Logowanie

DZ. URZ. 2012.726

Tytuł:

uchwała nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 726
Hasła:mieszkania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 726

UCHWAŁA NR XIV/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Uchyla się następujące uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach: 1. Nr XXIII/278/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2009-2013". 2. Nr XXXVI/437/09 z dnia 26 sierpnia 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/278/08 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2009-2013". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r.

Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016 . Rozdział I - Prognoza dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 1. Mieszkaniowy zasób, objęty wieloletnim programem, stanowią lokale mieszkalne będące własnością Gminy Kartuzy położone w budynkach stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Kartuzy. 2. Według stanu na dzień 25 stycznia 2012r. mieszkaniowy zasób Gminy Kartuzy tworzą 474 lokale mieszkalne wymienione w załączniku nr 1 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach sześć budynków zostało wyznaczonych jako budynki socjalne . Są to budynki przy ul. Prokowskiej 6, M. Reja 1, Szkolnej 4 w Kartuzach, przy ul. Polnej 10 w Smętowie Chmieleńskim oraz przy ul. Szpitalnej 36 ? z wyłączeniem lokali nr 3-4 i 38 ? z wyłączeniem lokalu nr 6, w Dzierżążnie. Rozdział II - Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. 1. Na 36 budynków będących w 100% własnością Gminy Kartuzy, 25 budynków zostało wybudowanych przed 1945 r. w tym 5 budynków znajduje się w rejestrze zabytków i podlegają pełnej ochronie konserwatorskiej. Część pozostałych budynków wybudowana została w tzw. tanich technologiach, przeznaczonych na określony czas użytkowania. Niektóre z nich zaadaptowane zostały na budynki mieszkalne, pełniąc wcześniej inne funkcje. Poza budynkiem przy ul. Bursztynowej 8 w Kartuzach , oddanym do użytku w 2002r. i budynkiem przy ul. Świerkowej 1 w Kiełpinie, odebranym do użytku w 2012r., większość pozostałych budynków jest obiektami o wysokim stopniu zużycia. 2. Analizę potrzeb wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali przedstawia załącznik nr 2 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . 3. Potrzeby remontowe podzielono na remonty bieżące, zabezpieczające i kompleksowe.Ustalono zasadę, że roboty konserwacyjne i naprawy bieżące wymagać będą nakładów w wysokości około 0,6% wartości odtworzeniowej w skali roku. Zaspokojenie potrzeb w zakresie remontów bieżących nie będzie wymagało dużych nakładów w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie. Największe środki powinny być przeznaczone na remonty zabezpieczające i kompleksowe. 4. Procedurę ustalania potrzeb remontowych oparto na kosztach odtworzenia w odniesieniu do budynków zakwalifikowanych do remontów. Do wyliczenia kosztów odtworzeniowych ustalono powierzchnię eksploatacyjną budynków zakwalifikowanych do poszczególnych rodzajów robót remontowych, co przedstawia załącznik nr 3 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . 5. potrzeby nakładów finansowych na poszczególne rodzaje remontów, ustalono na poziomie: - 0,6% kosztów odtworzenia liczonych w skali roku dla remontów bieżących, - 10% kosztów odtworzenia dla remontów zabezpieczających, - 35% kosztów odtworzenia dla remontów kompleksowych w budynkach wzniesionych do1990 r. 6. Szacunkowe nakłady finansowe wymagane do wykonania przewidzianych w programie remontów przedstawia załącznik nr 4 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 726 ?

7. Założono wykonanie remontów kompleksowych w 5 budynkach stanowiących zabudowę historyczną. Budynki te zlokalizowane są w centrum miasta a ich stan techniczny i wygląd zewnętrzny ma istotne znaczenie dla poprawy wizerunku miasta i standardu życia mieszkańców. 8. W latach 2012-2016 przewiduje się kompleksowe remonty budynków w miarę posiadanych środków własnych i środków zewnętrznych. Plan realizacji tych przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 5 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . Rozdział III - Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kartuzy jest realizowana na wniosek najemcy lub z inicjatywy gminy i wymaga podjęcia stosownych uchwał przez Radę Miejską. 2. W latach 2012-2016 przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku nr 1 programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy, do uzupełnienia 100% własności lokali prywatnych. 3. W budynkach w których gmina posiada 100% własności lokali, sprzedaż nie będzie prowadzona.

4. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia przedstawia załącznik nr 6 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . Rozdział IV - Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 1. Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają mieszkaniowego gminy na zadawalającym poziomie technicznym i estetycznym. do utrzymania zasobu

2. Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Kartuzy za 1 m? powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Burmistrz Kartuz w drodze zarządzenia, na podstawie postanowień niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust.7 niniejszego rozdziału. 3. Stawka za lokal socjalny stanowi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 4. Zasady kategoryzacji lokali oraz czynniki podwyższające i obniżające ich wartość użytkową takie jak : położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne, instalacje oraz ogólny stan techniczny budynku określa załącznik nr 7 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . 5. Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Obniżkę czynszu udziela się na wniosek najemcy. 6. Nie stosuje się obniżek, o których mowa w ust.5 w stosunku do najemców, którzy zajęli lokal w drodze zamiany na swój wniosek, lokali wynajętych w drodze licytacji na zasadach czynszu wolnego oraz wobec osób opłacających odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu. 7. Przyjmuje się zasadę , że w budynkach wspólnot mieszkaniowych , wysokość czynszu w kolejnych latach nie powinna być mniejsza niż suma wielkości: 1) zaliczek eksploatacyjnych i remontowych uchwalonych na dany rok przez wspólnoty, w których znajdują się dane lokale, 2) kosztów administrowania, 3) stawki podatku od nieruchomości . 8. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu określa uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy. Rozdział V - Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy zarządza i administruje zakład budżetowy ? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 726 ?

