Logowanie

DZ. URZ. 2012.56

Tytuł:

uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 56
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 56

UCHWAŁA NR XIII/62/2011 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2) ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.3) ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.4) ) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XLIII/159/2005 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 3 do niniejszej uchwały, 4) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załaczniku nr 4 do niniejszej uchwały, § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 56 ?

106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887. tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620,Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.

2) Zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 56 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 56 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.162.3408

  uchwała nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006 r.w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XII/129/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2006 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. 2011.165.3466

  uchwała nr XII/133/11 Rady Miasta Malbork z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/III/02 Rady Miasta Malborka z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/299/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.2470

  uchwała nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.55

  uchwała nr 82/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.54

  uchwała nr 81/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2012.53

  uchwała nr 80/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2012.52

  uchwała nr 79/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Linia

 • DZ. URZ. 2012.51

  uchwała nr 78/XI/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącego podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Linia w 2012 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.