Logowanie

DZ. URZ. 2012.832

Tytuł:

uchwała nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 832
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 1 marca 2012 r. Poz. 832

UCHWAŁA NR XIII.87.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c? , ?d?, ?i? oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 212 , art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 13.057.191 zł 2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 12.758.191zł 3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 299.000 zł 4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 20.505.781 zł 2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 11.904.482 zł 3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 8.601.299 zł 4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. 5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7.448.590 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 600.000zł 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.848.590zł § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.618.590 zł . § 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 170.000 zł 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5. § 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 80.000 zł , z czego: 1. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 51.018 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 832 ?

2. rezerwę celową w wysokości 28.982 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. § 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 1.793.472zł i wydatki w wysokości 1. 793.472 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami . 2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7. § 8. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 33.000 zł , natomiast wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 1.000 zł . § 9. 1. Ustala się w wysokości 2.500zł. dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 2.500 zł oraz wydatki

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8. § 10. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.200 zł. § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł , b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.680.934 zł c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.337.656 zł. § 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. § 13. 1. Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwot 176.865 zł , w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 176.865zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt b, c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w §11 pkt c, Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą : - dochody własne - refundacje kosztów poniesionych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 832 ?

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy . § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 832 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział Rozdział 1 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące

Plan ogółem 5 405 413,00 0,00 402 713,00 0,00 402 713,00 2 700,00 0,00 2 500,00 200,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 7 100,00 96 150,00 0,00 96 150,00 0,00 7 900,00 88 000,00 250,00 67 110,00 0,00 65 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 01095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki

600

Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki

750

Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 832 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 75023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00 65 000,00 2 110,00 0,00 1 500,00 300,00 300,00 10,00 572,00 0,00 572,00 0,00 572,00 2 235 902,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 765 387,00 0,00 614 780,00 1 654,00 147 353,00 300,00 300,00 1 000,00 556 278,00 0,00 343 860,00 57 907,00 33 800,00 46 890,00 11 000,00 1 321,00 60 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 832 ?

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 75621 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

1 500,00 58 400,00 0,00 10 400,00 10 000,00 33 000,00 5 000,00 853 837,00 0,00 853 337,00 500,00 7 426 902,00 0,00 5 433 428,00 0,00 5 433 428,00 1 860 010,00 0,00 1 860 010,00 15 000,00 0,00 15 000,00 118 464,00 0,00 118 464,00 621 272,00 454 072,00 40 410,00 38 910,00 1 500,00 33 074,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 832 ?

budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80104 Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 80195 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2360 85213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 2030 85214 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 836,00 5 000,00 0,00 5 000,00 11 200,00 0,00 11 200,00 7 500,00 0,00 7 500,00 142 000,00 0,00 142 000,00 415 162,00 415 162,00 352 889,00 62 273,00 1 895 100,00 0,00 1 711 000,00 0,00 1 709 000,00 2 000,00 12 700,00 0,00 8 900,00 3 800,00 21 500,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 832 ?

2030 85216

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

21 500,00 38 800,00 0,00 38 800,00 63 100,00 0,00 700,00 62 400,00 10 000,00 0,00 10 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 2 620,00 0,00 120,00 0,00 120,00 2 500,00 0,00 2 500,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00

2030 85219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Pozostałe odsetki 2030 85228 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 85295 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92195 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12 758 191,00 454 072,00 299 000,00 99 000,00 299 000,00 99 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 832 ?

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00 99 000,00 299 000,00 99 000,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 057 191,00 553 072,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 832

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

010

2

3

Rolnictwo i łowiectwo

4

5

3 271 024,00 7 000,00 3 500,00 3 500,00 3 259 824,00 123 000,00 18 685,00 3 014,00 15 550,00 20 538,00 141 727,00 34 000,00 12 990,00 689 333,00

6

380 704,00 7 000,00

7

380 704,00

8

160 249,00

9

220 455,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

2 890 320,00 0,00

16

2 890 320,00

17

2 200 987,00

18

0,00

01008

Melioracje wodne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

3 500,00 369 504,00 123 000,00 18 685,00 3 014,00 15 550,00 20 538,00 141 727,00 34 000,00 12 990,00 0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 890 320,00 0,00

0,00

0,00

0,00

01010

369 504,00

160 249,00

209 255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 890 320,00

2 200 987,00

0,00

4010

123 000,00

123 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

18 685,00

18 685,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

3 014,00

3 014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

15 550,00

15 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

20 538,00

0,00

20 538,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

141 727,00

0,00

141 727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

12 990,00

0,00

12 990,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

689 333,00

689 333,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 832

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 337 656,00 863 331,00 1 200,00 1 200,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 285 717,00 235 717,00 30 021,00 2 210,00 4 550,00 17 000,00 122 772,00 10 000,00 8 070,00 1 000,00 1 260,00 38 834,00 50 000,00 50 000,00 1 812 215,00 1 797 515,00 1 797 515,00 14 700,00 4 000,00 6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 337 656,00 863 331,00

1 337 656,00

1 337 656,00

0,00

6059

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

863 331,00

863 331,00

0,00

01030

Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2850

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

1 500,00 196 883,00 196 883,00 30 021,00 2 210,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

