Logowanie

DZ. URZ. 2012.845

Tytuł:

uchwała nr XIII/123/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-02
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 845
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 845

UCHWAŁA NR XIII/123/2011 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 71.571.458 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 66.668.886 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.902.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.429.666 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 60.573.686 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.855.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.858.208 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym. § 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 14.078.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. . W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 200.000 zł, 2) celową w wysokości 260.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na: a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 100.000 zł, b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 160.000 zł. § 6. . W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5. 3) Wydatki majątkowe gminy (według zadań), zgodnie z załącznikiem nr 6. 4) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 5.405.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 845 ?

5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 375.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250.000 zł. 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł. 8) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń, w wysokości 1.110.000 zł. 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 38.680 zł. § 7. . Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 1.500.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 12.858.208 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i emisji papierów wartościowych, do kwoty 33.425 zł. § 8. . Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 845 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan ogółem

5

bieżące 010 01095

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług

1 800,00 1 800,00 1 800,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 390 000,00 390 000,00 50 000,00 20 000,00

600 60016

Transport i łączność Drogi publiczne gminne

0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki

35 000,00

280 000,00 5 000,00 121 775,00 110 000,00 110 000,00 11 775,00 10 000,00 1 000,00

750 75011

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 845 ?

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

775,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101

3 380,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 380,00

2010

3 380,00

754 75416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

601 500,00 601 500,00 600 000,00 1 100,00 400,00 40 137 500,00 22 500,00 22 000,00 500,00 11 831 000,00 9 407 000,00 384 000,00 10 000,00 2 000 000,00 10 000,00 20 000,00

756

75601 0350

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75615

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

6 874 000,00 3 642 000,00 1 550

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 845 ?

000,00

0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00 240 000,00 200 000,00 10 000,00 1 200 000,00 30 000,00 910 000,00 50 000,00 600 000,00 250 000,00 10 000,00 20 500 000,00 15 500 000,00 5 000 000,00 16 864 451,00 16 764 451,00 16 764 451,00 100 000,00 100 000,00 2 482 200,00 500,00 245 300,00 500,00 1 000,00 210

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 75801

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814

Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki

801

Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101

Szkoły podstawowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 845 ?

500,00

0920 Pozostałe odsetki 0921 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 80104

6 700,00 500,00 20 000,00 6 600,00 1 370 000,00 170 000,00 1 200 000,00 19 900,00 15 000,00 500,00 4 000,00 400,00 827 000,00 786 000,00 41 000,00 20 000,00 20 000,00 5 608 700,00 4 867 500,00 500,00 7 000,00 4 850 000,00

Przedszkola

0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2310

80110

Gimnazja

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0690 Wpływy z różnych opłat 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

80195

Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług

852

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85212

2010

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

49 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 845 ?

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

30 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

50 600,00

100,00 500,00 50 000,00 341 100,00 100,00 1 000,00 340 000,00 76 900,00 1 500,00 600,00 74 800,00 147 500,00 27 000,00 120 000,00

85216

Zasiłki stałe

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

500,00 76 000,00 76 000,00 139 580,00 139 580,00 139 580,00 139 580,00

85295 2030

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 845 ?

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

118 643,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2009 środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

20 937,00

900 90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat

100 000,00 100 000,00 100 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

bieżące

921 92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

0830 Wpływy z usług

66 668 886,00 140 080,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600

Transport i łączność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 089 428,00 434 931,00 182 733,00 182 733,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi publiczne gminne

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

182 733,00 906 695,00 252 198,00

60016

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

252 198,00 654 497,00 1 520 000,00

6330

700

Gospodarka mieszkaniowa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 845 ?

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1 520 000,00 5 000,00 1 515 000,00 382 484,00 382 484,00 382 484,00 382 484,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75421

Zarządzanie kryzysowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

382 484,00 715 356,00 715 356,00 715 356,00 715 356,00

801

Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101

Szkoły podstawowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

715 356,00 300 000,00 300 000,00

300 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300 000,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna

300 000,00

926

895 304,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 845 ?

