Logowanie

DZ. URZ. 2012.559

Tytuł:

uchwała nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie założenia oraz nadania satutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 559
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 559

UCHWAŁA NR XVIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie założenia oraz nadania statutu Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ,uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 roku tworzy się Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu, zwane dalej ?gimnazjum? § 2. Gimnazjum mieści się w budynku położonym w Wolbromiu, na osiedlu Władysława Łokietka 10. § 3. Do obwodu gimnazjum należą : Wolbrom: ul. Szosa Miechowska, ul. Targowa, ul. Wąska, ul. Wąwóz, ul. Wiejska, ul. Wiśniowa, ul. Wodna, ul. Wspólna, ul. Wyzwolenia, ul. Zacisze, ul. Zielona, ul Złota, ul. Żurawia, ul. Żwirki i Wigury, Zabagnie Kol. Hektary, Zabagnie Kol. Nowa Łąka, Zabagnie Kol. Radocha, Zabagnie Kol. Stara Wieś, Lgota Wolbromska od Nr 48 do Nr 83, Jeżówka od Nr 19 do końca, Boża Wola od Nr 1 do końca, Łobzów od Nr 1 do końca, Wymysłów od Nr 1 do końca, Poręba Dzierżna od Nr 1 do końca. § 4. Organizację gimnazjum określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 559 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/98/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. STATUT Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu

Rozdział 1. Nazwa gimnazjum § 1. 1. Szkoła nosi nazwę ?Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu?, zwanego dalej gimnazjum. 2. Na pieczęci używana jest nazwa ?Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu?. 3. Na stemplu: ?Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu 32-340 Wolbrom os. Władysława Łokietka 10?. 4. Siedzibą gimnazjum jest budynek przy os. Władysława Łokietka nr 10 w Wolbromiu. § 2. 1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Wolbrom. 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Rozdział 2. Cele i zadania gimnazjum § 3. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. § 4. 1. Gimnazjum wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża ich do samodzielności, pomaga im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym. 2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia i wprowadzając go w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim: 1) wprowadzanie ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia, 3) wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, 4) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej. 3. Celem kształcenia ogólnego na tym etapie edukacyjnym jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk, 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 559 ?

4. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego należą: 1) czytanie ? umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, 2) myślenie matematyczne ? umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym, 3) myślenie naukowe ? umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, 4) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, 5) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 6) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, 7) umiejętność pracy zespołowej. 5. Główne zadania gimnazjum to: 1) kontynuowanie kształcenia umiejętności o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, a) nabywanie umiejętności wyszukiwania, b) porządkowania, c) wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 4) skuteczne nauczanie języków obcych, 5) edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 6) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 7) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 6. Gimnazjum jako publiczna instytucja samorządowa wychowuje uczniów zgodnie z tradycjami narodu polskiego, ogólnoludzkimi normami moralnymi zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka kierując się uniwersalnym systemem wartości i respektowaniem chrześcijańskiego systemu wartości. 7. Gimnazjum zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje określone cele. 8. Gimnazjum umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez: 1) stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności, 2) realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum, 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 4) stosowanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, technologii informacyjno posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w tym:

3) edukacja medialna, czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 559 ?

5) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych, 6) organizację egzaminu gimnazjalnego w trzecim roku nauki. 9. Gimnazjum zapewnia kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia m in. poprzez: 1) kontakty z rodzicami i współpracę z organami samorządowymi, 2) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum, 3) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 4) realizowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki. 10. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 11. Nauczyciele realizują, zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące braki uczniów, ustalone przez nauczycieli w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami, na których obowiązują takie same zasady BHP jak na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. 12. Gimnazjum rozwija ideę wolontariatu, czyli dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. § 5. Gimnazjum wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. § 6. 1. Gimnazjum umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności: 1) w gimnazjum odbywają się lekcje religii lub etyki zgodnie z konstytucyjną zasadą nienaruszalności wolności i godności osobistej oraz zasadą wolności wyznania, 2) szczegółowe zasady organizowania lekcji religii i etyki określają odrębne przepisy, 3) w zajęciach religii lub etyki biorą udział uczniowie, których rodzice w formie oświadczenia wyrażą takie życzenie zapisując dziecko do szkoły, 4) w przypadku uczniów nie biorących udziału w tych zajęciach oświadczenie, o którym mowa wyżej może być złożone w innym terminie do dyrektora gimnazjum lub wychowawcy klasy, 5) oświadczenie to nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być zmienione w każdym czasie przez rodzica ucznia. 2. Uznając pełne prawo i całkowitą odpowiedzialność rodziców i opiekunów prawnych za wychowanie swoich dzieci, gimnazjum wzmacnia wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez: 1) spotkania z rodzicami, 2) poznawanie warunków materialnych i potrzeb uczniów oraz rozwijanie różnych form, opieki socjalnej i materialnej współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolbromiu, 3) organizowanie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej, 4) organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów mających trudności w nauce, 5) organizowanie działań rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. § 7. 1. Gimnazjum umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez: 1) kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności, 2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, 3) realizację programów autorskich,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 559 ?

4) organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów, 5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć, 6) współpracę z ośrodkami naukowymi, kulturalnymi, sportowymi i innymi. § 8. 1. Dyrektor gimnazjum zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do gimnazjum. 2. Raz w roku przeprowadza się ćwiczenia ewakuacyjne na obiekcie z udziałem straży pożarnej, policji dla uczniów i wszystkich pracowników. § 9. 1. Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 2. Celem jest: 1) kształtowanie zdrowego stylu życia, 2) inspirowanie harmonijnego rozwoju uczniów oraz promocja zachowań prozdrowotnych. 3. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej obejmują: 1) tworzenie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju, 2) uświadomienie uczniom własnej odpowiedzialności za ochronę swojego życia, 3) uświadomienie uczniom współzależności między wymiarami zdrowia fizycznego i psychicznego, 4) promocja zachowań prozdrowotnych. § 10. Do realizacji zadań statutowych gimnazjum zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 2) sali komputerowej, 3) biblioteki, 4) sali gimnastycznej, 5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 6) terenu rekreacyjnego przed szkołą, 7) stołówki. § 11. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. 2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele i zadania. § 12. 1. Gimnazjum prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną. 2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna w gimnazjum prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. § 13. 1. Gimnazjum organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów obejmują: 1) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 559 ?

2) zajęcia rozwijające zainteresowania, 3) projekty edukacyjne. 3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. 4. Zajęcia dodatkowe nauczyciele realizują zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. 5. Na zajęciach dodatkowych obowiązują takie same zasady BHP jak na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. § 14. 1. Gimnazjum organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 2. Do form opieki zbiorowej nad uczniami zalicza się: 1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, 2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych przez opiekunów wyznaczonych przez dyrektora gimnazjum, 3) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole, zgodnie z regulaminem obowiązków nauczyciela dyżurnego, na podstawie grafików, opracowanych przez dyrektora gimnazjum. 3. Do form opieki indywidualnej nad uczniem zalicza się szczególne otaczanie opieką ucznia z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, mowy i wzroku przez wychowawcę oddziału oraz innych nauczycieli w ścisłej współpracy z rodzicami ucznia. § 15. 1. Gimnazjum współdziała z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). 2. Poradnia psychologiczno ? pedagogiczna oferuje prowadzenie: 1) diagnozy m. in. potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia, przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych, 2) konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 3) doradztwa, 4) interwencji w środowisku ucznia, 5) działalności profilaktycznej i informacyjnej, 6) opiniowania w sprawie: a) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, b) dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia, c) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, d) pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, e) objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej, f) orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego. 3. Uczniom, którzy mają problemy rozwojowe, rodzinne lub losowe udzielana jest pomoc i wsparcie w zależności od potrzeb, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. § 16. 1. Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki wspomagając rolę rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 559 ?

