Logowanie

DZ. URZ. 2012.66

Tytuł:

uchwała nr 88/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Gminy Smyków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 66
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 66

UCHWAŁA NR 88/IX/2011 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W Uchwale Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 1 ust. 2 użyte sformułowanie ?równej 12 ton i wyższej? zmienia się odpowiednio na: ?równej 12 ton lub wyższej?. 2) W § 1 ust. 4, pkt. 1, lit. b, tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: dwuosiowe - 2.200 zł § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Jarosław Pawelec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.95

  uchwała nr 74/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.250.2895

  uchwała nr 70/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Smyków

 • DZ. URZ. 2009.6.54

  uchwała nr 109/XVI/08 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.250.2885

  uchwała nr 57/VII//2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Smyków na lata 2011-2014

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.65

  uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.64

  uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XIV/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/5/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.62

  uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2012.61

  uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.