2. Gmina Kartuzy w kolejnych latach dopuszcza możliwość zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 3. Remonty budynków w zasobie gminy prowadzi zarządca. 4. Zasady zarządzania lokalami w budynkach wchodzących w skład zasobu gminy powinny zapewnić; 1) efektywne i sprawne zarządzanie, 2) poprawę standardu zasobu mieszkaniowego, 3) poprawę jakości obsługi administracyjnej najemców, 4) ograniczenie wzrostu kosztów utrzymania. Rozdział VI - Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 będą dochody z najmu i dzierżaw gromadzone na rachunku zarządcy o którym mowa w Rozdziale 5 ust.1 oraz dotacje przedmiotowe z budżetu gminy. 2. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być między innymi: 1) fundusze Unii Europejskiej, 2) środki z budżetu państwa, 3) kredyty na remonty i remonty termomodernizacyjne. Rozdział VII - Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne. 1. Proponowana wysokość wpływów i wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty zarządzania i eksploatacji, koszty konserwacji i remontów określa załącznik nr 8 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016 . 2. Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli oraz wydatki z funduszy remontowych określają wspólnoty mieszkaniowe. Rozdział VIII - Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Gmina Kartuzy w celu racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym podejmować będzie następujące działania: 1) likwidacja niesamodzielnych lokali mieszkalnych, 2) prowadzenie remontów budynków i lokali, 3) adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych, 4) prowadzenie zamian lokali w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy.

Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Zestawienie zasobu mieszkaniowego Gminy Kartuzy ( stan na 25.01.2012r.) .

1 LP. 2 Miejsco wość 3 Ulica 4 Nr budynku 5 nr lokalu 6 Powierzchnia użytkowa lokalu (m 2˛ ) / ilość pokoi 54,78 37,60 31,35 37,30 42,05 25,83 95,68 47,40 40,59 56 67,47 47,23 28,98 32,31 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1 7 8 9 Sposób ogrzewania lokalu (E-elektryczne, COcentralne ogrzewanie, Ppiec, G-gaz, Et-etażowe) P P P P P P Et Et E CO CO CO P P 10 Czy lokal posiada balkon ( + , -) + 1907 + 1970 II poł XIX w. 11 Czy w budynku funkcjonuje wspólnota 12 Rok budowy

Program mieszkania (Łw-łazienka Czy lokal jest samodzielny z wc, K-kuchnia, Kc-ciemna (wg. Ustawy o własności kuchnia Ł-łazienka, P-pokój, Pp - lokali, Dz.U.nr 80, poz.903 przedpokój, WC ) z 2000r.ze zm.) P, K, WC P, K, Pp, WC P, K P, K, WC P, K, WC P, K, Pp, WC P, K, Łw, Pp P, K,Pp, Łw P, Kc, Pp, Łw P,K,Łw,Pp P, K, Pp, Ł, WC P, K, Pp, Łw P, K, Łw P, K + + + (WC poza lok.) + + + + + + + + + + + (WC poza lok.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14

1 2 3 4 5 6 1 3 2 3 5 1 2 2 7

1880

1

Kartuzy

3 Maja

17

1961

19

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Gdańska 2 3 5 Bursztynowa 8 31 23

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 8 1 2 2a 3 4 5 5a 6 7 9

31,00 58,19 62,07 83,68 37,90 37,49 50,62 50,11 51,44 38,80 46,96 59,53 33,97 44,91 52,61 23,52 26,33 72,91 27,61 80,51 41,80

2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2

P, K, WC P, K, WC P, K, WC P, K, Łw P, K P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC, Pp P, K, WC, Ł, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC P, K, WC P, Kc, WC P, K, Pp, Łw P, K, WC P, K, Pp, Ł, WC P, K, Łw

+ + + + + (WC poza lok.) + + + + + + + + + + + + + + + +

P P P P P P Et Et Et Et P P P P P P P P P P P

-

+ 1865

1905

2002

+ -

1884

1884

Ceynowy

+

1895

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Jeziorna

11

3 4 1 2

44,76 27,95 48,04 41,35 86,19 35,76 55,44 32,24 66,91 41,08 28,70 49,99 28,83 25,83 31,89 42,77 90,61 31,25 58,65 69,73 37,77 40,00

3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2

P, K, WC P, K P, K, Łw, Pp P, Kc, Pp, WC P, K, Pp, WC P, K, P, K P, K P, K, Pp, Łw P, K, Pp P, K, Łw P, K, Łw P, K, WC P, K, Pp, Łw P, K, WC P, K, Łw, Pp P, K, Pp, Łw P, K, Pp P, K, Pp, Łw P, Kc, Pp, Łw P, K P, K

+ + (WC poza lok.) + + + -(WC poza lok., wsp.Pp) -(WC poza lok., wsp.Pp) + (WC poza lok.) + + (WC poza lok.) + + + + - ( wsp.Pp ) - ( wsp.Pp ) + + (WC poza lok.) + + + (WC poza lok.) + (WC poza lok.)