2. Gimnazjum udziela rodzicom, prawnym opiekunom informacji dotyczących celów, zadań gimnazjum i przepisów prawa oświatowego. 3. Głównym celem współdziałania jest usprawnianie pracy wychowawczej z uczniami w szerokim rozumieniu, a więc nie tylko rozwijania w uczniach dyspozycji kierunkowych, takich jak przekonania, zainteresowania i postawy, lecz także dyspozycji sprawnościowych, równoznacznych z zasobem wiedzy, poziomem usprawnień i zdolności. 4. Do celów współdziałania wychowawcy i rodziców zaliczyć można: 1) coraz lepsze poznawanie dzieci przez nauczycieli i rodziców w środowisku szkolnym i domowym, 2) wzajemne poznawanie i rozumienie się nauczycieli i rodziców, 3) sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań umożliwiających pomoc dzieciom w nauce i właściwym zachowaniu. 5. Formy współpracy nauczycieli i rodziców, to: a) spotkania, b) spotkania okolicznościowe, które dają możliwość prezentacji osiągnięć szkolnych uczniów, c) spotkania o charakterze pedagogicznym, d) kontakty indywidualne. 6. Rodzice uczniów mają prawo do: 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum i danej klasy, 2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 3) do uzyskania wszelkich informacji na temat swego dziecka, 4) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum za pośrednictwem Rady Rodziców, 5) do stałych spotkań z nauczycielami. 7. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z: 1) wychowawcą: a) na obowiązkowych zebraniach rodziców, których harmonogram jest przekazywany rodzicom podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania, organizowanego we wrześniu, b) w uzgodnionym z rodzicami terminie spotkań na terenie szkoły, c) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie, 2) nauczycielem przedmiotu: a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych, b) podczas zebrań, o których mowa w ust.

7 pkt. 1 lit. a, 3) dyrektorem gimnazjum: a) w przypadkach szczególnych, wykraczających poza kompetencje wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, b) w przypadku konieczności rozwiązania kwestii spornych między rodzicem a nauczycielem lub wychowawcą. 8. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu określają szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (Rozdział 3). 9. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 559 ?

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu dziecka do szkoły, 3) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez ich dzieci, 4) obecności podczas zebrań, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 lit. a. 10. Rodzice współdziałają ze szkołą bezpośrednio lub poprzez wybranych przedstawicieli w ramach prac Rady Rodziców. § 17. 1. Gimnazjum organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. 2. Gimnazjum umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: 1) zapoznanie uczniów z różnymi typami szkół oraz preorientację zawodową, 2) poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne, w tym: a) testy predyspozycji zawodowych, b) pomoc w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień, c) określenie dysfunkcji i ograniczeń zdrowotnych warunkujących wybór zawodu, 3) organizowanie zajęć z doradcą zawodowym, 4) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu, 5) współpracę ze szkołami wyższego szczebla i uczelniami wyższymi, 6) organizację spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 3. Zajęcia dla uczniów związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzi pedagog, psycholog i wychowawca. § 18. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Rozdział 3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów § 19. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów wynika z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. § 20. 1. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu, 2) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno ? wychowawczej. 3. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 559 ?

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 5) ustalanie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. § 21. 1. Terminy i rodzaje klasyfikacji uczniów. 1) Klasyfikację podsumowującą osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustalanie ocen klasyfikacyjnych, przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 2) Śródroczną klasyfikacje przeprowadza się raz w roku, przed feriami zimowymi, w styczniu. 3) Roczną klasyfikację przeprowadza się w czerwcu, przed wakacjami. 2. Datę klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor na początku roku szkolnego. § 22. 1. Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 1) Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg skali określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) stopień celujący - 6 - (cel) b) stopień bardzo dobry - 5 - (bdb) c) stopień dobry - 4 - (db) d) stopień dostateczny - 3 - (dst) e) stopień dopuszczający - 2 - (dop) f) stopień niedostateczny - 1 - (ndst) 2) Dopuszcza się stosowanie znaków + i - przy ocenach cząstkowych. 3) Oceny bieżące mogą być ustalane w systemie punktowym wg zasad określonych przez nauczyciela przedmiotu. § 23. 1. Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności są następujące: 1) wypowiedzi ustne: a) odpowiedź, b) recytacja, c) dyskusja, d) streszczenie, e) referat, f) dialog, g) opis,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 559 ?

