Logowanie

DZ. URZ. 2012.806

Tytuł:

uchwała nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 806
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 806

UCHWAŁA NR XIV/110/2012 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 t.j., zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiany: z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043,z 2011r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje : Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/263/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna uchwalonego uchwałą uchwałą Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28.01.2010r. uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie, zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 32 ha z granicami o następującym przebiegu: 1) od północy ? granica obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Rejon Ulicy Furmańskiej?; 2) od wschodu ? ul. Malborska; 3) od południa - granica obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska ? Południe?; 4) od zachodu ? granica administracyjna miasta. 3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki: 1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna - załącznik nr 1,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 806 ?

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kwidzynie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem miejscowym- załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kwidzynie o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3; § 2. Zasady konstrukcji planu 1. Obszar planu podzielony jest na tereny, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. 2. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze planu o ile ustalenia szczegółowe przypisane poszczególnym terenom nie stanowią inaczej. 3. Na rysunku planu występują: 1) oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu, do których należą: a) granice opracowania planu, b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, c) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym, d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, e) strefa ochrony konserwatorskiej, f) obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, g) obiekty zabytkowe o znaczącej wartości do ochrony, postulowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, h) obiekty o wartości historycznej do ochrony w zakresie charakteru historycznej bryły, i) granica strefy sanitarnej od cmentarza 50 i 150 m; j) ciąg pieszo-rowerowy; k) zieleń izolacyjna; 2) oznaczenia graficzne informacyjne, do których należą: a) proponowane linie podziału wewnętrznego, b) obszary złożonych warunków gruntowo ? wodnych, c) strefa potencjalnego szkodliwego elektroenergetycznych 15kV. 4. Ustalenia planu określają: a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, b) zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, e) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, f) zasady podziału i scalania gruntów, g) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, oddziaływania pola elektroenergetycznego od linii

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 806 ?

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, j) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. 5. Plan nie wymaga ustalenia: a) zasad zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, a także terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. 6. Tereny oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście planu w sposób następujący: 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MN/U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; 3) MN/UO ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty; 4) ZP - teren zieleni urządzonej; 5) KDG - teren drogi publicznej, kl. głównej; 6) KDD - tereny dróg publicznych, kl. dojazdowej; 7) KDL - tereny dróg publicznych, kl. lokalnej; 8) KDW ? tereny dróg wewnętrznych; 9) K ? tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja; 10) KP ? teren lokalizacji miejsc parkingowych ; 11) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; § 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte określenie: 1) uchwała ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 2) usługi nieuciążliwe - rozumie się przez to wszelkie usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; 3) linie rozgraniczające ? należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) linie proponowanych podziałów wewnętrznych ? należy przez to rozumieć sugerowane w planie linie podziału na działki budowlane terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; 5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy ? należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie maksymalnego wysunięcia ścian zewnętrznych budynków, z pominięciem schodów, okapów, otwartych ganków oraz balkonów, które mogą być wysunięte przed maksymalną nieprzekraczalną linie zabudowy, 6) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10,0m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; 7) wskaźnik intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć nieprzekraczalny iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie inwestycji do powierzchni tego terenu; 8) miejsce parkingowe ? należy przez to rozumieć miejsce o normatywnych wymiarach zapewniających parkowanie samochodu osobowego; 9) złożone warunki gruntowo-wodne - potencjalnie trudne warunki do posadowienia obiektów budowlanych;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 806 ?

