Logowanie

DZ. URZ. 2012.729

Tytuł:

uchwała nr XIV/235/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 729
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 729

UCHWAŁA NR XIV/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym § 2. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc uchwała Uchwała Nr XXXVI/426/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 729 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/235/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r.

Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym § 1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania i pozbawiania stypendiów Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. § 2. 1. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo. 2. Stypendia przyznaje się biorąc pod uwagę wynik sportowy oraz znaczenie danej dyscypliny dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kartuzy. 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia będzie corocznie określana w uchwale budżetowej. § 3. Stypendium sportowe może zostać przyznane zawodnikowi, który: 1. w dniu złożenia wniosku ukończył 14 lat, 2. zamieszkuje na terenie Gminy Kartuzy lub reprezentuje klub sportowy, którego siedzibą jest Gmina Kartuzy, 3. uprawia dyscyplinę sportową w ramach której uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie, 4. uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za osiągnięcia indywidualnie lub będąc członkiem drużyny w grach zespołowych, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym. § 4. 1. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyjmuje się a) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, b) zajęcie miejsc I - III we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, c) powołanie do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu. § 5. Stypendysta zobowiązuje się do promocji Gminy Kartuzy poprzez umieszczenie logo Kartuz na swojej garderobie sportowej. § 6. 1. Stypendium może być przyznane na okres 6 miesięcy zawodnikowi, który spełnia kryteria określone w §3 w oparciu o wyniki sportowe określone w §4 ust.1 pkt.a i b uzyskane w półroczu poprzedzającym okres stypendialny. 2. W przypadku ubiegania się o stypendium w związku z powołaniem do kadry narodowej, stypendium może być przyznane na okres 6 miesięcy w oparciu o powołanie, które nastąpiło w okresie roku poprzedzającego okres stypendialny. W przypadku nie uzyskania przez zawodnika powołania do kadry narodowej w czasie okresu, na który zostało przyznane stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Burmistrza Kartuz. 3. Stypendium wypłaca się miesięcznie, w terminie do końca każdego miesiąca, na który zostało przyznane.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 729 ?

4. Wysokość przyznanego stypendium może wynosić miesięcznie: a) za wysokie wyniki sportowe określone w §4 ust. 1 pkt a do 1.000 złotych (brutto), w przypadku zajęcia miejsca 1-3 wynosi do 1.500 złotych (brutto) b) za wysokie wyniki sportowe określone w §4 ust. 1 pkt b i c do 600 złotych (brutto). 5. Wysokość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kartuzy oraz od liczby zawodników spełniających warunki wymienione w §3 i §4 przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium sportowego mają zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe. 6. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kartuzy, a zawodnikiem. § 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi może wystąpić stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy lub związek sportowy. 2. Wniosek o przyznanie stypendium składa wnioskodawca na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. Józefa Hallera 1. 3. Wnioski składa się w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium na I półrocze oraz do dnia 30 czerwca na II półrocze. 4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych. 5. Jeżeli zawodnik jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej do wniosku należy dołączyć pisemną opinię dyrektora szkoły potwierdzającą co najmniej dobrą ocenę jego postawy w życiu szkoły oraz informację o średniej ocen uzyskanych w półroczu poprzedzającym okres stypendialny. 6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku braków formalnych jeżeli nie usunięto ich w terminie. 8. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego przyznania. § 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i NGO Urzędu Miejskiego w Kartuzach, a następnie Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem przez Burmistrza Kartuz na dany rok kalendarzowy. 2. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje większością głosów. § 9. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi Kartuz protokół ze swoich prac wraz z listą kandydatów do otrzymania stypendium. § 10. 1. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przyznaje Burmistrz Kartuz. 2. Decyzja Burmistrza Kartuz jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. § 11. 1. Burmistrz Kartuz pozbawia zawodnika stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik: a) zakończył karierę sportową, b) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych, c) został zawieszony w prawach zawodnika, d) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno ? moralne, e) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę. 2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. pkt. a-e 3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Burmistrz Kartuz na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. wyniki sportowe we

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 729 ?

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Kartuz o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium sportowego. § 12. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości poprzez podanie na stronie internetowej Gminy Kartuzy www.kartuzy.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 729 ?

Załącznik Nr 1 do Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Kartuzy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Wniosek o przyznanie stypendium Gminy Kartuzy dla zawodnika osiągającego wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 1. Nazwa Klubu Sportowego :?????????????........................................................... 2. Adres: Ulica ?????.????? nr ?? Kod pocztowy ????? Miejscowość ??? 3. Nr telefonu kontaktowego ????????????..? II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 1. Nazwisko i imię ??????????????........................................................................ 2. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................... 3. Adres zamieszkania ............................................................................................................................ 4. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń/studen; klasa, rok nauki................................................... 5. PESEL.................................................................................................................................................. 6. NIP ...................................................................................................................................................... 7. Nr rachunku bankowego .................................................................................................................... 8. Uprawiana dyscyplina i konkurencja................................................................................................... 9. Kategoria wiekowa .............................................................................................................................. 10. Klasa sportowa................................................................................................................................... 11. Nazwisko i imię trenera ..................................................................................................................... III. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W PÓŁROCZU POPRZEDZAJĄCYM OKRES STYPENDIALNY UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE WNIOSKU1) Uzyskane miejsce ... .......................................................................................................................................................................... .... .......................................................................................................................................................................... ..... data powołania do kadry narodowej Polski ?................................................. ................................................. ( podpis wnioskodawcy )

1)

Pełna nazwa zawodów

Data zawodów

?......................................................................................................................................................................

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych (komunikat z zawodów, dyplomy itp.). W przypadku jeśli zawodnik jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej do wniosku należy dołączyć oisemną opinię dyrektora szkoły potwierdzającą co najmniej dobrą ocenę jego postawy w życiu szkoły oraz informację o sedniej ocen uzyskanych w półroczu poprzedzającym okres stypendialny.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 729 ?

IV. PLANY STARTÓW I PRZYGOTOWAŃ ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

V. OPINIA NACZELNIKA WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I NGO ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

VI. OPINIA KOMISJI STYPENDIALNEJ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. VII. PODPISY KOMISJI STYPENDIALNEJ a) ...................................................................................... - ........................................ b) ...................................................................................... - ......................................... c) ...................................................................................... - ......................................... d) .......................................................................................- ......................................... e) ?................................................................................... - ?........................................ Kartuzy, dnia ............................ Oświadczenie zawodnika: Wyrażam zgodę na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymaniawyróżnienia/nagrody. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. ?......?.................................. podpis zawodnika Kartuzy, dnia ............................

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 729 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.256

  uchwała nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1057

  uchwała nr XXV/174/09 Rady Gminy Borowa z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określeniach wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu tych wyników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.1781

  uchwała nr XXVI/202/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.1026

  uchwała nr 757/LVI/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie stypendiów w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.201

  uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych oraz określenia ich wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, ich rodzajów i wysokości dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.728

  uchwała nr XIV/236/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza Kartuz za osiągnięcie wysokich  wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. 2012.727

  uchwała nr XIV/244/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz najem powierzchni reklamowych .

 • DZ. URZ. 2012.726

  uchwała nr XIV/245/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy na lata 2012-2016.

 • DZ. URZ. 2012.725

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie : ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia.

 • DZ. URZ. 2012.724

  uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Jastarnia i jej jednostkom podległym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.