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

237 304,00

92601

Obiekty sportowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

895 304,00

237 304,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

237 304,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

329 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 329 000,00 własnych gmin (związków gmin) majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 902 572,00 2 070 075,00 71 571 458,00 2 210 155,00

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 845

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2012

Z tego

z tego:

z tego:

w tym:

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1 010

2

3

4 Rolnictwo i łowiectwo

5

5 049 930,00 2 300 000,00 100 000,00 2 200 000,00 120 000,00 120 000,00 2 586 150,00

6

263 780,00 100 000,00 100 000,00

7

263 780,00 100 000,00 100 000,00

8

9

263 780,00 100 000,00 100 000,00

10

11

12

13

14

15

4 786 150,00 2 200 000,00

16

2 200 000,00 2 200 000,00

17

18

2 586 150,00

01008 4270 6050 01009 4430 01010

Melioracje wodne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne Różne opłaty i składki Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność

2 200 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 2 586 150,00

2 200 000,00

2 586 150,00

6010

2 586 150,00

2 586 150,00

2 586 150,00

01030

38 680,00 38 680,00 100,00 100,00 5 000,00

38 680,00

38 680,00

38 680,00

2850

38 680,00

38 680,00

38 680,00

01042

100,00 100,00 5 000,00

100,00 100,00 5 000,00

100,00 100,00 5 000,00

01095

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 845

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00 15 940 200,00 2 324 000,00

5 000,00 3 795 200,00 2 324 000,00

5 000,00 3 655 200,00 2 184 000,00 5 200,00

5 000,00 3 650 000,00 2 184 000,00 140 000,00 140 000,00 12 145 000,00 12 145 000,00

600

60004

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi publiczne wojewódzkie 6050 60014 6050 60016 4110 4170 4210 4260 4270 4300 4430 4590 6050 60017 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2310

140 000,00

140 000,00

140 000,00

4300 4430 60013

2 100 000,00 84 000,00 190 000,00 190 000,00 260 000,00 260 000,00 12 966 200,00 700,00 4 500,00 66 000,00 5 000,00 520 000,00 850 000,00 10 000,00 15 000,00 11 495 000,00 200 000,00 200 000,00 152 000,00 152 000,00 2 000,00 150 000,00 2 356 000,00 2 356 000,00 12 000,00

2 100 000,00 84 000,00

2 100 000,00 84 000,00

2 100 000,00 84 000,00 190 000,00 190 000,00 260 000,00 260 000,00 190 000,00 190 000,00 260 000,00 260 000,00 11 495 000,00

1 471 200,00 700,00 4 500,00 66 000,00 5 000,00 520 000,00 850 000,00 10 000,00 15 000,00

1 471 200,00 700,00 4 500,00 66 000,00 5 000,00 520 000,00 850 000,00 10 000,00 15 000,00

5 200,00 700,00 4 500,00

1 466 000,00

11 495 000,00

66 000,00 5 000,00 520 000,00 850 000,00 10 000,00 15 000,00 11 495 000,00 200 000,00 200 000,00 11 495 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00

630

63003 4300 6050

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 000,00 2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

150 000,00 150 000,00

150 000,00 1 028 000,00 1 028 000,00 12 000,00 1 028 000,00 1 028 000,00 12 000,00 1 028 000,00 1 028 000,00 12 000,00 1 328 000,00 1 328 000,00

150 000,00 1 328 000,00 1 328 000,00

700

70005 4210

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 845

4260 4270 4300 4430 4590 4610 6050 6060

Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00 215 000,00 481 000,00 5 000,00 200 000,00 15 000,00 1 228 000,00 100 000,00 272 000,00 255 000,00 255 000,00 17 000,00 17 000,00 5 516 880,00 195 880,00 151 000,00 12 470,00 24 800,00 4 010,00 3 600,00 204 000,00 180 000,00 13 000,00 11 000,00 4 719 500,00 11 000,00 2 900 000,00 226 000,00 20 000,00 484 000,00

100 000,00 215 000,00 481 000,00 5 000,00 200 000,00 15 000,00

100 000,00 215 000,00 481 000,00 5 000,00 200 000,00 15 000,00

100 000,00 215 000,00 481 000,00 5 000,00 200 000,00 15 000,00 1 228 000,00 100 000,00 1 228 000,00 100 000,00

710

71004 4300 71013 4300

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych

272 000,00 255 000,00 255 000,00 17 000,00 17 000,00 5 450 880,00 195 880,00 151 000,00 12 470,00 24 800,00 4 010,00 3 600,00 204 000,00 180 000,00 13 000,00 11 000,00 4 653 500,00 11 000,00 2 900 000,00 226 000,00 20 000,00 484 000,00