10) zieleń izolacyjna - rozumie się przez to zieleń wysoką i średnią w zwartych zespołach, związanych ściśle z ciekami wodnymi; 11) przepisy odrębne ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; § 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. Lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu, z zachowaniem określonych odległości od granic działek oraz zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu i z przepisami odrębnymi. 2. Ustala się następujące odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg publicznych oznaczonych symbolem: 1) KDG - 10,0 m ? od krawędzi jezdni; 2) KDL, KDD, KDW - 5,0 m ? od linii rozgraniczającej; 3. Na terenach oznaczonych symbolami 6MN/U, 13MN/U, 19MN/U położonych w sąsiedztwie drogi oznaczonej symbolem 30KDG, należy wprowadzić odpowiednie rozwiązania techniczne ograniczające przenikanie hałasu do nowoprojektowanych obiektów budowlanych. 4. Na całym obszarze planu zabrania się lokalizowania obiektów o charakterze dominant przestrzennych, tj. kominów oraz innych budowli o podobnym charakterze (obiektów budowlanych nie będących budynkami) za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 5. Na poszczególnych działkach dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej (np. oczek wodnych, fontann, stawów). 6. Maksymalna wysokość ogrodzenia frontu działki nie może przekraczać 1,5 metra od poziomu terenu; bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. 7. Zakazuje się realizacji ogrodzeń z pełnych elementów prefabrykowanych. 8. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się umieszczania wolnostojących znaków informacyjnoplastycznych i reklam o powierzchni większej niż 3 m2 , z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Na terenie oznaczonym symbolem 13MN/U dopuszcza się umieszczanie wolnostojących znaków informacyjno ? plastycznych i reklam o powierzchni większej niż 3m2 , z zastrzeżeniem ust. 10. 10. Zakazuje się umieszczania wolnostojących znaków informacyjno ? plastycznych i reklam w odległości mniejszej niż 10,0 m od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 30KDG. 11. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizowanie reklam i znaków informacyjno plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 3 m2 . 12. Zakazuje się umieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych: 1) na obiektach objętych ochroną konserwatorską i wskazanych do objęcia ochroną konserwatorską o których mowa w §6 ust. 3 i ust. 4; 2) na drzewach i w zasięgu ich koron; 3) na budowlach i urządzeniach miejskiej infrastruktury elektroenergetycznych, transformatorach, itp.). technicznej (latarniach, słupach linii

13. Umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych obiektach użytkowych wyposażenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania. 14. Zakazuje się stosowania reklam świetlnych typu LED bezpośrednio oddziaływujących na użytkowników drogi krajowej nr 55 oznaczonej na rysunku planu symbolem 30KDG. 15. Ustalenia ust. 7-13 nie dotyczą gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych. § 5. Zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 806 ?

1. Ustala się nakaz maksymalnej ochrony istniejącej szaty roślinnej cennej pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. 2. Ustala się zakaz naruszania naturalnego charakteru zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych z wyjątkiem koniecznych zmian ze względu na potrzeby wzrostu retencji wodnej, ochrony przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej oraz budowy układu drogowego. 3. Dopuszcza się skanalizowanie rowów melioracyjnych pod warunkiem, iż nie zakłóci to przepływów wód gruntowych w obszarze przyległym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 4. Poszerzanie i pogłębianie istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 5. Ustala się zakaz grodzenia cieków i zbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi. 6. Wprowadza się ochronę wód podziemnych poprzez zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan tych wód oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej po ich realizacji. 7. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem: 1) elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych; 2) przedsięwzięć, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na stan środowiska.

8. Ustala się zakaz przekraczania dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 9. Ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca dla pojemników na odpady w granicach działki. 10. Określa się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów. 11. Przyjmuje się kwalifikację terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi. § 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej, oznaczoną na rysunku planu. 2. Na obszarze strefy, o której mowa w ust.1 ustala się: 1) nakaz nawiązania kompozycją i wystrojem architektonicznym elewacji nowych lub przebudowywanych budynków do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków ? poprzez stosowanie podobnych zasad podziału, detali, rozwiązań materiałowych, proporcji; 2) nakaz uzgadniania wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym konserwatorem zabytków. 3. Obiekty objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu: 1) budynek przy ul. Malborskiej 99; 2) budynek przy ul. Malborskiej 105. 4. Obiekty zabytkowe o znaczącej wartości do ochrony, postulowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, oznaczone na rysunku planu: 1) budynek przy ul. Tczewskiej 4; 2) budynek przy ul. Malborskiej 113; 3) siedlisko przy ul. Malborskiej 119

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 806 ?

