Logowanie

DZ. URZ. 2012.698

Tytuł:

uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-23
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 698
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 23 lutego 2012 r. Poz. 698

Uchwała Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Bud etowa Gminy Ochotnica Dolna na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna u c h w a l a, co następuje : § 1. Ustala się dochody bud etu na rok 2012 w łącznej kwocie 26.747.381,29 zł , w tym: 1) dochody bie ące: 24.872.087,29 zł 2) dochody majątkowe: 1.875.294,00 zł jak w tabeli Nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki bud etu na rok 2012 w łącznej kwocie 26.925.100,29zł , jak w tabeli Nr 2. 2. Wydatki bud etu obejmują plan wydatków bie ących na łączną kwotę 20.520.012,29 zł, w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w łącznej kwocie 13.387.274,00 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.837.632,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 3.549.642,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bie ące 1.650.161,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.135.615,00 zł 4) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 100.664,29 zł a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 100.664,29 zł 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł 3. Wydatki bud etu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.405.088,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.405.088,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 300.000,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 182.927,00 zł jak w tabeli Nr 2.1 . § 3. 1. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 177.719,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych po yczek i kredytów. 2. Ustala się przychody bud etu w kwocie 2.656.635,00 zł i rozchody bud etu w kwocie 2.478.916,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3 . 3. Ujęte w rozchodach bud etu raty po yczek i kredytów zostaną spłacone w kwotach zgodnych z tabelą Nr 3 .

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 698 ?

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. 2) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty 177.719,00 zł 3) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i po yczek do kwoty 2.235.501,00 zł 4) po yczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej do kwoty 182.927,00 zł. § 4. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną bud etu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 174.300,00 zł 2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.200,00 zł § 5. Dochody i wydatki bud etu obejmują: 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 4 . 2. dochody i wydatki bud etu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w tabeli Nr 5 . 3. dochody i wydatki bud etu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 6 . § 6. Wydatki bud etu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 . § 7. Wydatki bud etu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 576.380,00 zł , w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz. 420) ? na łączną kwotę 113.925,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 7. § 8. 1. Upowa nia się Wójta Gminy Ochotnica Dolna: 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków bud etu: a) polegających na przesunięciach w wydatkach bie ących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bie ących. b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposa enia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bie ących. c) polegających na przesunięciach między wydatkami bie ącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych. d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych. e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowych lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem. § 9. W zakresie wykonywania bud etu na 2012 rok upowa nia się Wójta Gminy do: 1) lokowania w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych środków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadzący obsługę bud etu, 2) udzielania w roku bud etowym po yczek do kwoty 60.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 698 ?

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 11. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ochotnica Dolna. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 1. Dotacje celowe w tym: Dz. Rozdz. 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.

Dotacje podmiotowe w tym: Dz. Rozdz. 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 92116 Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 1. Dotacje celowe w tym: Dz. Rozdz. 754 75412 Ochotnicze stra e po arne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na zakup samochodu dla OSP w Tylmanowej) Treść BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 389 000 389 000 20 000 369 000 Treść KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 830 000 700 000 178 092 261 392 260 516 130 000 130 000 1 148 161 529 000 Treść 32 000 32 000 32 000 5 000 5 000 5 000 36 000 36 000 36 000 830 000 903 000 73 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 698 ?

801 80113

OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowo enie uczniów do szkół Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych") 80195 Pozostała działalność Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z atywizacją uczniów niepełnosprawnych")

25 000 23 000 23 000 2 000 2 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 90 000 90 000 90 000 619 161 Treść

851 85154

OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagro onych alkoholizmem")

852 85201

POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie świetlic środowiskowych")

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej)

2. Dotacje podmiotowe w tym: Dz. Rozdz. 801 80101 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUD ETU GMINY

619 161 530 000 530 000 89 161 89 161 2 051 161

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 1 Dochody bud etu na 2012 rok

w złotych Rodzaj zadania: Dział Rozdział 1 010 2 Własne § 3 bie ące Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 000,00 0,00 Nazwa 4 Plan ogółem 5

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 698 ?

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z ró nych dochodów

100 000,00 0,00 100 000,00 5 085,00 0,00 5 085,00 0,00 5 085,00 154 879,00 0,00 154 879,00 0,00 742,00 127 299,00 26 738,00 100,00 3 515,00 0,00 15,00 0,00 15,00 3 500,00 0,00 1 500,00 2 000,00 4 247 808,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 412 276,00 0,00 252 477,00 533,00 38 908,00 118 358,00 2 000,00

020

Leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki

750

Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2360 75023 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 75615 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

756

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 698 ?

