Logowanie

DZ. URZ. 2012.834

Tytuł:

uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-01
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 834
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 1 marca 2012 r. Poz. 834

UCHWAŁA NR XIII/97/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 23 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ?c?, ?d? oraz a także ?i? , art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218 , art.221 ust. 1 , art.222 ust.1 -3 , art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: § 1. Ustala się : 1. Prognozowane dochody w wysokości a) dochody bieżące w wysokości 17.021.681,00zł. w tym: 14.840.838,00zł. 18.866.297,00zł. w tym: 14.155.328,00zł. 9.894.678,00zł.

b) dochody majątkowe w wysokości - 2.180.843,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości A. wydatki bieżące w wysokości w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych z czego na : b) tym: -

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.627.951,00zł. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.266.727,00zł. wydatki na Izby Rolnicze w wysokości - 2.600,00 zł. - 797.600,00zł. - 2.321.870,00zł. 454.000,00zł. w

1) dotacja na zadania bieżące 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 660.945,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3. A. Wydatki majątkowe w wysokości 3 i zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości w tym: 4.671.969,00zł. wynikające z załącznika Nr 4.710.969,00zł.

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 3.511.969,00zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 834 ?

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.844.616,00zł ., sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. a) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.404.201,00 zł. z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym. zgodnie z załącznikiem Nr 4, b) Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.559.585,00zł. , otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00zł. 2. na zaciągnięcie kredytów, pożyczek w kwocie określonej w § 3 pkt. 1 w wysokości na sfinansowanie planowanego 1.844.616,00zł. deficytu budżetu z tytułu spłaty

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych w § 3 pkt.3 lit. a i b . § 4 W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1. Rezerwę ogólną w wysokości 2. Rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.500,00zł. b) Fundusz Zdrowotny dla Nauczycieli w kwocie c) Fundusz Nagród dla Nauczycieli w kwocie 16.118,00zł. 4.761,00zł. 1.559.585,00zł. 96.379,00zł. z tego: 56.379,00zł.

40.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6. 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.855,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . 2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00zł. na realizację programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00zł na realizację programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem Nr 8. zadań zadań określonych określonych w gminnym w gminnym

§ 7. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 15.000,00zł. oraz wydatki w wysokości 50.000,00zł. na ochronę środowiska , zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe 733.700,00zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10. dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.704.201,00zł . § 10. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wskazanych w uchwale w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 834 ?

4. Dokonywaniu zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach miedzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 6. Przekazania kierownikom innych dokonywania przeniesień w planie wydatków, jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczenicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zygmunt Wilczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Plan dochodów na 2012 rok

Dział

1

010

Rozdział

2

§

3 bieżące

Rolnictwo i łowiectwo

Nazwa

4

Plan ogółem

5

5 000,00 5 000,00 5 000,00 63 000,00 63 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 6 000,00 75 008,00 43 000,00 43 000,00 17 008,00 2 000,00 15 000,00 8,00 15 000,00 15 000,00 635,00 635,00 635,00 3 505 000,00 4 000,00 4 000,00 3 501 000,00 3 500 000,00 1 000,00 3 754 015,00 10 000,00 10 000,00 1 308 784,00

01095 0750 700 70005 0470 0750 0920 0970 750 75011 2010 75023 0690 0970 2360 75095 0970 751 75101 2010 754 75412 0750 75416 0580 0970 756 75601 0350 75615

Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Straż gminna (miejska) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 834 ?

Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 801 80101 0690 0750 0830 0920 0970 80103 0830 80104 0830 0920 0970 80110 0690 0750 0830 0970 80113 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół

0310 0320 0330 0340 0910 75616

753 784,00 60 000,00 480 000,00 10 000,00 5 000,00 642 100,00 500 000,00 70 000,00 9 000,00 8 000,00 5 000,00 100,00 45 000,00 5 000,00 169 000,00 14 000,00 55 000,00 100 000,00 1 624 131,00 1 224 131,00 400 000,00 4 503 863,00 3 062 640,00 3 062 640,00 1 431 223,00 1 431 223,00 10 000,00 10 000,00 180 110,00 47 400,00 100,00 15 000,00 31 400,00 850,00 50,00 5 760,00 5 760,00 88 950,00 88 400,00 460,00 90,00 7 450,00 50,00 1 500,00 5 600,00 300,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 834 ?