5. Obiekty o wartości historycznej do ochrony w zakresie charakteru historycznej bryły, oznaczone na rysunku planu: 1) budynek przy ul. Tczewskiej 6; 2) budynek przy ul. Tczewskiej 8; 3) budynek przy ul. Tczewskiej 10; 4) budynek przy ul. Malborskiej 103. 5) budynek przy ul. Zimnej 2; 6) budynek przy ul. Zimnej 16; 6. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 ustala się: 1) ochronę historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej 2) nakaz zachowania bryły budynków, 3) nakaz zachowania zewnętrznej formy budowli z uwzględnieniem zapisów ust. 7, 4) zakaz nadbudowy i zmiany geometrii dachów, w tym realizacji lukarn i balkonów od strony frontowej w połaciach dachowych, 5) nakaz zachowania rodzaju pokrycia dachowego i detalu architektonicznego, 6) dopuszcza się rozbudowę jedynie na tyłach budynku istniejącego, 7) rozbudowywana część powinna nawiązywać do części istniejącej wysokością kalenicy i górnej krawędzi elewacji; należy stosować ten sam kąt nachylenia dachów, 7. Dla obiektów, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustala się obowiązek konieczności uzgodnienia z właściwym konserwatorem zbytków wszelkich robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia. 8. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji zabudowy szeregowej. 9. Na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 13MN/U i 19MN/U ustala się wymóg stosowania dachów dwuspadowych. § 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: Na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu definicji zawartej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 8. Zasady podziału i scalania gruntów: 1. Ustala się możliwość podziału terenów na działki budowlane pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń planu: 1) dopuszcza się podziały geodezyjne na działki w zależności od potrzeb inwestycyjnych, z zachowaniem zasad określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 2) ustala się zakaz dokonywania podziałów geodezyjnych powodujących konieczność budowy nowych zjazdów z drogi krajowej; 3) dopuszcza się wydzielenia działek na rzecz komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej (przepompownie, transformatorowe stacje wolnostojące, studnie rewizyjne itp.), a także na powiększenie nieruchomości sąsiednich bez ograniczenia ich minimalnej powierzchni; 4) dopuszcza się wydzielenie istniejących rowów. § 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 1. W obrębie obszarów o złożonych warunkach gruntowo - wodnych zaleca się wykonanie przez inwestora badań geotechnicznych. 2. Ustala się zasięgi stref sanitarnych od cmentarza w odległości 150 i 50 metrów od jego granicy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 806 ?

3. Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50.

0 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 m do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. 4. Ustala się strefę potencjalnego szkodliwego oddziaływania pola elektroenergetycznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV, wynoszącą po 6,5 m, w każdą stronę od osi linii. 5. Strefa oddziaływania linii elektroenergetycznych może być weryfikowana: 1) w decyzjach o pozwoleniu na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych (w uzgodnieniu z zarządzającym siecią); 2) po skablowaniu napowietrznej linii 15 kV lub zmianie lokalizacji linii (w uzgodnieniu z zarządzającym siecią). 6. Ustala się zakaz zabudowy dla terenu 16ZP za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 7. Na całym obszarze planu obowiązuje zakaz makroniwelacji (za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych oraz elementów układu drogowego). Makroniwelację dopuszcza się jedynie w zakresie konieczności dostosowania poziomu posadowienia budynku względem poziomu nowoprojektowanej drogi ? z zastrzeżeniem ust. 8. 8. Na trenie oznaczonym symbolem 6MN/U dopuszcza się makroniwelację działek przyległych do ul. Tczewskiej, w zakresie konieczności dostosowania ich poziomu do poziomu drogi o symbolu 20KDD (ul. Tczewskiej) i parkingu o symbolu 7KP. 9. W terenach 6MN/U, 13MN/U ustala się zakaz dokonywania podziałów geodezyjnych, które powodować będą konieczność budowy zjazdów z drogi oznaczonej symbolem 30KDG. § 10. Zasady dotyczące infrastruktury technicznej: 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się włączenie projektowanej zabudowy do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. 2. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć zaopatrzenie ludności w wodę z awaryjnych studni publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. W zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, przy czym po wybudowani zbiorczej kanalizacji sanitarnej nakazuje się włączenie istniejącej i projektowanej zabudowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: zaleca się odprowadzanie wód opadowych lokalnie, z koniecznością podczyszczenia w separatorach. 5. Ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwadniania drogi publicznej klasy głównej oznaczonej symbolem 30KDG. 6. Na terenach oznaczonych symbolami: 10MN, 12MN, 14MN, 13MN/U, 6MN/U, dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, której zadaniem będzie przetłoczenie ścieków do kanalizacji grawitacyjnej. 7. W zakresie elektroenergetyki: 1) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącego układu elektroenergetycznego; 2) sieci elektroenergetyczne należy realizować w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg; 3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację w/w sieci poza liniami rozgraniczającymi dróg; 4) sieci elektroenergetyczne realizować jako podziemne; 5) ustala się zasilanie terenów planu poprzez istniejąca i projektowaną sieć nn i SN; od

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 806 ?