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z ró nych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu

846 002,00 0,00 317 127,00 37 878,00 228 881,00 198 516,00 10 000,00 600,00 50 000,00 1 000,00 2 000,00 66 000,00 0,00 15 000,00 51 000,00 2 921 530,00 0,00 2 901 530,00 20 000,00 14 747 601,00 0,00 9 398 944,00 0,00 9 398 944,00 5 082 744,00 0,00 5 082 744,00 50 000,00 0,00 50 000,00 215 913,00 0,00 215 913,00 30 900,00 0,00 500,00 0,00 500,00 30 000,00 0,00 30 000,00

75618

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud etu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758

Ró ne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z bud etu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z bud etu państwa 75814 Ró ne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równowa ąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z bud etu państwa

801

Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 80104 Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 698 ?

80110

Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki

300,00 0,00 300,00 100,00 0,00 100,00 376 905,00 0,00 17 767,00 0,00 2 767,00 15 000,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki

852

Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85214 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85216 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 85219 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących 2030 gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 853 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

6 247,00 0,00 6 247,00 37 017,00 0,00 37 017,00 79 582,00 0,00 79 582,00 95 963,00 0,00 500,00 95 463,00 140 329,00 0,00 140 329,00 100 664,29 100 664,29 100 664,29 100 664,29 85 564,64 15 099,65

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 698 ?

europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85417 Szkolne schroniska młodzie owe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z ró nych opłat 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Dział Rozdział 1 750 2 Zlecone § 3 bie ące Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 50 089,00 0,00 49 789,00 0,00 Nazwa 4 Plan ogółem 5 1 875 294,00 1 875 294,00 1 875 294,00 1 875 294,00 1 875 294,00 1 875 294,00 1 875 294,00 20 030,00 0,00 20 030,00 0,00 20 000,00 30,00 724 204,00 0,00 719 204,00 0,00 718 704,00 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00

bie ące razem: 20 514 091,29 100 664,29

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 698 ?

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75414 Obrona cywilna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bie ące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 49 789,00 300,00 0,00 300,00 1 310,00 0,00 1 310,00 0,00 1 310,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 4 306 347,00 0,00 4 295 062,00 0,00 4 295 062,00

11 285,00 0,00 11 285,00 4 357 996,00 0,00 26 747 381,29 1 975 958,29

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 698 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 2 Wydatki bud etu na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 698 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 698 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 698 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 698 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 698 ?

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 16 ? Poz. 698 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela nr 2.1 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział Rozdział Paragraf 010 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Poprawa stanu gospodarki ściekowej gorczańskich wsi - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ochotnica Dolna (etap Ochotnica Górna) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej - etap III 6058 6059 600 60014 6300 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej - Etap VI, cz.2 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa kanalizacji sanitarnej w Tylmanowej - Etap VI, cz.2 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Nowotarskiego ("Przebudowa obiektu mostowego na potoku Kapłony w km. 16+400 wraz z korektą trasy dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa") 60016 6050 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa chodników Modernizacja dróg gminnych Uregulowanie i poszerzenie drogi gminnej w os. Lubańskie Usprawnianie sprawności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Ochotnica Dolna poprzez remont drogi gminnej K363916 Młynne-Wy ny Gronik-WIerch Młynne wraz z towarzyszącą infrastrukturą Wykonanie chodnika dla pieszych na głównej drodze gminnej w Ochotnicy Dolnej Młynne Wykonanie drogi gminnej Brzegi - Królowo 6060 60078 6050 700 70005 6060 750 75023 6060 754 75412 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wykonanie wiat przystankowych w m.

Tylmanowa w os. Brzegi, Stachówka Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja dróg gminnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wykup gruntów, regulacja prawa własności Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup oprogramowania Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Treść Wartość 4 368 690,00 4 368 690,00 4 068 690,00 433 367,00 1 103 653,00 2 531 670,00 182 927,00 182 927,00 117 073,00 117 073,00 1 182 883,00 32 000,00 32 000,00

32 000,00 1 080 883,00 1 064 883,00 150 000,00 271 883,00 28 000,00 574 000,00 25 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 389 000,00 369 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 17 ? Poz. 698 ?

6220

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia ska eń)

369 000,00 369 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 140 090,00 140 090,00 140 090,00 120 090,00 20 000,00 255 500,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 230 500,00 20 000,00 20 000,00 210 500,00 200 000,00 10 500,00 28 925,00 28 925,00 28 925,00 28 925,00

75495 6050 801 80101 6050

Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu Gminy Ochotnica Dolna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochonicy Górnej Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej (plac zabaw)

900 90015 6050 90017 6050 6060

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Tylmanowa Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przebudowa budynku na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup ciągnika Zakup oprogramowania

921 92195 6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zagospodarowanie centrum wsi, m.in. poprzez budowę amfiteatru, zagospodarowanie terenu, utworzenie ście ek spacerowych, małej architektury parkowej

Razem 6 405 088,00

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 3 Przychody i rozchody bud etu w 2012r.

w złotych Lp. 1 Treść 2 Przychody ogółem: 1 2 3 Przychody ze spłat po yczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z bud etu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z bud etu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: 902 903 952 Klasyfikacja § 3 Kwota 4 2 656 635,00 60 488,00 182 927,00 2 413 220,00 2 478 916,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 18 ? Poz. 698 ?