P P P P P P P P P P E P P P P P P P P P P P

+ -

+

1885

-

8

3 4 5 6 7 8 1

1911

1900

12

2 3 4 5 5a 1

1890

16 53 54 55 56 57 16 A 2 3 4 1 2

-

1890

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Klasztorna 75 76 77 78 79 16 38 28 18 A 18

1 1a 2 6 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

33,92 29,20 68,55 28,42 48,06 63,70 27,50 43,21 52,77 51,76 36,48 39,89 47,20 55,82 54,80 50,60 51,10 31,50 31,50 43,05 36,70

1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2

P, K, WC P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, Kc, WC P, K, Pp, WC P, K, Łw, Pp P, K P, K, Łw P, K P, K, WC P, K, WC P, K, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K P, K, WC P, K, Łw P, K, WC P, K, WC

+ + + + + + + (WC poza lok.) + + (WC poza lok.) + + + + + + + + + (WC poza lok.) + + + +

P P P P P P P P P P P P CO Et P Et P P P P P P

-

+ 1901

+ -

1927

1896

-

28 A

1890

+ -

1905

1400

46,39 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Mściwoja II 10 Majkowskiego M. Reja 3 4 5 1 2 2 8 1 2 3 38,40 50,55 49,49 14,24 27,00 1 2 3 1 2 P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Pp P, K, Łw P, K, Łw + + + (WC poza lok.) + + P P CO CO CO + 1967 48,19 33,66 33,49 38,28 2 1 1 1 P, K, WC P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp + + + + P P P P + 1960 Kościuszki 24 5 Kościerska 20 10 2 5 6 8 9 5 1 4 5 1 2 41,77 31,62 31,61 47,94 31,62 44,46 66,68 70,11 70,11 48,54 46,10 51,45 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 P, K, WC P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC P, K, Łw + + + + + + + + + + + + P P Et P P P P P P P P P + + + 1899 + + 1960 1880 + 1965

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 2 121 122 Nowe Osiedle 1 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 27 1 2 5 6 1 5 6

15,04 16,45 20,46 18,67 52,10 13,19 52,61 20,24 39,17 35,07 23,89 28,58 39,81 50,93 78,42 86,43 41,10 52,83 54,58 83,89 46,75

1 1 1 1 3 1 4 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 3

P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, Kc, WC P, K, WC P, K, Łw P, K, Łw P, K, WC, Ł, Pp P, K, WC, Ł, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + -(wsp.Pp) -(wsp.Pp) + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO P P P P P P P

+ + + 1943 1945 + 1943 1945 + 1998

47,57 123 124 125 126 127 128 129 130 5 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 11 3 4 5 6 3 4 1 4 5 6 3 6 1 101,43 86,13 44,66 55,26 66,68 87,48 87,48 87,48 45,95 42,33 66,68 51,80 32,62 5 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 1 P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw + + P P + 1943 1945 + 1943 1945 + 1943 1945 + 1943 1945 4 3 2 2a 1 2 6 1 2 2a 55,39 47,01 87,29 108,90 47,70 86,13 58,30 49,75 2 2 4 4 3 4 2 2 P, K P, K P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC P, K, WC - (wsp.Pp, Łw) - (wsp.Pp, Łw) + + + + - (wsp.Pp) - (wsp.Pp) P P P P P P P P + 1943 1945 + 1943 1945

1943 1945

+

+ + + + + + + + + - (wsp.Pp)

Et

P P P P P P P P P P

6

7

10

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 14 159 160 161 162 163 164 165 15 12

1a 2 3 6 2 3 3a 5 6 1 1a 1 2 2a 3 3a 4 5 6 1 2 3

54,88 66,67 66,28 67,41 106,80 57,35 49,00 46,53 54,33 50,02 33,57 86,13 60,46 48,31 70,64 36,16 86,13 33,54 37,84 86,13 108,13 107,52

2 3 3 5 5 2 2 3 3 2 1 4 2 2 3 1 4 2 3 4 5 5

P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

- (wsp.Pp) + + + + - (wsp.Pp) - (wsp.Pp) + + - (wsp.Pp) - (wsp.Pp) + - (wsp.Pp) - (wsp.Pp) - (wsp. Pp) - (wsp. Pp) + + + + + +

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

1943 1945 1943 1945 + 1943 1945 + 1943 1945

13

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 5 3 XX - lecia PRL 1 16

4 5 6 7 1 4 5 6 3 11 12 16 19 21 22 8 11 19 10 17 22 25

84,34 38,54 60,56 18,43 85,26 85,53 50,80 48,77 48,38 47,28 36,90 47,28 23,70 47,28 36,90 21,60 47,28 23,70 35,49 48,78 48,78

4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 2 3 3 2

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + (WC poza lok.) + + + + + + + + + + + + + + + + + +

P P P P P P P P CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

+ + + + + 1964 + 1963 + + 1962 + 1943 1945

1963

2

35,49 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 10 8 6 7 13 14 17 23 27 28 30 33 40 41 43 2 3 9 12 15 27 28 37 54,84 45,31 45,31 25,01 25,01 25,01 54,84 45,31 54,84 54,84 45,31 25,01 45,31 26,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 41,86 41,86 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, Kc, Łw, Pp P, Kc, Łw, Pp P, Kc, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, Kc, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1966 + 1965

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 11

40 43 45 51 7 15 20 23 27 29 31 37 40 44 45 48 50 51 56 63 67 75

41,86 41,86 52,70 52,70 42,31 41,80 37,45 37,45 41,80 37,45 42,31 42,31 42,31 37,45 41,80 41,80 37,45 41,80 37,45 41,80 42,31