0830 80114 0920 0970 852 85212 2010 85213 2010 2030 85214 2030 85216 2030 85219 0920 2030 85228 0830 85295 2030 853

Wpływy z usług Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 000,00 550,00 500,00 50,00 2 040 300,00 1 750 000,00 1 750 000,00 17 200,00 7 600,00 9 600,00 14 600,00 14 600,00 105 600,00 105 600,00 62 900,00 800,00 62 100,00 22 000,00 22 000,00 68 000,00 68 000,00 33 320,00 33 320,00 33 320,00 33 320,00 28 322,00

85395

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2009 900 90019 90020 921

4 998,00 16 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 664 587,00 664 587,00 664 587,00 664 587,00 664 587,00 14 840 838,00 697 907,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

bieżące

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 834 ?

majątkowe

630 Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 63095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 700 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 70005 0770 900 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 921 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 432 620,00 1 432 620,00 1 432 620,00 1 432 620,00 1 432 620,00 370 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 249 263,00 249 263,00 249 263,00 249 263,00 249 263,00 128 960,00 128 960,00 128 960,00 128 960,00 128 960,00 2 180 843,00 1 810 843,00

majątkowe

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

17 021 681,00 2 508 750,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Dział Rozdział Paragraf

010 01010 6050 600 60014 6300 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Treść

Wartość

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 435 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 335 000,00 335 000,00 220 000,00 15 000,00 100 000,00 3 511 969,00 3 511 969,00 1 458 667,00 1 458 667,00 2 053 302,00 2 053 302,00 270 000,00 270 000,00 150 000,00 150 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 20 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja hydroforni w Pieniężnicy z częściową wymianą sieci wodociągowej Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach Olszanowo, Pieniężnica Drogi publiczne gminne

60016 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg ul. Lipowej i Piaskowej w Rzeczenicy Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika na ulicy Białobórskiej w Rzeczenicy Remont dróg gminnych

630 63095 6057

Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno Koczała i Rzeczenica 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystcznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiejCzłuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica

700 70005 6050 6060 754 75412 6060 801 80101 6050

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja budynku przy ul. Lipowej na bibliotekę Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działek 658/3 658/4 658/5 w Rzeczenicy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Rzeczenica Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa monitoringu Gimnazjum w Rzeczenicy Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół w Rzeczenicy etap I 80104 6050 Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont centralnego ogrzewania oraz zaplecza sanitarnego w Przedszkolu w Brzeziu

Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 834 ?

Remont szatni w Przedszkolu w Rzeczenicy (wymiana podłogi, wymiana okien wmagazynach, wymiana drzwi) Remont zaplecza sanitarnego w Przedszkolu w Międzyborzu 900 90001 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie dokumentacji technicznej pn.

"Koncepcja programowa gospodarki wodnej w Gminie Rzeczenica 90095 6050 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku gospodarczego przy cmentarzu w Pieniężnicy Zagospodarowanie cmentarza w Brzeziu Zagospodarowanie cmentarza w Gwieździnie Zagospodarowanie cmentarza w Międzyborzu 921 92105 6050 926 92695 6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy wiejskiej w Breńsku - etap I przygotowanie dokumentacji Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dopaosażenie placów zabaw Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego w Breńsku

7 000,00 10 000,00 99 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 80 000,00 80 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 20 000,00

Razem

4 625 969,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Kwota

4

Przychody ogółem: 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 952

3 404 201,00 3 404 201,00 1 559 585,00

1

963

1 559 585,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 834

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2012 rok - DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf 750 75011 2010 751 75101 2010 852 85212 2010 85213 2010 Urzędy wojewódzkie

Treść

Po zmianie 43 000,00 43 000,00 43 000,00 635,00 635,00 635,00 1 757 600,00 1 750 000,00 1 750 000,00 7 600,00 7 600,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 801 235,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 834

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2012 rok - WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf 750 75011 4010 4040 4110 4120 4210 4300 751 75101 4300 852 85212 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

Treść

Po zmianie 43 000,00 43 000,00 30 430,00 2 586,00 4 985,00 809,00 500,00 3 690,00 635,00 635,00 635,00 1 757 600,00 1 750 000,00 1 655 500,00 34 234,00 2 700,00 47 648,00 906,00 480,00 2 000,00 0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 834

4300 4350 4360 4370 4410 4440

Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 656,00 120,00 0,00 316,00 440,00 0,00

4700 85213 4130

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000,00 7 600,00 7 600,00

1 801 235,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012

L.p Nazwa rozdziału 1. Zadania administracji państwowej

Dział Rozdział 750 75011

§ 2350

kwota

155,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.