1 2 3

Po yczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z bud etu Unii Europejskiej Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z bud etu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów

962 963 992

60 000,00 1 318 770,00 1 100 146,00

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 4 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych i wydatki bud etu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Dochody Dz. 756 75618 RAZEM: WYDATKI Dz. 851 85153 1 Rozdz. Nazwa OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym: 85154 1 a) w tym: b) RAZEM: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bie ące 24 880 17 400 7 480 15 000 52 000 12 120 6 120 6 000 39 880 39 880 Kwota 52 000 12 120 12 120 Rozdz. Nazwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Kwota 51 000 51 000 51 000 51 000

Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych. 2.Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno - informacyjnej. 4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz ich reklamy. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 19 ? Poz. 698 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI BUD ETU związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

1. DOCHODY Dz. 750 75011 2010 75045 2010 751 75101 2010 754 75414 2010 852 85212 Rozdz. § Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 RAZEM: 750 75011 852 85212 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie `0690 Dochody bud etu państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego `0980 Dochody bud etu państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST RAZEM: Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Kwota złotych 50 089 49 789 49 789 300 300 1 310 1 310 1 310 250 250 250 4 306 347 4 295 062

4 295 062

85213

11 285

11 285 4 357 996 310 310 310 2 767 2 767 2 767 3 077

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 20 ? Poz. 698 ?

3. WYDATKI Dz. 750 75011 1 Rozdz. Nazwa ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75054 1 Kwalifikacja wojskowa Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 751 75101 1 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : 754 75414 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona cywilna Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 852 85212 1 a) w tym : b) 85213 1 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych RAZEM: 11 285 11 285 4 357 996 258 852 235 876 22 976 4 036 210 11 285 11 285 250 250 4 306 347 4 295 062 4 295 062 1 310 939 371 250 250 250 300 300 1 310 1 310 1 310 49 789 49 789 300 300 Kwota 50 089 49 789 49 789

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 21 ? Poz. 698 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 6 Dochody i wydatki bud etu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dochody Dz.

900 90019 Rozdz. Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z ró nych opłat RAZEM: WYDATKI Dz. Rozdz. 900 90001 1 Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : 90003 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: w tym : RAZEM: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 500 4 500 5 000 500 500 4 500 4 500 Kwota 5 000 500 500 Kwota 5 000 5 000 5 000 5 000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. Tabela Nr 7 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Ochotnica Dolna na 2012 rok

Sołectwo: Tylmanowa Dz. 1 600 60016 Rozdz. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn: Wykonanie drogi gminnej Brzegi - Królowo 125 255,00 82 000,00 32 000,00 16 000,00 Treść 3 Kwota 4 207 255,00 207 255,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 22 ? Poz. 698 ?

Wykonanie wiat przystankowych w m. Tylmanowa w os. Brzegi, Stachówka Razem: Sołectwo: Ochotnica Dolna Dz. 1 600 60016 Rozdz. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn: Uregulowanie i poszerzenie drogi gminnej w os. Lubańskie Razem: Sołectwo: Ochotnica Dolna Młynne Dz. 1 600 60016 Rozdz. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn: Wykonanie chodnika dla pieszych na głównej drodze gminnej Ochotnicy Dolna Młynne Razem: Sołectwo: Ochotnica Górna Dz. 1 600 60016 Rozdz. 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe 921 92195 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe: w tym przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego pn: Zagospodarowanie centrum wsi Ochotnica Górna Razem: Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: Treść 3 Treść 3 Treść 3

16 000,00 207 255,00 Kwota 4 154 123,00 154 123,00 76 123,00 78 000,00 28 000,00 28 000,00 154 123,00 Kwota 4 57 275,00 57 275,00 32 275,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 57 275,00 Kwota 4 128 802,00 128 802,00 78 802,00 50 000,00 28 925,00 28 925,00 28 925,00 28 925,00 157 727,00 576 380,00

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.377.3331

  uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

 • DZ. URZ. 2010.82.521

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-37-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczy uchwały Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.45.369

  uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ochotnica Dolna

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.697

  uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.696

  uchwała nr XX/285/2011 rady Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Zakopane na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.695

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.694

  uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.693

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.