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

+ + + + + + + + + + + + + + 1967 +

41,80 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 Pl. Św. Brunona 3 Piłsudskiego 8 Parkowa 3 1 76 86 87 5 16 17 1b 4a 4c 6d 7b 9c 10a 11b 12b 13b 13c 3 1 5 1 42,31 37,45 41,80 38,55 39,06 33,99 38,45 49,68 33,18 45,96 48,98 38,45 69,90 48,98 49,68 33,40 31,30 69,3 65,14 17,48 79,43 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 1 2 P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P,K,Łw,PP P, K, WC P, K, Pp P, K, Łw, Pp + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +(WC poza lok.) P P + 1888 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO P P + + + + + + + 1961 + + + + + + współ- własność 1/2 + 1934 pocz.XIX w + + 1961

1

252 253 254 255 256 257 258 259 6 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 Przy Rzeźni 2 8 Prokowska

2 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 3a 5 1 5

65,69 37,97 65,42 39,11 45,17 44,70 48,95 50,68 17,04 33,51 35,24 35,95 58,05 35,24 6,89 32,10 54,91 38,32 47,95 73,78 36,52 38,85

2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 5 1 1

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + +(Łw poza lok.) + + +(Łw poza lok.) + + + (WC poza lok.) + (WC poza lok.) + + + + + + + - (wsp. Łw) - (wsp. Łw) + + +

P P P P P P P P P P P P P Et P P P P P P CO CO

+ 1971 1899 1900 1900 1889

P,K

P, K, Łw, Pp

6

P,K,Wc,Pp P,K P,K,Wc,Pp

P, K, Wc P, K P, K P, K, WC P, K, WC P, K, Łw P, K, WC P, Kc, WC P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Pp P, Kc P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

Rynek

2

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Sambora 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 34 32

1 2 3 4 8 9 11 12 1 3 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1

23,11 31,56 40,42 47,52 11,80 42,87 45,02 54,80 42,09 40,52 33,22 57,86 57,86 57,86 57,86 24,56 56,87 26,42 33,05 24,09 26,42 33,22

1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1

P, K, WC P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC P, K, WC P, K, WC, Pp P, K, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

- (wsp. Pp) - (wsp. Pp) +

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

-

+

1920

16

+

- (wsp. Pp) - (wsp. Pp) + + + + + + + + + + + + + + + +

+

23

1921

-

1962 1962

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 36 312 313 314 315 316 317

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57,86 57,86 57,86 57,86 24,56 33,04 22,19 26,42 33,05 24,09 26,42 33,22 57,86 57,86 57,86 57,86 24,56 33,04 22,19 26,42 33,05

3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

-

1962

24,09 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 Brodnica Górna Szkolna 2 Wzgórze Wolności 22 13 36 A 12 1 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 1 26,42 65,00 46,54 46,54 46,54 45,20 46,54 46,54 48,15 38,37 33,66 56,92 51,9 56,33 36,93 28,72 22,11 15,49 52,01 57,61 72,85 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Pp, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Pp, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, WC, Pp P, K, WC, Pp P, K, WC P, K, WC P, K, WC + + + + + + + + + + + + + + + + + +(WC poza lok.) + + + P P E E E E E E Et Et P P P P P P P E P P CO 1896 1900 + 1920 1962

1985

Szkolna

4

P

P, K, WC, Pp P, K, WC, Pp P, K, Łw, Pp

339 340 341 342 343 344 345 346 347 Edukacji Narodowej 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 35 358 359 Dzierżążno Szpitalna 34 33 4

2 3 4 5 6 1 2 3 4 7

20,88 45,50 33,05 38,57 51,65 64,17 94,93 54,08 52,00

2 2 2 2 3 1 2 2 2 1

P, K, Łw P, Kc, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P,Łw,Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + + + + +

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

+ 1960 ok. 1989

Kartuska

11

47,99

4 5 8 1 2 3 4 5 1 9 10

63,80 66,10 63,80 51,00 51,00 33,00 46,00 17,00 51,70 52,10

3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3

P, K, Ł, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + + +(WC poza lok.) + + +

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO/E

+ + + + -

+ 1986

1942

P,K

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+

1986

85,90 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 11 1a 2a 3 i 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 1 2 4 6 47,90 14,00 15,00 44,70 30,00 30,30 15,00 15,00 30,00 45,00 35,21 27,31 33,52 44,55 29,61 43,44 24,11 50,30 59,40 60,30 59,50 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 P, K, Ł, WC, Pp + E CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO + + + + + 1986 1942 -

P P P,K,Łw

P, K, Ł, Pp P, K, Łw, Pp P P P, K P, K, Ł P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC, Pp P, K, Ł, WC, Pp P, K, Ł, WC, Pp

-(WC poza lok.) -(WC poza lok.)

+

-(WC poza lok.)

+

-(WC poza lok.) -(WC poza lok.) -(WC poza lok.) -(WC poza lok.)

+ + + + + + + + + + +

36

37

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 38

7 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 i 10 11 i 12 13 14 15 i 16 17,17a 18 19 20 21 i 22

50,10 50,20 45,90 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 19,26 11,80 38,52 38,52 19,26 19,26 38,52 45,61 19,26 19,26 19,26 38,52

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, K, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CO CO CO E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -

1978

403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 43 41

23 i 24 24a 25 26 i 27 28 29 i 30 31 i 32 1 3 5 8 10 11 1 5 6 7 8 9 10 1 2

38,52 11,80 19,26 38,52 19,26 38,52 38,52 51,40 51,30 34,60 63,20 63,70 60,40 51,40 65,30 62,90 53,30 63,30 52,10 65,60 51,90

2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3

P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, Kc, Łw P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