h) opowiadanie, i) prezentacja. 2) pisemne: a) praca klasowa, b) sprawdzian, c) kartkówka, d) test, e) dyktando, f) zadania domowe. 3) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: a) czytanie (głośne, ciche ze zrozumieniem), b) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, c) doświadczenia, d) zadania otwarte, e) projekty edukacyjne (indywidualne i zbiorowe), f) referat, g) śpiew, h) sprawność fizyczna, i) wytwory pracy uczniów (plastyczne, techniczne), j) praca z komputerem i innymi środkami multimedialnymi, k) gra na instrumencie; 4) próba egzaminu dla klas trzecich, 5) testy kompetencji, diagnoza wstępna. § 24. 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne. 1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych treściami podstawy programowej w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, b) na zajęciach wykazuje się postawą poszukującą, kreatywną, c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia. 2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń który: a) opanował prawie pełen zakres wiedzy i umiejętności określony treściami podstawy programowej w danej klasie, b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 559 ?

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową w danej klasie, b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym. 4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego: a) wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa, b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, c) próbuje samodzielnie rozwiązywać zadania. 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który : a) ma duże braki w wiedzy, b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności (potrzebne w życiu), c) osiąga cele przy wydatnej pomocy nauczyciela; 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: a) ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, c) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. § 25. 1. Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 1) Uczeń o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania zostaje poinformowany przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę na 30 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 2) Informacja dla ucznia ma formę ustną. 3) Nauczyciel przedmiotu musi powiadomić ucznia o śródrocznej i rocznej ocenie przewidywanej, wpisując ją w rubrykę poprzedzającą ocenę śródroczną i roczną w dzienniku lekcyjnym, kolorem zielonym. 4) Uczniowi, który został poinformowany o przewidywanej ocenie rocznej a nie utrzymuje dotychczasowego poziomu i otrzymuje oceny niższe od dotychczasowych ocena końcowa może zostać zmieniona na niższą. 5) Informacja o ocenie niedostatecznej ma formę pisemną, którą sporządza wychowawca. 6) Rodzic lub prawny opiekun podpisem potwierdza zapoznanie się z przewidywanymi ocenami. 7) Brak kontaktu rodzica z wychowawcą w ciągu trzech dni od otrzymania informacji pisemnej oznacza zgodę na proponowane oceny dziecka i brak zastrzeżeń do trybu ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. § 26. 1. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 1) Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych. 2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 3) Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik, arkusz ocen). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 1) Nauczyciel uzasadnia uczniowi lub rodzicowi wystawioną ocenę ustnie, a pisemnie wg życzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 559 ?

