Logowanie

DZ. URZ. 2012.826

Tytuł:

uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-05
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 826
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 5 marca 2012 r. Poz. 826

UCHWAŁA NR XV/127/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 692,16 zł w tym: 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 692,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 692,16 zł w tym: 1) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 692,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. § 2. Po zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody budżetu 26.754.773,45 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 24.879.479,45 zł 2) dochody majątkowe: 1.875.294,00 zł 2. wydatki budżetu 26.932.492,45 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 20.490.904,45 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.350.774,00 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.831.323,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3.519.451,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.650.161,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.142.315,00 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 101.356,45 zł a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 101.356,45 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł wydatki majątkowe na kwotę 6.441.588,00 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 826 ?

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.441.588,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 300.000,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 182.927,00 zł 3. przychody budżetu 2.656.635,00 zł, 4. rozchody budżetu 2.478.916,00 zł. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012 r.

w złotych Rodzaj zadania:

Dział

1

Własne

Nazwa

4

Rozdział

2

§

3

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 664,29 0,00 692,16 101356,45

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność

100 664,29

0,00

692,16

101 356,45

100 664,29

0,00

692,16

101 356,45

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 664,29

0,00

692,16

101 356,45

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

85 564,64

0,00

588,34

86 152,98

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 099,65

0,00

103,82

15 203,47

bieżące razem:

20 514 091,29

0,00

692,16

20 514 783,45

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 826 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 664,29

0,00

692,16

101 356,45

majątkowe majątkowe razem: 1 875 294,00 0,00 0,00 1 875 294,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 875 294,00

0,00

0,00

1 875 294,00

Rodzaj zadania:

Dział

1

Zlecone

Nazwa

4

Rozdział

2

§

3

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 364 696,00

0,00

0,00

4 364 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

26 754 081,29

0,00

692,16

26 754 773,45

1 975 958,29

0,00

692,16

1 976 650,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 826

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012 r.

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.82.521

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-37-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2010r. dotyczy uchwały Nr XLII/361/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.364.2529

  uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.1397

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.825

  uchwała nr XVII/273/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Chełmiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.824

  uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.823

  uchwała nr XVIII-146-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.822

  uchwała nr XIII/156/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Słomniki na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.821

  uchwała nr XVII/263/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.