E E E E E E E CO CO CO CO CO/E E CO CO / E CO CO CO CO CO / E CO CO

+ + + + + + + + + + 1986 + + + + + + + 1987 + +

1986

39

P,K,Ł,WC,Pp

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

P,K.Ł,WC,Pp P,K,Ł,Wc,Pp

P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC, Pp

63,90 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 Sianowo 442 3 Kiełpino Szkolna 18 Długa 78 47 45 3 4 5 10 1 3 5 1 2 3 9 12 1 2 3 4 5 1 51,80 63,70 65,40 65,20 51,20 50,50 63,60 52,40 62,50 52,70 52,00 22,90 55,87 47,40 47,40 73,44 71,10 54,95 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 P, K, Łw, Pp P, K, Ł, WC, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P,K,Ł,WC,Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp + + + + + + + + + + + + + + + + + + CO CO CO / E CO / E CO CO CO / E CO CO CO CO CO Et Et Et Et Et Et + + + + + + + + 1963 + 1971 + 1986 + 1986

P,Kc,Łw

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

Sianowska Huta 443

-

10

3

25,52

1

P,K

+ (WC poza lok.)

P

-

+

1920

444 445 446 447 448 449 450 451 452 8 453 454 Mirachowo Pocztowa Smętowo Chmieleńskie Polna 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2

28,20 50,50 48,50 48,50 33,20 52,10 13,00 26,00 13,00

1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + +

P P P P P P E E E P P

-

-

1962

2000

3

+ + + -

P,Łw,Pp

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

34,50

-

pocz. XX w.

30,07

Mezowo 455

Drobiarzy

11

1

59,20

2

P, K, WC

+

P

-

-

pocz. XX w.

Prokowo 456

Kartuska

10

1

53,00

2

P, K, WC

+

P

-

-

pocz. XX w.

1 457 Pomieczyńska Huta 18

43,35

3

P, K, WC

-

P

-

-

pocz. XX w.

2 458 1 459 460 Kiełpino Świerkowa 2a 1a

37,40

1

P, K, WC

+ + +

P

-

-

pocz. XX w. 2012

48,90 28,90

2 1

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

Co-G Co-G

-

-

461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

3a 4a 5a 6a 7a 8a 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b

48,92 48,50 28,75 48,39 63,55 63,49 48,81 28,91 48,91 48,51 28,79 48,52 63,54 63,52

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2

P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp P, K, Łw, Pp

+ + + + + + +

+ + + + + + +

Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G Co-G

+ + + + + + + + + +

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 28 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 2 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Analiza potrzeb wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali .

ILOŚĆ LOK. [szt.] ELEMENTY WYMAGAJĄCE REMONTU/ WYMIANY

Lp

LOKALIZACJA rok budowy

POW. UŻYTK. [m 2 ]

KONSTRUKCJA

WYPOSAŻENIE (instalacje)

STAN TECHNICZNY

1

3-go Maja 1 Kartuzy około 1880 r.

6

228,91

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Strop nad piwnicą odcinkowy, na belkach stalowych. Pozostałe stropy drewniane. schody wew. drewniane. Więźba dachowa drewniana płatwiowokrokwiowa. Pokrycie dachu papą na pełnym deskowaniu. Okna drewniane, skrzynkowe i PCV. Drzwi drewniane płycinowe i płytowe.

elektryczna, wodociągowokanalizacyjna, ogrzewanie etażowe, piecowe, telefoniczna

stan techniczny zadowalający

pokrycie dachu, kominy, częściowo stolarka okienna, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

2

3-go Maja 3 Kartuzy wzniesiony w II poł.XIXw.

3

183,67

dach 2- spadowy, kryty papą oraz częściowo blachą ocynkowaną, mury z cegły pełnej, tynkowany, budynek wpisany do rejestru zabytków

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe i elektryczne, etażowe, posiada przyłącze do gazu ziemnego

stan techniczny zadowalający

odnowienie elewacji, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

3

3-go Maja 31 Kartuzy około 1905 r.

3

159,07

dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą, ściany murowane z cegły, tynkowany

wodociągowa, kanalizacja lokalna (szambo), elektryczna, telefoniczna

stan techniczny niezadowalający

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, wymiana instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 29 ? Poz. 726 ?

4

Szkolna 2 Brodnica Górna około 1900 r.

5

223,93

dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, ściany murowane z cegły

wodociągowa, kanalizacja lokalna (szambo), elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie c.o. z kotłowni lokalnej

stan techniczny zadowalający

bez uwag

5

Szkolna 4 Kartuzy około 1985 r.

6

277,9

dach plaski o konstrukcji drewnianej, kryty papą, ściany drewniane

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie elektryczne, inst. odgromowa

stan techniczny zadowalający

zewnętrzne docieplenie ścian, stolarka okienna

6

Bursztynowa 8 Kartuzy 2002 r.

4

190,97

dach drewniany kryty blachą ocynkowaną trapezową, stropy i schody żelbetowe, ściany z bloczków betonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie etażowe

stan techniczny dobry

Przemurowanie kominów

7

Ceynowy 5 Kartuzy około 1884 r.

9

421,9

dach drewniany, kryty eternitem, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe i etażowe

stan techniczny zadowalający

pokrycie dachu, kominy, rynny i rury spustowe, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

8

Szpitalna 34 Dzierżążno około 1942 r.

5

198

dach dwuspadowy kryty papą, ściany z cegły pełnej

elektryczna, wodociągowokanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja odgromowa, telefoniczna

stan techniczny zadowalający

rynny i rury spustowe, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie elewacji, malowanie klatki schodowej, stolarka okienna

9

Szpitalna 36 około 1942 r.

