Logowanie

DZ. URZ. 2012.728

Tytuł:

uchwała nr XIV/236/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za osiągnięcie wysokich  wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 728
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 728

UCHWAŁA NR XIV/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody Burmistrza Kartuz przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników. § 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały. § 3. Traci moc Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 728 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/236/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD BURMISTRZA KARTUZ ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz, zwanych dalej wyróżnienieniami i nagrodami, przyznawanymi zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników. § 2. 1. Wyróżnienia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu tych wyników, przyznaje Burmistrz Kartuz na wniosek władz stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowego lub związku sportowego. 2. Burmistrz Kartuz może z własnej inicjatywy przyznać wyróżnienie lub nagrodę z pominięciem procedury składania wniosków. 3. Podstawą przyznania nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi jest spełnienie następujących warunków: a) zamieszkanie na terenie Gminy Kartuzy, lub reprezentowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy Kartuzy, który jest członkiem polskiego związku sportowego w danym sporcie, b) uzyskanie wysokich osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 4. Podstawą przyznania nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi jest spełnienie następujących warunków: a) jego podopieczni reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Kartuzy, b) jego podopieczni uzyskali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 5. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyjmuje się: a) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, b) zajęcie miejsc I-III we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 6. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody zawodnikowi, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody trenerowi, działaczowi, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 8. Wnioski, o których mowa w ust. 6 i 7 składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika. 9. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1. 10. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 11. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku braków formalnych jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 728 ?

12. Złożenie wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody nie jest jednoznaczne z zapewnieniem jej przyznania. § 3. 1. Za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody pieniężne lub rzeczowe. 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody pieniężne będzie corocznie określanaw uchwale budżetowej. 3. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy i listy gratulacyjne. 4. Rodzaj wyróżnienia lub nagrody, a w przypadku przyznania nagrody pieniężnej jej wysokość ustalana będzie każdorazowo przez Burmistrza Kartuz. § 4. 1. Wnioski, o których mowa w §2 ust. 6 i 7, opiniuje Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i NGO Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 2. Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i NGO przedkłada wnioski, o których mowa w §2 ust. 6 i 7 wraz z opinią, o której mowa w ust. 1 Burmistrzowi Kartuz w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 4. O przyznaniu wyróżnienia lub nagrody zainteresowani będą powiadamiani pisemnie. 5. Burmistrz Kartuz może odstąpić od przyznania nagrody lub wyróżnienia, gdy zawodnik: a) zakończył karierę sportową, b) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych, c) został zawieszony w prawach zawodnika, d) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno-moralne, e) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę. § 5. Informację o przyznanych wyróżnieniach i nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Gminy Kartuzy www.kartuzy.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 728 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody Burmistrza Kartuz dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA/NAGRODY 1. Nazwisko i imię ????????????????.................................................................. 2. Data i miejsce urodzenia???..????????........................................................................ 3. Adres zamieszkania???????????????................................................................. 4. PESEL.................................................................................................................................................. 5. NIP:..................................................................................................................................................? 6. Nr rachunku bankowego...................................................................................................................... 7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja.................................................................................................... 8. Kategoria wiekowa............................................................................................................................... 9. Klasa sportowa..................................................................................................................................... 10. Nazwa klubu, którego kandydat jest zawodnikiem............................................................................ 11. Nazwisko i imię trenera klubowego.................................................................................................... II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH, za które proponuje się przyznanie nagrody/wyróżnienia Burmistrza Kartuz .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .......................................... podpis wnioskodawcy III. OPINIA Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i NGO Urzędu Miejskiego w Kartuzach .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... ................................................. Podpis Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i NGO

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 728 ?

Oświadczenie zawodnika: Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymaniawyróżnienia/nagrody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. Kartuzy, dnia ............................ .............. Załączniki: 1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat z zawodów, dyplomy). ..?......?.................................. podpis zawodnika

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 728 ?

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym WNIOSEK o przyznanie wyróżnienia/nagrody Burmistrza Kartuz dla trenera lub działacza, którego podopieczny osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA WYRÓŻNIENIA/NAGRODY 1. Nazwisko i imię ????????????????.................................................................. 2. Adres zamieszkania???????????????................................................................. 3. PESEL.................................................................................................................................................. 4. NIP:..................................................................................................................................................? 5. Nazwa klubu, którego kandydat jest trenerem.

.................................................................................... 6. Nr rachunku bankowego...................................................................................................................... II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH, za które proponuje się przyznanie wyróżnienia/nagrody Burmistrza Kartuz .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .......................................... podpis wnioskodawcy III. OPINIA Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i NGO Urzędu Miejskiego w Kartuzach .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... .......................................................................................................................................................................... ..... ................................................. Podpis Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i NGO Oświadczenie zawodnika: Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymaniawyróżnienia/nagrody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. Kartuzy, dnia ............................ .............. ..?......?.................................. podpis zawodnika

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 728 ?

Załączniki: 1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkoleniowe (komunikat z zawodów, dyplomy).
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.5914

  uchwała nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1404

  uchwała nr 219/XXX/09 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2712

  uchwała nr X/46/2010 Rady Gminy Adamówka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1397

  uchwała nr XLVII/835/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.727

  uchwała nr XIV/244/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych .

 • DZ. URZ. 2012.726

  uchwała nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. 2012.725

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia.

 • DZ. URZ. 2012.724

  uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jastarnia i jej jednostkom podległym.

 • DZ. URZ. 2012.723

  uchwała nr XIV/8/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach : Cieplewo, Rokitnica i Wiślinka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.