272 000,00 255 000,00 255 000,00 17 000,00 17 000,00 5 124 880,00 195 880,00 151 000,00 12 470,00 24 800,00 4 010,00 3 600,00 24 000,00 3 988 280,00 192 280,00 151 000,00 12 470,00 24 800,00 4 010,00

272 000,00 255 000,00 255 000,00 17 000,00 17 000,00 1 136 600,00 3 600,00 326 000,00 66 000,00 66 000,00

750

75011 4010 4040 4110 4120 4440 75022 3030 4210 4300 75023 3020 4010 4040 4100 4110

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne

3 600,00 24 000,00 180 000,00 180 000,00

13 000,00 11 000,00 4 642 500,00 3 768 000,00

13 000,00 11 000,00 874 500,00 11 000,00 11 000,00 66 000,00 66 000,00

2 900 000,00 226 000,00 20 000,00 484 000,00

2 900 000,00 226 000,00 20 000,00 484 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 845

4120

Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego

78 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 80 000,00 6 000,00 280 000,00 5 000,00 22 000,00

78 000,00

78 000,00

78 000,00

4140

60 000,00

60 000,00

60 000,00

4170 4210 4260 4280 4300 4350

60 000,00 240 000,00 80 000,00 6 000,00 280 000,00 5 000,00

60 000,00 240 000,00 80 000,00 6 000,00 280 000,00 5 000,00

60 000,00 240 000,00 80 000,00 6 000,00 280 000,00 5 000,00

4360

22 000,00

22 000,00

22 000,00

4370

28 000,00 45 000,00 17 000,00 60 000,00 3 500,00 28 000,00 66 000,00 261 000,00 28 000,00 10 000,00 178 000,00 45 000,00 136 500,00 135 000,00 1 500,00 3 380,00

28 000,00

28 000,00

28 000,00

4410 4430 4440 4610

45 000,00 17 000,00 60 000,00 3 500,00

45 000,00 17 000,00 60 000,00 3 500,00

45 000,00 17 000,00 60 000,00 3 500,00

4700

28 000,00

28 000,00

28 000,00

6060 75075 4170 4210 4300 4430 75095 3030 4210

66 000,00 261 000,00 28 000,00 10 000,00 178 000,00 45 000,00 136 500,00 135 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 261 000,00 28 000,00 10 000,00 178 000,00 45 000,00 1 500,00 28 000,00 28 000,00 10 000,00 178 000,00 45 000,00 1 500,00 135 000,00 135 000,00 233 000,00

66 000,00

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne

3 380,00

3 380,00

3 380,00

3 380,00

3 380,00

3 380,00

3 380,00

4110

437,00

437,00

437,00

437,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 845

4120 4170

Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

70,00 2 873,00 1 568 640,00 224 800,00 45 000,00 3 000,00 31 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 800,00 20 000,00 10 000,00 17 000,00 15 000,00 2 000,00 1 292 840,00 18 000,00 750 000,00 59 000,00 125 000,00 20 000,00 8 400,00 65 000,00 18 700,00 4 500,00 1 500,00

70,00 2 873,00

70,00 2 873,00

70,00 2 873,00

754

75412 3020 4110 4170 4210 4270 4280 4300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna 4210 4300 75416 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Straż gminna (miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

1 558 640,00 214 800,00 45 000,00 3 000,00 31 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00

1 495 640,00

996 400,00

499 240,00

63 000,00

10 000,00

10 000,00

169 800,00

34 000,00

135 800,00

45 000,00 45 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000,00 31 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00

3 000,00 31 000,00 50 000,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360

800,00

800,00

800,00

0,00

4430

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

6230

10 000,00

10 000,00

75414

17 000,00 15 000,00 2 000,00 1 292 840,00 18 000,00 750 000,00 59 000,00 125 000,00 20 000,00 8 400,00 65 000,00 18 700,00 4 500,00 1 500,00

17 000,00 15 000,00 2 000,00 1 274 840,00 962 400,00

17 000,00 15 000,00 2 000,00 312 440,00 18 000,00 18 000,00

750 000,00 59 000,00 125 000,00 20 000,00 8 400,00 65 000,00 18 700,00 4 500,00 1 500,00

750 000,00 59 000,00 125 000,00 20 000,00 8 400,00 65 000,00 18 700,00 4 500,00 1 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 845