16

476,75

dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papą, ściany z elementów drewnianych i z cegły pełnej

elektryczna, wodociągowokanalizacyjna, c.o., odgromowa, telefon

stan techniczny zły

remont elewacji, rynny i rur spustowe, naprawa fundamentów,remont klatki schodowej.

10

Szpitalna 38 Dzierżążno około 1978 r.

26

666,27

dach płaski kryty termozgrzewalną, ściany z elementów drewnianych

elektryczna, wodociągowokanalizacyjna, telefoniczna, ogrzewanie elektryczne, inst.. odgromowa

stan techniczny zadowalający

wymiana stolarki okiennej, elewacja

11

Jeziorna 8 Kartuzy około 1911 r.

9

472,46

dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy, częściowo płaski kryty eternitem i papą, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

wymiana pokrycia dachowego z eternitem, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, stolarka drzwiowa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 30 ? Poz. 726 ?

12

Jeziorna 12 Kartuzy około 1900

6

208,01

dach drewniany płaski kryty papą, ściany murowane z cegły

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie elektryczne

stan techniczny zadowalający

pokrycie dachowe, elewacja (docieplenie), uporządkowanie posesji, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

13

Jeziorna 16 Kartuzy około 1890 r.

6

250,24

dach dwuspadowy, drewniany kryty papą, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, instalacja domofonowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

elewacja, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, stolarka okienna i drzwiowa

14

Jeziorna 16A Kartuzy około 1890 r.

2

77,77

dach drewniany, jednospadowy kryty papą, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

pokrycie papowe, kominy, elewacja, uporządkowanie posesji, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, stolarka okienna

15

Jeziorna 28 Kartuzy około 1896 r.

5

238,94

dach drewniany kryty papą termozgrzewalną, ściany z cegły pełnej, wpisany do rejestru zabytków

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe i olejowe

stan techniczny zadowalający

elewacja, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, stolarka okienna i drzwiowa

16

Jeziorna 28A Kartuzy około 1890 r.

2

76,37

wodociągowodach drewniany, jednospadowy kanalizacyjna, kryty papą, ściany z cegły elektryczna, pełnej telefoniczna, kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

pokrycie dachowe, elewacja

17

Klasztorna 16 Kartuzy około 1400 r.

10

443,23

dach drewniany kryty eternitem, ściany z cegły pełnej, wpisany do rejestru zabytków

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

pokrycie dachowe, częściowo kominy, rynny i rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

18

M. Reja 1 Kartuzy około 1899 r.

5

212,89

dach drewniany, dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna,TV kablowa, ogrzewanie c.o.

stan techniczny zadowalający

stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

19

Mściwoja II 10 Kartuzy około 1967 r.

16

466,01

dach płaski kryty papą termozgrzewalną, ściany z bloczków gazobetonowych

stan techniczny zadowalający

elewacja (docieplenie), stolarka okienna i drzwiowa,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 31 ? Poz. 726 ?

20

Nowe Osiedle 5 Kartuzy około 1940 r.

7

481,66

dach drewniany, dwuspadowy kryty blachodachówką, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

izolacja fundamentów, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

21

Nowe Osiedle 14 Kartuzy około 1940 r.

8

459,21

dach drewniany, dwuspadowy kryty blachodachówką

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

izolacja fundamentów, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

22

Nowe Osiedle 15 Kartuzy około 1940 r.

7

503,65

dach drewniany, dwuspadowy kryty blachodachówką, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

izolacja fundamentów, elewacja, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

23

Pl. Św. Brunona 6 Kartuzy około 1889 r.

4

194,4

dach drewniany, dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną, ściany z cegły pełnej, wpisany do rejestru zabytków

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, domofonowa, TV kablowa, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, remont klatki

24

Prokowska 6 Kartuzy około 1900 r.

4

150,18

dach drewniany, płaski kryty papą, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

izolacja fundamentów, pokrycie papowe, kominy, klatka schodowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

25

Prokowska 8 Kartuzy około 1900 r.

5

171,37

dach drewniany, dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe i etażowe

stan techniczny zadowalający

stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

26

Przy Rzeźni 2 Kartuzy około 1899 r.

5

247,06

dach drewniany, dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe

stan techniczny zadowalający

klatka schodowa, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

27

Sambora 32 Kartuzy około 1962 r.

11

456,07

dach betonowy pokryty papa termozgrzewalną, ściany z pustaków gazobetonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe i etażowe

stan techniczny niezadowalający

pokrycie dachowe, kominy, elewacja (docieplenie), stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 32 ? Poz. 726 ?

28

Sambora 34 Kartuzy około 1962 r.

12

454,43

dach betonowy pokryty papa termozgrzewalną, ściany z pustaków gazobetonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe i etażowe

stan techniczny niezadowalający

pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

29

Sambora 36 Kartuzy około 1962 r.

12

454,43

dach betonowy kryty papą, ściany z bloczków gazobetonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe i etażowe

stan techniczny niezadowalający

pokrycie dachowe, kominy, elewacja, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

30

Sambora 36A Kartuzy około 1962 r.

1

65

dach betonowy kryty papą, ściany z bloczków gazobetonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie etażowe

stan techniczny zadowalający

31

Sianowo 3 około 1963 r.

1

54,95

dach betonowy kryty papą. Ściany z bloczków gazobetonowych

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie etażowe

stan techniczny zadowalający

32

Polna 10 Smętowo około 1962 r.

6

261

dach drewniany, dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną, ściany z bloczków gazobetonowych

wodociągowa, kanalizacja lokalna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe, odgromowa

stan techniczny zadowalający

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

33

Polna 10kontenery Smętowo około 2000 r.