6) w zależności od potrzeb dopuszcza się realizacje słupowych i wolnostojących stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolami: MN, MN/U, MN/UO. 8. W zakresie zasilania w ciepło: 1) ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej nie przekraczających dopuszczalnych norm; 2) zasilanie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła lub z miejskiej sieci cieplnej; 3) dopuszcza się wykorzystanie proekologicznych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp. 9. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć średniego ciśnienia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 2) dopuszcza się gazyfikację terenu w granicach planu; 3) lokalizacja sieci gazowej i urządzeń technicznych w pasach drogowych (poza pasami jezdni), a w przypadku braku takiej możliwości, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 10. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń z zakresu łączności publicznej. 11. W zakresie gospodarki odpadami: 1) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji, w miejscu do tego przeznaczonym. Odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi; 2) gospodarowanie innymi odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi. 12. W zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji: 1) obsługę komunikacyjną terenów zapewniają: istniejąca droga publiczna, kl.

głównej, istniejące i projektowane publiczne drogi kl. dojazdowej i kl. lokalnej oraz istniejące i projektowane drogi wewnętrzne; 2) na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizację dodatkowych dróg wewnętrznych, nie wykazanych na rysunku planu, których lokalizacja winna wynikać z potrzeb użytkowych właściciela poszczególnych terenów; 3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się realizację chodników, ścieżek rowerowych lub pieszorowerowych, przystanków i zatok autobusowych, a także pozostałej infrastruktury komunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) dopuszcza się sytuowanie infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi 30KDG, za zgodą zarządcy drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) ustala się następującą minimalną szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających oznaczonych symbolami: a) 28KDL - 12,0 m (nie dotyczy koniecznych przewężeń) b) 33KDL - 10,0 m, c) 20KDD, 24KDD, 26KDD, 29KDD, 31KDD, 32KDD, - 10,0 m, d) 27KDD - 8,0 m, e) 21KDW, 22KDW, 25KDW ? 8,0 m. f) 23KDW - 6,0 m, 11. W przypadku realizacji infrastruktury technicznej dopuszcza się sytuowanie obiektów i urządzeń poza liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z bezpośrednim, swobodnym dostępem do drogi. 12. Miejsca parkingowe należy zapewnić dla poszczególnych terenów funkcjonalnych zgodnie z poniższymi minimalnymi wskaźnikami (garaż stanowi 1 miejsce parkingowe):

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 806 ?

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 2 miejsca parkingowe na 1 mieszkanie; 2) dla usług oświaty - 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej lub 6 miejsc na 10 zatrudnionych; 3) dla pozostałych usług - proporcjonalnie 3 miejsca parkingowe/każde 100m2 pow. użytkowej, jednak nie mniej niż 2 miejsca parkingowe/obiekt. 13. W przypadku realizacji na działce zabudowy mieszkaniowo - usługowej, miejsca parkingowe należy obliczyć i zapewnić oddzielnie dla każdej z funkcji. § 11. 1. Dla całego obszaru objętego planem ustala się stawkę procentową w wysokości 30%, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy. 2. Dla nieruchomości, dla których niniejsza uchwała nie zmienia przeznaczenia, nieruchomości gminnych (z wyłączeniem nieruchomości obciążonych prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich), nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego oraz obszarów przestrzeni publicznej stawki, o której mowa w ust. 1 nie nalicza się. Rozdział 2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE § 12. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 3MN, 4MN, 5MN, 9MN, 10MN, 12MN, 14MN, 15MN: 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Dopuszcza się budowę i rozbudowę dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej. 3. Tereny położone w granicach stref sanitarnych ? obowiązują ustalenia z §9 ust. 2 i ust. 3. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki zabudowy, zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem §6: 1) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i zagrodową, z możliwością przebudowy i rozbudowy; 2) dopuszcza się zabudowę bliźniaczą; 3) wskaźniki zabudowy funkcji mieszkalnej: - wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej maksymalnie 9,0 m do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), - dopuszcza się podpiwniczenie budynków, - geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, z zastrzeżeniem, że dla terenu 1MN stosuje się §6 ust. 9, - kąt nachylenia głównych połaci dachu: od 30° do 45°, - obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne, w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego; 4) wskaźniki zabudowy gospodarczej, garażowej i gospodarczo-garażowej: - wysokość zabudowy maksymalnie 8,0 m ? do dwóch kondygnacji nadziemnych, - geometria dachu ? dachy harmonizujące pod względem kształtu i materiału pokrycia z dachami budynków mieszkalnych; 5) ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60%; 7) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach ? 0,8. 5. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 1MN z drogi oznaczonej symbolami: 20KDD; 2) dla terenu oznaczonego symbolem 3MN z dróg oznaczonych symbolami: 20KDD, 26KDD, 24KDD, 21KDW, 22KDW, 23KDW;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 806 ?

3) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN z dróg oznaczonych symbolami: 26KDD, 20KDD, 27KDD, 28KDL; 4) dla terenu oznaczonego symbolem 5MN z dróg oznaczonych symbolami: 20KDD, 27KDD, 28KDL; 5) dla terenu oznaczonego symbolem 9MN z drogi oznaczonej symbolem: 28KDL, 25KDW, 24KDD; 6) dla terenu oznaczonego symbolem 10MN z drogi oznaczonej symbolem: 28KDL, 29KDD, 31KDD; 7) dla terenu oznaczonego symbolem 12MN z drogi oznaczonej symbolem: 29KDD, 28KDL, 31KDD, 32KDD; 8) dla terenu oznaczonego symbolem 14MN z drogi oznaczonej symbolem: 28KDL, 31KDD, 32KDD; 9) dla terenu oznaczonego symbolem 15MN z drogi oznaczonej symbolem: 32KDD, 28KDL, 33KDL oraz ul.

Północnej; 10) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6m; 6. Zasady podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia działki: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 800 m2 ; - dla zabudowy bliźniaczej - 500 m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 20,0 m; - dla zabudowy bliźniaczej ? 12,0 m; 3) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale. 7. Zasady szczegółowej obsługi infrastruktury komunikacyjnej i technicznej ? zgodnie z ustaleniami §10. § 13. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6MN/U, 13MN/U, 19MN/U: 1. Przeznaczenie terenów: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 2. Dopuszcza się budowę i rozbudowę dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej. 3. Tereny 6MN/U i 13MN/U położone w granicach stref sanitarnych ? obowiązują ustalenia z § 9 ust. 2 i ust. 3. 4. Funkcje wymienione w ust. 1 mogą występować łącznie lub samodzielnie. 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem §6: przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy oraz

1) wskaźniki zabudowy funkcji mieszkalnej i usługowej: - wysokość zabudowy maksymalnie 10,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), - geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, z zastrzeżeniem, że dla terenów 13MN/U i 19MN/U stosuje się §6 ust. 9, - kąt nachylenia głównych połaci dachu od 30° do 45°, - obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne, w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego; 2) wskaźniki zabudowy gospodarczej, garażowej: - wysokość zabudowy do 8,0 m ? maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, - geometria dachu ? dachy harmonizujące pod względem kształtu i materiału pokrycia z dachami budynków mieszkalnych;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 806 ?

- ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30%; 4) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach ? 1,6. 6. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 6MN/U z dróg oznaczonych symbolami: 20KDD, 28KDL, 7KP, 30KDG, z zastrzeżeniem §18 ust. 3; 2) dla terenu oznaczonego symbolem 13MN/U z dróg oznaczonych symbolami: 28KDL, 32KDD, 33KDL, 30KDG, z zastrzeżeniem §18 ust. 3; 3) dla terenu oznaczonego symbolem 19MN/U z drogi oznaczonej symbolem: 33KDL oraz ul. Malborskiej poza obszarem opracowania; 4) dopuszcza się wydzielenia dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6m; 5) obowiązują ustalenia §10. 7. Zasady podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia działki 800 m2 ; 2) minimalna szerokość frontu działki 20,0 m; 3) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale. § 14. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 18MN/UO: 1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (w tym usług oświaty ? m.in. szkoły podstawowej). 2. Dopuszcza się budowę i rozbudowę dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej. 3. Funkcje wymienione w ust. 1 mogą występować łącznie lub samodzielnie. 4. Zasady ochrony i kształtowania zagospodarowania terenu: ładu przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy oraz