2) Uzasadnienie winno zawierać ocenę spełnienia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen. 3) Uzasadnienie wskazuje pozytywy i określa, które wymagania uczeń powinien uzupełnić. 3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne dotyczące oceniania ucznia są udostępniane rodzicom w indywidualnej teczce ucznia na zebraniach i na każde żądanie rodzica w szkole. 1) Zapoznanie się z indywidualną teczką prac ucznia rodzic potwierdza podpisem u wychowawcy. 2) Indywidualne teczki ucznia przechowuje się do 30 września po zakończeniu roku szkolnego. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, czyli: wprowadza zajęcia wyrównawcze indywidualne oraz konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. 6. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 8. Zasady oceniania: 1) Uczeń, który był nieobecny, ale jest usprawiedliwiony, w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 2) Prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 3) W ciągu jednego dnia zajęć, może odbyć się jedna praca pisemna, a pięć w tygodniu. 4) Uczeń ma prawo wglądu do poprawionych prac klasowych, sprawdzianów, testów w ciągu 14 dni od ich napisania. 5) Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki jest wliczana do średniej. 6) Dodatkowe zajęcia edukacyjne (kółka, fakultety, chór), nie są oceniane i nie mają wpływu na ocenę z przedmiotu. 7) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów). 8) Oceny z form pisemnych na forum klasy należy przekazywać, w miarę możliwości, tylko uczniowi. 9) Przy jednej godzinie tygodniowo zajęć edukacyjnych uczeń winien mieć co najmniej trzy oceny cząstkowe. 10) Przy dwóch godzinach tygodniowo zajęć edukacyjnych uczeń winien mieć co najmniej cztery oceny cząstkowe. 11) Przy trzech i więcej godzinach tygodniowo ? co najmniej sześć ocen cząstkowych. 12) Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania osiągnięć uczniów w ciągu całego roku szkolnego. 13) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej: a) nauczyciel obniża wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla uczniów z opiniami i orzeczeniami; b) podczas pisemnych sprawdzianów, prac klasowych itp. nauczyciel wyodrębnia zadania dla uczniów z orzeczeniami i opiniami (różnicuje wymagania).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 559 ?

14) W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego bądź informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 15) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony? albo ?zwolniona?. § 27. 1. Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, innych nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia wg określonych kryteriów i zasad. 4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg następującej skali: 1) wzorowe, skrót: ?wz? 2) bardzo dobre, skrót: ?bdb? 3) dobre, skrót: ?db? 4) poprawne, skrót: ?pop? 5) nieodpowiednie, skrót: ?ndp? 6) naganne, skrót: ?ng? 6. Śródroczne i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom.

7. Kryteria oceniania zachowania są określone w odniesieniu do poszczególnych obszarów. 8. W każdym obszarze określa się ocenę, którą przelicza się na punkty wg zależności: 1) wzorowe 5 pkt 2) bardzo dobre 4 pkt 3) dobre 3 pkt 4) poprawne 2 pkt 5) nieodpowiednie 1 pkt 6) naganne 0 pkt 9. Suma punktów z 7 obszarów stanowi ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie z następującym przedziałem punktowym: 1) od 0 do 4 pkt zachowanie naganne, 2) od 5 do 11 pkt zachowanie nieodpowiednie, 3) od 13 do 19 pkt zachowanie poprawne,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 559 ?

4) od 20 do 25 pkt zachowanie dobre, 5) od 26 do 33 pkt zachowanie bardzo dobre, 6) od 33 do 35 pkt zachowanie wzorowe. 10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z trybem ustalania ocen klasyfikacyjnych. § 28. 1. Warunki poprawy oceny przewidywanej. 1) Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela przewidywana ocena roczna lub końcowa jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców jest zaniżona. Odwołanie od przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 2) Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły. 3) Rodzice ucznia mogą złożyć w sekretariacie szkoły podanie o egzamin sprawdzający w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych od terminu ustalonego przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu sprawdzającego, nie później jednak niż w dniu klasyfikacji. 4) Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną i nie zdał egzaminu sprawdzającego, otrzymuje ocenę niedostateczną a rodzice mogą złożyć podanie o egzamin poprawkowy ? dotyczy oceny końcowej. 5) Uczeń, który otrzymał śródroczną ocenę niedostateczną, musi do końca kwietnia poprawić ocenę zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania. 6) W celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator, c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek. W charakterze obserwatora mogą uczestniczyć rodzice. 7) Nauczyciel, o którym mowa w pkt.6 lit. b może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły). 8) Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów takich jak: sztuka (plastyka, muzyka), technika, elementy informatyki, i wychowanie fizyczne. Z przedmiotów tych egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 9) Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator. 10) Komisja, o której mowa w ust. 7 może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: a) podwyższyć ocenę - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu. b) pozostawić ocenę proponowaną przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu. 11) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne), wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia, informacje o ustnej odpowiedzi ucznia. § 29. 1. Egzamin klasyfikacyjny. 1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 559 ?

