Logowanie

DZ. URZ. 2012.636

Tytuł:

uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-24
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 636
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm .) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Buskiego na 2012 rok w wysokości 76 217 995 zł, z tego: a) dochody bieżące 71 849 859 zł b) dochody majątkowe 4 368 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Buskiego na 2012 rok w wysokości 84 681 985 zł, z tego: a) wydatki bieżące 71 842 216 zł b) wydatki majątkowe 12 839 769 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie 1 581 941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 ? 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2012 r zgodnie z załącznikiem nr 3a. 4. Ustala się wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8 373 974 zł w tym; a) wydatki bieżące 2 670 873 zł b) wydatki majątkowe 5 703 101 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 463 990 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 463 990 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 200 434 zł, oraz rozchody w wysokości 4 736 444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 636 ?

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy; 1. ogólną w wysokości 100 000 zł, 2. celową w wysokości 494 000 zł z przeznaczeniem na; a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000 zł, b) utrzymanie rezultatów projektu pn. ?Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego? zgodnie z umową finansową nr Pl0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 354 000 zł, § 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 4. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 370 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 2. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 750 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) § 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 1 278 505 zł; wydatki 1 278 505 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 8. 1. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości 1 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Ustala się wielkość dotacji celowych udzielanych z budżetu na łączną kwotę w wysokości 4 451 052 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. § 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000 zł, w tym; a) z tytułu kredytów w kwocie 8 000 000 zł, w tym kredyty: - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3 000 000 zł, 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 8 463 990 zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 8 463 990 zł, 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 736 444 zł. § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 636 ?

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych, 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu, 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach finansowych wydatków, 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu powiatu. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku ? Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 636 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?7? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?8? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?9? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 10 ? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 11 ? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 12 ? Poz. 636 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 13 ? Poz. 636

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 14 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 15 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 16 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 17 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 18 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 19 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 20 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 21 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 22 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 23 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 24 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 25 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 26 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 27 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 28 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 29 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 30 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 31 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 32 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 33 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 34 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 35 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 36 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 37 ? Poz. 636

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 38 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 39 ? Poz. 636

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 40 ? Poz. 636

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 41 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 42 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 43 ? Poz. 636

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 44 ? Poz. 636 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 45 ? Poz. 636

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 46 ? Poz. 636

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 47 ? Poz. 636

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 48 ? Poz. 636 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 49 ? Poz. 636 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 50 ? Poz. 636 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.25.361

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2009.106.1150

  uchwała nr XXV/215/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2009

 • DZ. URZ. 2012.41

  uchwała nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.635

  uchwała nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.634

  postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

 • DZ. URZ. 2012.633

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Obrazowie przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.632

  uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.631

  uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.