852

85212

2350 9 700,00

Razem:

x

x

x

9 855,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2012

Lp.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU

KWOTA

X

1.

DOCHODY

756

75618 0480

X

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55 000,00

55 000,00

X

2.

WYDATKI

851 85153 4110 4120 4170 4210 4300 85154 4110 4120 4170 4210 4300 4430

X

Zwalczanie narkomanii

Skłądki na ubezpieczenie społeczne Skłądki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

55 000,00

15 000,00 350,00 50,00 2 000,00 2 500,00 10 100,00 40 000,00 350,00 50,00 5 010,00 6 000,00 27 590,00 1 000,00

zakup materiałów Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Skłądki na ubezpieczenie społeczne Skłądki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

Lp. X 1. X 1. 2. DOCHODY

Wyszczególnienie Urząd Marszałkowski Wydatki Zakup materiałów Urządzenie terenów zielonych Zakup usług pozostałych Częściowe dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni Wspieranie usuwania azbestu Innne zadania służace ochronie środowiska

Dział Rozdział paragraf 900 900 90019 90019 0690

Plan na 2011 r. 15 000,00 15 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00

900

90019

4300

35 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury* w 2012 r.

Lp. Dział Rozdział 1 1. 2 921 3 92109

§** 4 2480

Nazwa instytucji 5 Gminny Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy Biblioteka Publiczna Gminy Rzeczenica Ogółem

Kwota dotacji 6 533 700,00

2.

921

92116

2480

200 000,00 733 700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 834 ?

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp. 1 1 2

Dział 2 854 926

Rozdział 3 85415 92605

§* 4

Nazwa zadania 5

Kwota dotacji 6 3 900,00 60 000,00

2820 Realizacja zadania zwiazanego z wypłatą stypendiów 2820 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogółem:

63 900,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 834

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na 2012 rok zał.nr 2 do uchwały nr XIII/97/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 23.12.2011r.

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

010

2

3

Rolnictwo i łowiectwo

4

5

209 600,00 200 000,00 200 000,00 2 600,00 2 600,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 549 000,00 100 000,00

6

9 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 114 000,00 0,00

7

9 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 114 000,00 0,00

8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00

9

9 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 34 000,00 0,00

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 000,00 100 000,00

16

200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 000,00 100 000,00

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01010 6050 01030 2850 01095 4210 4300 600 60014

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 4110 4120 4170 4210 4300 4430 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

6300

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

60016

449 000,00 10 276,00 1 667,00 68 057,00 5 000,00 20 000,00 9 000,00

114 000,00 10 276,00 1 667,00 68 057,00 5 000,00 20 000,00 9 000,00

114 000,00 10 276,00 1 667,00 68 057,00 5 000,00 20 000,00 9 000,00

80 000,00 10 276,00 1 667,00 68 057,00 0,00 0,00 0,00

34 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00 9 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 834

6050 630 63095 4110 4120 4170 4210 4260 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 335 000,00 3 536 969,00 3 536 969,00 2 114,00 343,00 14 000,00 1 693,00 1 200,00 0,00 25 000,00 25 000,00 2 114,00 343,00 14 000,00 1 693,00 1 200,00 0,00 25 000,00 25 000,00 2 114,00 343,00 14 000,00 1 693,00 1 200,00 0,00 16 457,00 16 457,00 2 114,00 343,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 8 543,00 8 543,00 0,00 0,00 0,00 1 693,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 000,00 3 511 969,00 3 511 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 000,00 3 511 969,00 3 511 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 511 969,00 3 511 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 18

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4280 4300 6057 6059

4

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa

5

150,00 5 500,00 1 458 667,00 2 053 302,00 465 000,00 465 000,00 950,00 150,00 6 000,00 10 000,00 20 900,00 5 000,00 67 000,00

