Logowanie

DZ. URZ. 2012.68

Tytuł:

uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-10
Organ wydający:Rada Gminy w Wojciechowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 68
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 68

UCHWAŁA NR XV/98/2011 RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz .1591 z późn . zm ) oraz art.5 ust. 1- 4 , art.7 ust.3, art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm). Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice wprowadza się następujące zmiany : 1) w § 2 w ust.1 skreśla się punkt 5. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków począwszy od roku 2012. Przewodniczący Rady Gminy Józef Sobieraj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.14.177

  uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.250.1998

  uchwała nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2009.443.3171

  uchwała nr XXXII/118/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2009.359.2636

  uchwała nr XXXI/115/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice

 • DZ. URZ. 2009.196.1644

  uchwała nr XXVII/91/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.67

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.66

  uchwała nr 88/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

 • DZ. URZ. 2012.65

  uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.64

  uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.63

  uchwała nr XIV/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/5/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.