1) wskaźniki zabudowy funkcji mieszkalnej: - wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej maksymalnie 9,0 m do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), - dopuszcza się podpiwniczenie budynków, - geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, - kąt nachylenia głównych połaci dachu: od 30° do 45°, - obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne, w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego; 2) wskaźniki zabudowy gospodarczej, garażowej i gospodarczo-garażowej: - wysokość zabudowy maksymalnie 8,0 m ? do dwóch kondygnacji nadziemnych, - geometria dachu ? dachy harmonizujące pod względem kształtu i materiału pokrycia z dachami budynków mieszkalnych 3) wskaźniki zabudowy funkcji usługowej: - wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m, do trzech kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), - geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, - kąt nachylenia głównych połaci dachu: od 30° do 45°,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 806 ?

- obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne, w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego; 5.

Powierzchnia biologicznie czynna - min. 30%. 6. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w granicach ? 2,0. 7. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 18MN/UO z drogi oznaczonej symbolem: 33KDL lub z dróg wewnętrznych połączonych z ul. Malborską nie oznaczonych na rysunku planu; 2) obowiązują ustalenia §10. 8. Zasady podziału nieruchomości: 1) minimalna powierzchnia działki: - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 800 m2 ; - dla zabudowy usługowej ? nie ustala się; 2) minimalna szerokość frontu działki - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 20,0 m; - dla zabudowy usługowej ? nie ustala się; 3) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale. § 15. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 16ZP: 1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej; 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wskaźniki zabudowy, zagospodarowania terenu: 1) zakaz zabudowy; 2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury oraz ciągów spacerowych; 3) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 16ZP z dróg oznaczonych symbolami: 32KDD, 33KDL; 2) obowiązują ustalenia §10. 4. Zasady podziału nieruchomości ? nie ustala się. § 16. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2K, 8K, 17K: 1. Przeznaczenie terenów: infrastruktura techniczna ? kanalizacja (przepompownia ścieków). 1. Zasady podziału nieruchomości: - zakaz dalszego podziału na działki budowlane. 3. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 2K z drogi oznaczonej symbolem: 20KDD; 2) dla terenu oznaczonego symbolem 8K z drogi oznaczonej symbolem: 24KDD; 3) dla terenu oznaczonego symbolem 17K z drogi oznaczonej symbolem: 33KDL; 4) obowiązują ustalenia §10. 4. W przypadku rezygnacji z funkcji dopuszcza się zagospodarowanie i użytkowanie terenu jak na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 806 ?

§ 17. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 11E: 1. Przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna ? elektroenergetyka (stacja trafo). 2. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 11E z drogi oznaczonej symbolem: 28KDL; 2) obowiązują ustalenia §10. 3. Zasady podziału nieruchomości: - zakaz dalszego podziału na działki budowlane. § 18. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 30KDG: 1. Fragmenty terenu przeznaczonego na poszerzenie ul. Malborskiej (drogi krajowej nr 55). 2. Droga krajowa przewidziana do zmiany kategorii i klasy do drogi gminnej zbiorczej. 3. Do czasu zmiany kategorii i klasy drogi oznaczonej symbolem 30KDG, tj. realizacji obwodnicy miasta Kwidzyna, zakazuje się realizacji nowych zjazdów z tej drogi, do obsługi komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami 6MN/U, 13MN/U, 19MN/U, 7KP; 4. Zasady podziału nieruchomości: nie ustala się. § 19. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 28KDL, 33KDL: 1. Przeznaczenie terenów: tereny publicznych dróg klasy lokalnej. 2. Zasady ochrony i kształtowania zagospodarowania terenu: 2) obowiązują odpowiednio ustalenia §10; 3. Zasady podziału nieruchomości: nie ustala się. § 20. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 20KDD, 24KDD, 26KDD, 27KDD, 29KDD, 31KDD, 32KDD: 1. Przeznaczenie terenów: tereny publicznych dróg klasy dojazdowej. 2. Zasady ochrony i kształtowania zagospodarowania terenu: 2) obowiązują odpowiednio ustalenia §10; 3. Zasady podziału nieruchomości: nie ustala się. § 21. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 21KDW, 22KDW, 23KDW, 25KDW; 1. Przeznaczenie terenów: tereny dróg wewnętrznych. 2. Zasady ochrony i kształtowania zagospodarowania terenu: 2) obowiązują odpowiednio ustalenia §10; 3. Zasady podziału nieruchomości: nie ustala się. § 22. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 7KP: ładu przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy oraz ładu przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy oraz ładu przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy oraz

1) szerokość dróg zgodnie z §10 ust. 12 pkt 5);

1) szerokość dróg zgodnie z §10 ust. 12 pkt 5);

1) szerokość dróg zgodnie z §10 ust. 12 pkt 5);

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 806 ?

