Logowanie

DZ. URZ. 2012.67

Tytuł:

uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 67
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 67

UCHWAŁA NR XV/97/2011 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 ) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r.Rady Gminy w Wojciechowicach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany : załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków począwszy od roku 2012. Przewodniczący Rady Gminy Józef Sobieraj

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 67 ?

Załącznik do Uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.14.177

  uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.68

  uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.

 • DZ. URZ. 2009.443.3173

  uchwała nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.320.2394

  uchwała nr XXX/109/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/156/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Bidzinach

 • DZ. URZ. 2009.443.3171

  uchwała nr XXXII/118/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.66

  uchwała nr 88/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

 • DZ. URZ. 2012.65

  uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.64

  uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XIV/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/5/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.62

  uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.