3

52

dach z blachy, ściany z elementów drewnianych pokryte blachą

wodociągowa, kanalizacja lokalna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie elektryczna,

stan techniczny zadowalający

34

Wzg. Woln. 22 Kartuzy około 1896 r.

10

411,68

dach drewniany, dwuspadowy kryty blachodachówką, ściany z cegły pełnej

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, ogrzewanie piecowe, etażowe

stan techniczny zadowalający

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej

35

Długa 78 Kiełpino około 1971 r.

1

55,87

ściany murowane z bloczków gazobetonowych, stropodach drewniany z wiązarów pokryty papą

wodociągowokanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie etażowe

stan techniczny zły

pokrycie dachu, demontaż płyt elewacyjnych zawierających azbest, docieplenie budynku

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 33 ? Poz. 726 ?

36

Świerkowa 1 Kiełpino, rok budowy 2012

16

758,91

konstrukcja murowana o stropach żelbetowych w układzie mieszanym, dach dwuspadowy z jaskółkami, kryty dachówką ceramiczną

Wodociągowo ? kanalizacyjna, elektryczna, gazowa , c.o. gazowe

bez uwag

bez uwag

ogółem

257

10705,16

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 34 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Powierzchnia budynków zakwalifikowanych do remontów.

Okres budowy Ogółem Do 1918r. 1919-1944 1945-1970 1971-1990 1991-2009 RAZEM: 4.372,08 2.119,27 2.211,89 1.000,04 242,97 9.946,25

bieżącego % pow. w m 2 0 0,00 10 211,93 30 663,56 50 500,02 70 170,08 - 1.545,59

pośredniego i zabezpieczającego % pow. w m 2 70 3.601,60 60 1.271,56 50 1.105,95 35 350,01 20 48,59 5.837,71

kompleksowego % pow. w m 2 30 1.310,48 30 635,78 20 442,38 15 150,01 10 24,30 - 2.562,95

Wskaźnik wartości odtworzeniowej na I półrocze 2012r.: 4.106,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 35 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 4 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Szacunkowa wartość nakładów finansowych, wymaganych na zasoby mieszkaniowe kwalifikujące się do remontu.

Pośredniego i zabezpieczającego pow. 10% wartości odtworzeniowej* w zł pow.

Bieżącego Okres budowy Ogółem powierzchnia pow. Do 1918r. 1919-1944 1945-1970 1971-1990 1991-2009 4.372,08 2.119,27 2.211,89 1.000,04 242,97 0,00 211,93 663,56 500,02 170,08 5.221,00 16.347,00 12.318,00 4.190,00 0,6% wartości odtworzeniowej* w zł

Kompleksowego 35% wartości odtworzeniowej* w zł

Ogółem wartość remontów

3.061,60 1.257.093,00 1.271,56 522.103,00 1.105,95 454.103,00 350,01 48,59 143.714,00 19.951,00

1.310,48 1.883.291,00 653,78 442,38 150,01 24,30 913.679,00 635.744,00 215.579,00 34.922,00

3.140.384,00 1.441.003,00 1.106.194,00 371.611,00 59.063,00 6.118.255,00

RAZEM: 9.946,25

1.545,59 38.076,00

5.837,71 2.396.964,00

2.562,95 3.683.215,00

* Wskaźnik wartości odtworzeniowej na I półrocze 2012r.: 4.106,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 36 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 5 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Wykaz budynków planowanych do remontów kompleksowych w latach 2012-2016.

Termin remontu

Adres budynku

Powierzchnia wm2

35% wskaźnika wartości odtworzeniowej* w zł

Przewidywany koszt remontu kompleksowego w zł

ul. 3 Maja 3, Kartuzy 2012-2016 ul. Pl. Św. Brunona 6 Kartuzy RAZEM:

183,67 194,40 378,07

1.437,10 1.437,10 -

263.952,00 279.372,00 543.324,00 zł

* Wskaźnik wartości odtworzeniowej na I półrocze 2012r.: 4.106,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 37 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 6 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.

Łączna liczba lokali w budynku 18 22 22 25 45 60 105 Ilość lokali wykupionych 17 16 19 21 32 48 85

Lp Miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy

Ulica Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL Os. XX-lecia PRL ul. Parkowa ul. Parkowa ul. 3-go Maja ul. 3-go Maja ul. Kościuszki ul. Rynek ul. Ceynowy Pl. Św. Brunona Pl. Św. Brunona ul. Jeziorna ul. Jeziorna ul. Gdańska ul. Gdańska ul. Kościerska ul. Majkowskiego ul. Sambora ul. Sambora ul. Wzgórze Wolności ul. Kościuszki ul. 3-go Maja ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle

Nr budynku 1 2 3 5 8 10 11

Nr lokalu gminnego 3 11, 12, 16, 19, 21, 22 8, 11, 19 10, 17, 22, 25 6, 7, 13, 14, 17, 23, 27, 28, 30, 33, 40, 41, 43 2, 3, 9, 12, 15, 27, 28, 37, 40, 43, 45, 51 7, 15, 20, 23, 27, 29, 31, 37, 40, 44, 45, 48, 50, 56, 63, 67, 75, 76, 86, 87 5, 16, 17 1b, 4a, 4c, 6d, 7b, 9c, 10a, 11b, 12b, 13b, 13c, 1, 2 2, 7a 1, 4, 5 1, 5, 8 1, 2, 5 1, 5 1, 1a, 2, 6 3 9 3, 4 2, 5, 6, 8, 9 1, 2, 8 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 1, 3 3, 4 5, 2 pracownie 1, 2, 3 1, 2, 5, 6 1, 5, 6 2, 2a 1, 2, 6 3, 4