1. Przeznaczenie terenu: teren lokalizacji miejsc parkingowych. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym wskaźniki zabudowy zagospodarowania terenu: szerokość parkingu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu. 3. Dostępność komunikacyjna: 1) dla terenu oznaczonego symbolem 7KP z drogi oznaczonej symbolem: 20KDD; 2) obowiązują ustalenia §10. 4. Zasady podziału nieruchomości: nie ustala się. Rozdział 3. PRZEPISY KOŃCOWE § 23. Do czasu realizacji nowego zagospodarowania, dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu. § 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 25. Uchwała wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kwidzyna. oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 806 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012 r. MALBORSKA-PÓŁNOC I - RYSUNEK PLANU

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 806 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 806 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?MALBORSKA-PÓŁNOC? w Kwidzynie pod nazwą ?MALBORSKA-PÓŁNOC I? Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?MALBORSKA-PÓŁNOC? w Kwidzynie pod nazwą ?MALBORSKA-PÓŁNOC I? W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 10.11.2011r. do 09.12.2011r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Malborska-Północ? pod nazwą ?Malborska ? Północ I? w Kwidzynie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która została zorganizowana w dniu 25.11.2011r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu tzn. do dnia 30.12.2011r. - nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 806 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach ich finansowania, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?MALBORSKA-PÓŁNOC? w Kwidzynie pod nazwą ?MALBORSKA-PÓŁNOC I? inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), Rada Miejska w Kwidzynie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: § 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do zadań własnych gminy. 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie, obejmują: 1) traktowane jako zadania wspólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających dróg publicznych, w tym budowę lub przebudowę dróg wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi ich uciążliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. § 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:

L.p. Symbole terenów funkcjonalnych 1 2 3 4 5 20KDD, 26KDD, 27KDD, 29KDD, 31KDD, 32KDD. 28KDL, 33KDL. 17K, 8K. 11E. 7KP. Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 24KDD, Drogi publiczne kl. dojazdowej wraz z budową i rozbudową niezbędnych sieci infrastruktury technicznej. Drogi publiczne kl. lokalnej wraz z budową i rozbudową niezbędnych sieci infrastruktury technicznej. Infrastruktura techniczna - kanalizacja wraz z budową i rozbudową niezbędnych sieci i obiektów infrastruktury technicznej Infrastruktura techniczna - elektroenergetyka wraz z budową i rozbudową niezbędnych sieci i obiektów infrastruktury technicznej. Miejsca parkingowe, wraz z budową i rozbudową niezbędnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, m. in., ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą prawo ochrony środowiska. 2. Sposób realizacji inwestycji określonych w §2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub cieplnej określonej w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 806 ?

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w §2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. § 4. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym: 1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta ustala się w uchwale budżetowej, 2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, zwanym ?Wieloletnią prognozą finansową". § 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach funkcjonalnych wskazanych w §2 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w terenach funkcjonalnych wskazanych w §2 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, gazowych i oświetlenia finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 oraz art. 18 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.270.2117

  uchwała nr RG-XXXIII/266/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą ?Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwole Północ - plan N?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3089

  uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego ?Centrum Północ? przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.727

  uchwała nr XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Śródmieście Północ - Salomei? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2452

  uchwała nr V/57/2011 Rady Gminy Jarosław z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław ? ?Obszar Północ?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.15.530

  uchwała nr LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa ?Al. Krakowska - północ?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.805

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Długa ? Południe? pod nazwą ?Długa ? Południe I? w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.804

  uchwała nr XVII/162/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.803

  porozumienie nr 1/UMWP/DZ/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. 2012.802

  porozumienie Wojewody Pomorskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.801

  porozumienie nr 3 /2012 Powiatu Wejherowskiego; Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.