2) Uczeń nie klasyfikowany klasyfikacyjny.

z powodu

usprawiedliwionej

nieobecności

może

zdawać

egzamin

3) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki, b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 6) Uczniowi, o którym mowa w pkt 4 lit. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt 8.

8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 9) Egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły z uczniem i jego rodzicami (opiekunami). 10) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w obecności wychowawcy lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora. 11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji, b) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 12) Przewodniczący komisji na podstawie wymagań edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 13) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni ? w charakterze obserwatorów ? rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności: a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt 4 lit. b - skład komisji, b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 15) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 16) W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?nie klasyfikowany?. 17) Egzaminy klasyfikacyjne muszą odbyć się do 31 sierpnia. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 16 ? Poz. 559 ?

§ 30. 1. Egzamin poprawkowy. 1) Uczeń gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy, z co najwyżej dwóch zajęć edukacyjnych. 2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze ? jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji, d) w egzaminie może uczestniczyć rodzic (opiekun) - jako obserwator. 5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą - innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły. 6) Zestawy zadań prac pisemnych jak i ustnych opracowuje nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z nauczycielem tego samego (lub pokrewnego) przedmiotu. 7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający; skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminów pisemnego i ustnego oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym (ostatecznym) terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 9) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza dana klasę, z zastrzeżeniem pkt 10. 10) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego tylko z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 31. 1. Egzamin sprawdzający. 1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 17 ? Poz. 559 ?

3) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 4) W skład komisji wchodzą: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 5) Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 7) Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. 8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 9) Przepisy pkt 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. § 32. 1. Promocja do klasy programowo wyższej i ukończenie gimnazjum. 1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt 5. 2) Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 3) Do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z religii lub etyki. 4) Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 5) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 6) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 7) Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 18 ? Poz. 559 ?

Rozdział 4. Organy gimnazjum § 33. 1. Organy gimnazjum to: 1) Dyrektor Gimnazjum, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. W celu bieżącej wymiany informacji i poglądów poszczególne organy gimnazjum mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów szkoły. 3. Uchwały organów gimnazjum podjęte prawomocnie w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów, uchwał lub innych dokumentów.

4. Zapewnia się każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie gimnazjum. 5. Każdy organ gimnazjum może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. § 34. 1. Kompetencje dyrektora gimnazjum. 2. Dyrektor Gimnazjum na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności zarządza szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły, czyli: a) ustala organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego, d) dopuszcza programy nauczania, e) tworzy warunki do wprowadzania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego i przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji lub eksperymentów, f) zapewnia bieżącą informację o aktualnych zagadnieniach oświatowych i obowiązujących przepisach, 2) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli, w tym: a) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny, b) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły, c) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, d) organizuje szkolenia i narady stwarzając warunki do realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, e) motywuje nauczycieli do doskonalenia i rozwoju zawodowego, f) przedstawia nauczycielom wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, g) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej gimnazjum. 3) Jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, w tym: a) zatrudnia zgodnie z kwalifikacjami i zwalnie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 19 ? Poz. 559 ?