Lokale przeznaczone do zbycia 3 11, 12, 16, 19, 21, 22 8, 11, 19 10, 17, 22, 25 6, 7, 14, 17, 23, 27, 28, 30, 33, 40, 41, 43 2, 3, 9, 12, 15, 27, 28, 37, 40, 43, 45, 51 7, 15, 20, 23, 27, 29, 31, 37, 40, 44, 45, 48, 50, 56, 63, 67, 75, 76, 86, 87 5, 16, 17 1b, 4a, 4c, 6d, 9c, 10a, 11b, 12b, 13b, 13c 1,2 2, 7a 4,5 1,5 8 1, 2, 5 1,5 1, 1a, 2, 6 9 3,4 2, 5, 6, 8, 9 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 1,3 3,4 5 1, 2, 3 1, 2, 5, 6 1, 5, 6 2, 2a 1, 2, 6 3,4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy

1 3 17 19 24 2 3 3 1 18 38 2 11 20 2 16 23 13 5 23 1 2 3 4 6

34 59 9 7 12 13 6 9 5 10 10 9 4 9 27 12 4 4 12 4 7 6 7 6 6

31 47 7 5 9 11 5 6 3 6 9 8 2 4 24 4 2 2 9 1 3 3 5 3 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 38 ? Poz. 726 ?

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Kartuzy Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Dzierżążno Kiełpino

ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Nowe Osiedle ul. Edukacji Narodowej ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szpitalna ul. Szkolna

7 10 11 12 13 16 4 33 35 37 39 41 43 45 47 18

1, 4, 5, 6 3,6 1, 1a, 2, 3, 6 2, 3, 3a, 5, 6 1, 1a 1, 4, 5, 6 7 4, 5, 8 1, 9, 10, 11 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12 1, 3, 5, 8, 10, 11 1,5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10 1, 3, 5, 10a 1, 2, 3, 5a, 9, 10a, 12 2, 3, 4, 5

6 6 8 7 8 6 8 11 11 12 11 10 10 11 14 5 733

2 4 3 2 6 2 7 8 7 5 5 3 4 7 7 1 524

1, 4, 5, 6 3,6, 1, 1a, 2, 3, 6 2, 3, 3a, 5, 6 1, 1a 1, 4, 5, 6 7 4, 5, 8 1, 9, 10, 11 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12 1, 3, 5, 8, 10, 11 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 10 1, 3, 5 1, 2, 3, 5a, 9, 10a, 12 2, 3, 4, 5

Razem :

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 39 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 7 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Zasady kategoryzacji lokali oraz czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali Zasady kategoryzacji lokali oraz określenie wskaźnika procentowego wysokości wartości odtworzeniowej lokalu dla ustalenia czynszu

Lp. Kategoria lokalu I II III IV Charakterystyka lokalu % wartości odtworzeniowej lokalu dla ustalenia czynszu * Miasto 1 2 3 4 Lokal mieszkalny posiadający pełne wyposażenie w instalacje techniczne: co i cw (dostarczane centralnie), wod-kan, łazienka, wc. Jak w kat. I, lecz bez instalacji cw lub co. Lokal mieszkalny wyposażony w ogrzewanie piecowe lub elektryczne, posiadający łazienkę lub wc . Jak w kat. III, lecz posiadający łazienkę lub wc poza lokalem 55 50 45 35 Wieś 50 40 35 30

*przyjęto 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Charakterystyka czynnika Wspólny przedpokój. Wspólne wc lub łazienka. Kuchnia bez naturalnego oświetlenia. Położenie lokalu w suterenie lub na poddaszu w lokalu posiadającym tradycyjną więźbę dachową. Zły stan techniczny budynku lecz uwzględniający dotychczas poniesione nakłady na remonty- dot. budynku przy ul.Szpitalnej 38 w Dzierżążnie. Zły stan techniczny budynku- dot. budynków przy ul. Szpitalnej 34 i 36 w Dzierżążnie. Lokale mieszkalne w budynku do 5 lokali. Lokale mieszkalne w budynkach położonych w I strefie, zgodnie z uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.. Gdy przedmiotem najmu jest dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej. Lokale w budynkach wybudowanych po 2010r. Wskaźnik % obniżki podwyżki 5 5 5 5 28 36 5 5 10 60

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 40 ? Poz. 726 ?

Załącznik Nr 8 do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 20122016

Planowana wysokość wpływów i wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty eksploatacji, koszty konserwacji i remontów.

Planowane wływy w tys. zł 1.491,00 1.492,00 1.491,00 1.491,00 1.489,00 Planowane wydatki w tys. zł Bierząca eksploatacja 1.158,00 1.187,00 1.217,00 1.247,00 1.278,00 Remonty i konserwacja 333,00 305,00 274,00 244,00 211,00

Lata 2012 2013 2014 2015 2016
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2012 ? 2016?.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia ? Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.725

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia.

 • DZ. URZ. 2012.724

  uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jastarnia i jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. 2012.723

  uchwała nr XIV/8/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach : Cieplewo, Rokitnica i Wiślinka

 • DZ. URZ. 2012.722

  uchwała nr XIV/6/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w w uchwale Nr XIV/130/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa i ordynacji wyborczej do wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jagatowo

 • DZ. URZ. 2012.721

  uchwała nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę nr XLII/94/2009 w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 13, poz. 247).

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.