6

150,00 5 500,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 950,00 150,00 6 000,00 10 000,00 20 900,00 5 000,00 67 000,00

7

150,00 5 500,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 950,00 150,00 6 000,00 10 000,00 20 900,00 5 000,00 67 000,00

8

0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00 7 100,00 950,00 150,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

150,00 5 500,00 0,00 0,00 102 900,00 102 900,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 20 900,00 5 000,00 67 000,00

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

0,00 0,00 1 458 667,00 2 053 302,00 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

0,00 0,00 1 458 667,00 2 053 302,00 355 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

0,00 0,00 1 458 667,00 2 053 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 70005 4110 4120 4170 4210 4300 4400 4430

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 834

6050 6060 710 71004 4110 4120 4170 4300 71095 4300 750 75011 4010 4040 4110 4120 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 235 000,00 120 000,00 104 000,00 100 000,00 2 569,00 417,00 17 014,00 80 000,00 4 000,00 4 000,00 2 320 020,00 43 000,00 30 430,00 2 586,00 4 985,00 809,00 0,00 0,00 104 000,00 100 000,00 2 569,00 417,00 17 014,00 80 000,00 4 000,00 4 000,00 2 320 020,00 43 000,00 30 430,00 2 586,00 4 985,00 809,00 0,00 0,00 104 000,00 100 000,00 2 569,00 417,00 17 014,00 80 000,00 4 000,00 4 000,00 2 221 160,00 43 000,00 30 430,00 2 586,00 4 985,00 809,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 2 569,00 417,00 17 014,00 0,00 0,00 0,00 1 697 170,00 38 810,00 30 430,00 2 586,00 4 985,00 809,00 0,00 0,00 84 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 4 000,00 4 000,00 523 990,00 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 18

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4210 4300

4

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5

500,00 3 690,00 90 000,00 78 000,00 8 000,00 1 500,00

6

500,00 3 690,00 90 000,00 78 000,00 8 000,00 1 500,00

7

500,00 3 690,00 12 000,00 0,00 8 000,00 1 500,00

8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

500,00 3 690,00 12 000,00 0,00 8 000,00 1 500,00

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 3030 4210 4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 834

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4280 4300 4350 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 75023

1 000,00 1 685 100,00 240,00 980 440,00 74 520,00 157 100,00 25 500,00 1 000,00 30 000,00 120 000,00 50 000,00 3 500,00 145 000,00 2 000,00

1 000,00 1 685 100,00 240,00 980 440,00 74 520,00 157 100,00 25 500,00 1 000,00 30 000,00 120 000,00 50 000,00 3 500,00 145 000,00 2 000,00

1 000,00 1 684 860,00 0,00 980 440,00 74 520,00 157 100,00 25 500,00 1 000,00 30 000,00 120 000,00 50 000,00 3 500,00 145 000,00 2 000,00

0,00 1 268 060,00 0,00 980 440,00 74 520,00 157 100,00 25 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 416 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 120 000,00 50 000,00 3 500,00 145 000,00 2 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 4440

30 000,00 9 000,00 27 300,00

30 000,00 9 000,00 27 300,00

30 000,00 9 000,00 27 300,00

0,00 0,00 0,00

30 000,00 9 000,00 27 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 18

Z tego Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki z tego: z tego: dotacje na świadczenia wydatki na wypłaty z obsługa Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 834

jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące na rzecz osób fizycznych; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tytułu poręczeń i gwarancji długu inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1

2

3

4700 4780

4

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5

20 000,00 500,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 471 920,00 5 500,00 15 120,00 300 000,00 17 500,00 9 000,00 55 000,00 7 800,00 1 000,00 18 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 28 000,00

6

20 000,00 500,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 471 920,00 5 500,00 15 120,00 300 000,00 17 500,00 9 000,00 55 000,00 7 800,00 1 000,00 18 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 28 000,00

7

20 000,00 500,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 451 300,00 0,00 0,00 300 000,00 17 500,00 9 000,00 55 000,00 7 800,00 1 000,00 18 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 28 000,00

8

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 390 300,00 0,00 0,00 300 000,00 17 500,00 9 000,00 55 000,00 7 800,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

20 000,00 0,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 28 000,00

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 620,00 5 500,00 15 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 4210 4300 75095 3020 3030 4010 4040 4100 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4430 4440