b) dokonuje oceny pracy nauczycieli, c) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły, d) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, e) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście; f) jest członkiem komisji oceniającej dorobek nauczycieli na poszczególne szczeble awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, g) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków, h) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy i zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz organizuje szkolenie BHP pracowników, i) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia, j) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, k) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków, l) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników. 4) Będąc przewodniczącym Rady Pedagogicznej: a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, które przygotowuje i prowadzi, b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, d) zawiesza wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub interesem szkoły i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały, e) w przypadku braku rozstrzygnięcia przekazuje sprawę do rozwiązania organowi prowadzącemu. 5) Sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności: a) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje stosowne decyzje w tym zakresie, b) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, c) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców, d) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu, e) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innego gimnazjum, f) organizuje nauczanie indywidualne, g) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami, h) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz ustalenia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania, gdy zostały ustalone niezgodnie z przepisami i wyznacza terminy egzaminów, i) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

6) Współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji. 3. Dyrektor gimnazjum jako kierownik jednostki oświatowej samorządu gminnego: 1) opracowuje arkusz organizacyjny, 2) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 20 ? Poz. 559 ?

4) dba o powierzone mienie. 4. Sprawując nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą gimnazjum organizuje: 1) wyposażenie gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 2) nadzoruje pracę sekretariatu gimnazjum, 3) przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych, 4) przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego. 5. Dyrektor egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego w szkole porządku oraz dbanie o czystość i estetykę szkoły. 6. Dyrektor Gimnazjum wydaje: 1) Zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów. 2) Zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł. § 35. 1. Kompetencje rady pedagogicznej. 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum działającym w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, uprawnionym do wydawania aktów prawa na terenie gimnazjum. 3. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie: 1) Zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły, 2) Promocji do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej, 3) Zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, 4) Skreślenia ucznia z listy uczniów nie objętego obowiązkiem szkolnym, 5) Ustalania regulaminu rady pedagogicznej, 6) Zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 7) Zatwierdzania planów szkoły, 8) Ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 9) Zmian w statucie gimnazjum. 4. Rada pedagogiczna opiniuje w sprawie: 1) Powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 2) Odwołania ze stanowiska dyrektora, 3) Wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, 4) Organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 5) Projektu planu finansowego szkoły lub placówki, 6) Propozycji przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 7) programu wychowawczego szkoły, 8) programu profilaktyki, 9) ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły, 10) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni w tygodniu,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 21 ? Poz. 559 ?

11) zezwolenia na indywidualny program nauki, 12) zezwolenia na indywidualny tok nauki. 5. Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum. 6. Rada pedagogiczna wyraża zgodę: 1) na zapraszanie przez dyrektora do udziału w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym, 2) na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. 7. Rada Pedagogiczna może: 1) wystąpić z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora, 2) wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 3) wystąpić z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. 8. Rada Pedagogiczna typuje przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy. 9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. § 36. 1. Kompetencje Rady Rodziców. 2. Rada Rodziców działa w gimnazjum jako reprezentacja ogółu rodziców uczniów, której skład, tryb wyboru określa ustawa o systemie oświaty oraz regulamin Rady Rodziców. 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 4. Do kompetencji rady rodziców należy: 1) Uchwalenie regulaminu swojej działalności. 2) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; i działania o charakterze

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3) Opiniowanie: a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, b) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, c) przedstawionej przez dyrektora propozycji realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego, d) podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, e) pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, f) dodatkowe dni wolne od zajęć w danym roku szkolnym. 5. Rada rodziców przekazuje organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinię na temat pracy szkoły. 6. Deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 22 ? Poz. 559 ?