196 883,00

53 781,00

143 102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 834,00

88 834,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe pracowników

196 883,00

53 781,00

143 102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 834,00

38 834,00

0,00

0,00

4010

30 021,00

30 021,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

2 210,00

2 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

4 550,00 17 000,00 122 772,00 10 000,00 8 070,00

4 550,00

4 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

122 772,00

0,00

122 772,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

8 070,00

0,00

8 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 260,00

1 260,00

0,00

1 260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 834,00

38 834,00

0,00

0,00

60017

Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

6050

0,00 14 700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00 1 797 515,00 1 797 515,00 1 797 515,00 0,00

50 000,00

0,00

0,00

630

Turystyka

14 700,00

4 000,00

10 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 797 515,00

0,00

0,00

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 797 515,00

0,00

0,00

6050

0,00 14 700,00 4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 797 515,00

0,00

0,00

63095

14 700,00

4 000,00

10 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 832

4430

Różne opłaty i składki

4 700,00 307 119,00 307 119,00 1 825,00 294,00 19 000,00 69 000,00 9 000,00 30 000,00 44 000,00 7 000,00 10 000,00 1 000,00 116 000,00 107 080,00 87 080,00 87 080,00 20 000,00 20 000,00 1 795 926,00 65 000,00 49 777,00 4 105,00 8 136,00 1 320,00 287,00

4 700,00 191 119,00 191 119,00 1 825,00

4 700,00

0,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

191 119,00

21 119,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 000,00

116 000,00

0,00

0,00

70005

191 119,00

21 119,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 000,00

116 000,00

0,00

0,00

4110

1 825,00

1 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

294,00 19 000,00 69 000,00 9 000,00 30 000,00 44 000,00 7 000,00 10 000,00 1 000,00

294,00

294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

69 000,00

0,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4590

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050

0,00 107 080,00 87 080,00 87 080,00 20 000,00 20 000,00 1 785 926,00 65 000,00 49 777,00 4 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116 000,00

116 000,00

0,00

0,00

710

107 080,00

0,00

107 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych

87 080,00

0,00

87 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

87 080,00

0,00

87 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 696 302,00

1 270 239,00

426 063,00

1 200,00

88 424,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

75011

65 000,00

63 338,00

1 662,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

49 777,00

49 777,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

4 105,00

4 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

8 136,00

8 136,00

8 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

1 320,00

1 320,00

1 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

287,00

287,00

0,00

287,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 832

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 375,00 77 292,00 65 000,00 6 000,00 4 200,00

1 375,00 77 292,00 65 000,00 6 000,00

1 375,00

0,00

1 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

12 292,00

0,00

12 292,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

4 200,00

4 200,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

792,00

792,00

792,00

0,00

792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 300,00 1 569 634,00 3 624,00 940 014,00 69 822,00 151 037,00 24 353,00 5 175,00 85 000,00 17 000,00 15 600,00 1 300,00 135 134,00 5 500,00 8 900,00

1 300,00 1 559 634,00 3 624,00 940 014,00 69 822,00 151 037,00 24 353,00 5 175,00 85 000,00 17 000,00 15 600,00 1 300,00 135 134,00 5 500,00

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

1 556 010,00

1 190 401,00

365 609,00

0,00

3 624,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

3 624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

940 014,00

940 014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

69 822,00

69 822,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

151 037,00

151 037,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

24 353,00

24 353,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

5 175,00

5 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

15 600,00

0,00

15 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

1 300,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

135 134,00

0,00

135 134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki

8 900,00

8 900,00

0,00

8 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

4 500,00 26 000,00 3 000,00 12 000,00

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

26 000,00 3 000,00 12 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4420

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 832

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 645,00 1 030,00 16 000,00 10 000,00 35 700,00

34 645,00 1 030,00 16 000,00

34 645,00

0,00

34 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 030,00

0,00

1 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

0,00 35 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

34 500,00

2 500,00

32 000,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 500,00 15 000,00 17 000,00 48 300,00 19 800,00 13 000,00 1 000,00 4 500,00 500,00

2 500,00 15 000,00 17 000,00 48 300,00 19 800,00 13 000,00 1 000,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

28 500,00

14 000,00

14 500,00

0,00

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

0,00

0,00

0,00

0,00

19 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 000,00 5 000,00 500,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4610

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

572,00

572,00

572,00

0,00

572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101

572,00

572,00

572,00

0,00

572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

572,00 381 613,00 130 000,00

572,00 121 613,00

572,00

0,00

572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

114 413,00

39 000,00

75 413,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 832

75412

Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

251 613,00 2 200,00 5 000,00 39 000,00 32 600,00 16 000,00 5 000,00 5 600,00 7 600,00 1 100,00

121 613,00 2 200,00

114 413,00

39 000,00

75 413,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

3020

0,00

0,00

0,00

0,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030

5 000,00 39 000,00 32 600,00 16 000,00 5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

32 600,00

0,00

32 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280

5 600,00

5 600,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

7 600,00

7 600,00

0,00

7 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

513,00

513,00

513,00

0,00

513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

7 000,00 130 000,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 70 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 9 026 208,00 5 857 943,00 124 124,00 1 606 359,00 124 845,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00 90 000,00 90 000,00 20 000,00 70 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 5 692 907,00 2 524 642,00 124 124,00 1 606 359,00 124 845,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 70 000,00 70 000,00 0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

757

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętyc
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Nakla

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2010.76.1328

  uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2012.1338

  uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.831

  uchwała nr XVII/111/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2012-2031

 • DZ. URZ. 2012.830

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.829

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.828

  uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.827

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.