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

635,00

635,00

635,00

0,00

635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75101 4300 754 75404 3000 75412 3030 4110

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne

635,00 635,00 1 129 659,00 15 000,00 15 000,00 143 300,00 15 000,00 600,00

635,00 635,00 1 129 659,00 15 000,00 15 000,00 143 300,00 15 000,00 600,00

635,00 635,00 1 084 659,00 15 000,00 15 000,00 128 300,00 0,00 600,00

0,00 0,00 364 659,00 0,00 0,00 10 800,00 0,00 600,00

635,00 635,00 720 000,00 15 000,00 15 000,00 117 500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 834

Strona 4 z 18

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4120 4170 4210 4260 4280 4300 4350

4

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż gminna (miejska)

5

200,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 35 000,00 800,00

6

200,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 35 000,00 800,00

7

200,00 10 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 35 000,00 800,00

8

200,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

0,00 0,00 50 000,00 20 000,00 1 000,00 35 000,00 800,00

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4370

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430 6060 75416 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260

500,00 9 000,00 0,00 971 359,00 30 000,00 279 000,00 19 059,00 45 000,00 7 300,00 3 500,00 80 000,00 15 000,00

500,00 9 000,00 0,00 971 359,00 30 000,00 279 000,00 19 059,00 45 000,00 7 300,00 3 500,00 80 000,00 15 000,00

500,00 9 000,00 0,00 941 359,00 0,00 279 000,00 19 059,00 45 000,00 7 300,00 3 500,00 80 000,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 353 859,00 0,00 279 000,00 19 059,00 45 000,00 7 300,00 3 500,00 0,00 0,00

500,00 9 000,00 0,00 587 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 15 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 834

4280 4300 4350 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 1 500,00 450 000,00 15 000,00 1 500,00 450 000,00 15 000,00 1 500,00 450 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 450 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 4430

3 000,00 2 000,00

3 000,00 2 000,00

3 000,00 2 000,00

0,00 0,00

3 000,00 2 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Strona 5 z 18

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4440

4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego

5

10 000,00

6

10 000,00

7

10 000,00

8

0,00

9

10 000,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

4700 757 75702

4 000,00 480 235,00 454 000,00

4 000,00 480 235,00 454 000,00

4 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 26 235,00 0,00

0,00 454 000,00 454 000,00 454 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

8110

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

454 000,00

454 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75704

26 235,00

26 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8020 758 75818 4810

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy

26 235,00 96 379,00 96 379,00 96 379,00

26 235,00 96 379,00 96 379,00 96 379,00

0,00 96 379,00 96 379,00 96 379,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 96 379,00 96 379,00 96 379,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26 235,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 834

801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 857 876,00 2 180 560,00 88 000,00 1 390 000,00 108 000,00 238 000,00 38 000,00 1 700,00 56 400,00 300,00 3 500,00 96 000,00 1 200,00 2 000,00 57 000,00 1 400,00 4 817 876,00 2 177 560,00 88 000,00 1 390 000,00 108 000,00 238 000,00 38 000,00 1 700,00 56 400,00 300,00 3 500,00 96 000,00 1 200,00 2 000,00 57 000,00 1 400,00 4 645 776,00 2 089 560,00 0,00 1 390 000,00 108 000,00 238 000,00 38 000,00 1 700,00 56 400,00 300,00 3 500,00 96 000,00 1 200,00 2 000,00 57 000,00 1 400,00 3 631 270,00 1 775 700,00 0,00 1 390 000,00 108 000,00 238 000,00 38 000,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 506,00 313 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 400,00 300,00 3 500,00 96 000,00 1 200,00 2 000,00 57 000,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 100,00 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 6 z 18

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

3

4360

4

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5

1 360,00

6

1 360,00

7

1 360,00

8

0,00

9

1 360,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00


Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.110.2120

  uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.54.1231

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

 • DZ. URZ. 2010.149.2916

  uchwała nr L/362/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2010.149.2914

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.833

  uchwała nr XVII/174/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 451/1 położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa - "Rybaczówka"

 • DZ. URZ. 2012.832

  uchwała nr XIII.87.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.831

  uchwała nr XVII/111/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2012-2031

 • DZ. URZ. 2012.830

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.829

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.