7. W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz innych źródeł. 8. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin. § 37. 1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego. 2. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy powołują Radę Samorządu Uczniowskiego. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5. Samorząd Uczniowski wybiera opiekuna spośród członków Rady Pedagogicznej w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 6. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów: 1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawa do znajomości, opiniowania i występowania z propozycją zmian statutu szkoły, programu wychowawczego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania i innych dokumentów, 4) prawa do organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum, 5) możliwość wnoszenia odwołań od decyzji Rady pedagogicznej, Dyrektora gimnazjum dotyczących spraw uczniów, 6) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz współtworzenia strony internetowej gimnazjum, 7) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 7. Przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 8. Uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego to kompetencja stanowiąca tego organu szkoły. § 38. 1. Zasady współdziałania organów gimnazjum oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi. 2. Organy szkoły zobowiązane są do współpracy i współdziałania na rzecz edukacji i dobra gimnazjum. 3. Organy gimnazjum zobowiązane są do informowania o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach przez ogłaszanie ich na tablicy informacyjnej lub na zebraniach. 4. Informacje dotyczące działalności Samorządu Uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe za pośrednictwem opiekuna samorządu lub przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 5. Za prawidłowy przepływ informacji między organami szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor gimnazjum. 6. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia na terenie placówki. 7. Dyrektor gimnazjum: 1) przyjmuje i bada pisemne skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; 2) negocjuje w sprawach konfliktowych między uczniami, rodzicami i nauczycielami; 3) wnoszone pisemne sprawy rozstrzyga z zachowaniem dobra publicznego stosując negocjacje, kompromis lub mediacje. 4) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy szkoły.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 23 ? Poz. 559 ?

8. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w gimnazjum odbywa się następująco: 1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor gimnazjum z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę. 2) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się stron do Dyrektora gimnazjum. 3) Sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a także między nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor gimnazjum z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę lub sądu. 4) Sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami szkoły a Dyrektorem Gimnazjum rozwiązuje organ prowadzący szkołę z możliwością odwołania się stron do sądu. 9. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.

10. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 11. Spory pomiędzy nauczycielami, a uczniami i ich rodzicami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor. 12. Decyzje muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustalania trybu odwoławczego. 13. Rozstrzygnięcie sporu nie może przekroczyć 30 dni, chyba że przepisy prawa w tej sprawie stanowią inaczej. 14. Do rozstrzygnięcia sporu dyrektor może powołać komisję w składzie po dwóch przedstawicieli stron sporu. 15. Kwestie sporne z nauczycielem uczeń rozwiązuje za pośrednictwem rodziców lub wychowawcy albo samorządu uczniowskiego. 16. Spory z udziałem dyrektora szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub nadzorujący. Rozdział 5. Organizacja gimnazjum § 39. 1. Gimnazjum jako jedna z podstaw systemu oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje 3 etap systemu edukacji dając możliwość kontynuacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki. 2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania. 3. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna. 4. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 5. Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty możliwe jest opracowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, trwającego mniej niż trzy lata. 6. Organizację kształcenia ustala się corocznie i zależna jest ona od warunków, jakimi w danym roku dysponuje gimnazjum. 7. W ramach pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami w szkole mogą być prowadzone różne formy działalności komercyjnej np.: prowadzenie sklepiku, wydawanie gazetki szkolnej, prowadzenie innych usług tym podobnych. 8. Niektóre zajęcia edukacyjne i dodatkowe mogą być prowadzone także w formie:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 24 ? Poz. 559 ?

1) wycieczek, 2) wyjazdów edukacyjnych, 3) zajęć modułowych, 4) warsztatów, 5) e - learningu. 9. Zajęcia, o których mowa w ust. 8, organizowane są w ramach posiadanych przez gimnazjum środków lub finansowane z innych źródeł. 10. Miejsce i termin prowadzenia tych zajęć zatwierdza dyrektor. 11. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z b
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2012.560

  uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.

 • DZ. URZ. 2011.294.2457

  uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.445.4246

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2010.397.2813

  uchwała nr XLV/365/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Króla Jana III Sobieskiego Gimnazjum w Dłużcu

porady prawne online

Porady prawne

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Dodatki z tytułu dojazdu dziecka do szkoły

  Czy dziecku dojeżdżającemu do szkoły podstawowej i gimnazjum znajdujących się poza miejscem zamieszkania przysługuje dodatek z tego tytułu?

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.558

  uchwała nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2012.557

  uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.

 • DZ. URZ. 2012.556

  uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.555

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN. II. 4130-1.73.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2012.554

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.2.1.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.