4300 4350

Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe

160 000,00 2 000,00 4 800,00

160 000,00 2 000,00

160 000,00 2 000,00

160 000,00 2 000,00

4360

4 800,00

4 800,00

4 800,00

4370

7 200,00 8 500,00 12 000,00 18 240,00 10 000,00 34 000,00 10 400,00 11 000,00 2 600,00 10 000,00 2 560 000,00 1 450 000,00 50 000,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

4410 4430 4440

8 500,00 12 000,00 18 240,00

8 500,00 12 000,00 18 240,00

8 500,00 12 000,00 18 240,00

4700

10 000,00

10 000,00

10 000,00

75421 4210 4300 4350 4430

34 000,00 10 400,00 11 000,00 2 600,00 10 000,00 2 560 000,00 1 450 000,00

34 000,00 10 400,00 11 000,00 2 600,00 10 000,00 50 000,00

34 000,00 10 400,00 11 000,00 2 600,00 10 000,00 50 000,00 1 110 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki

757

75702

Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

50 000,00

50 000,00

8090

50 000,00

50 000,00

50 000,00

8110

1 400 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

75704

1 110 000,00 1 110 000,00 999 765,00 460 000,00 460 000,00 539 765,00 539 765,00 34 121 832,00 19 093 869,00

1 110 000,00 1 110 000,00 999 765,00 460 000,00 460 000,00 539 765,00 539 765,00 30 363 332,00 15 703 869,00 999 765,00 460 000,00 460 000,00 539 765,00 999 765,00 460 000,00 460 000,00 539 765,00

1 110 000,00

1 110 000,00

758

75818 4810 75831

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa

2930

539 765,00 24 565 483,00 14 599 435,00

539 765,00 4 095 737,00 35 737,00

801

80101

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

18 855 270,00 11 775 365,00

5 710 213,00 2 824 070,00

1 655 612,00 1 022 197,00

46 500,00 46 500,00

3 758 500,00 3 390 000,00

3 758 500,00 3 390 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 845

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 737,00

35 737,00

35 737,00

3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350

1 022 197,00 9 095 459,00 661 810,00 1 639 878,00 263 718,00 114 500,00 558 600,00 40 700,00 1 052 820,00 195 900,00 26 360,00 366 800,00 9 240,00 10 500,00 21 320,00 18 050,00 1 000,00 45 000,00 25 850,00 500,00 486 060,00 11 870,00 3 390 000,00 1 112 035,00 60 000,00

1 022 197,00 9 095 459,00 661 810,00 1 639 878,00 263 718,00 114 500,00 558 600,00 40 700,00 1 052 820,00 195 900,00 26 360,00 366 800,00 9 240,00 9 095 459,00 661 810,00 1 639 878,00 263 718,00 114 500,00 558 600,00 40 700,00 1 052 820,00 195 900,00 26 360,00 366 800,00 9 240,00 9 095 459,00 661 810,00 1 639 878,00 263 718,00 114 500,00 558 600,00 40 700,00 1 052 820,00 195 900,00 26 360,00 366 800,00 9 240,00

1 022 197,00

4360

10 500,00

10 500,00

10 500,00

4370

21 320,00

21 320,00

21 320,00

4410 4411 4421 4430 4431 4440

18 050,00 1 000,00 45 000,00 25 850,00 500,00 486 060,00 11 870,00

18 050,00

18 050,00 1 000,00 45 000,00

25 850,00

25 850,00 500,00

486 060,00

486 060,00

4700

11 870,00

11 870,00

6050 80103

3 390 000,00 1 112 035,00 947 475,00 905 165,00 42 310,00 60 000,00 104 560,00

3 390 000,00

2310

60 000,00

60 000,00

3020

104 560,00

104 560,00

104 560,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 845

4010 4040 4110 4120 4440 80104

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

709 900,00 45 070,00 129 225,00 20 970,00 42 310,00 4 556 760,00

709 900,00 45 070,00 129 225,00 20 970,00 42 310,00 4 556 760,00

709 900,00 45 070,00 129 225,00 20 970,00 42 310,00 502 640,00

709 900,00 45 070,00 129 225,00 20 970,00 42 310,00 474 580,00 28 060,00 4 000 000,00 54 120,00

2310

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja

3 500 000,00 54 120,00 373 180,00 25 400,00 65 000,00 11 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 25 560,00 6 117 242,00 472 635,00 3 628 057,00 265 940,00 659 890,00 105 660,00 5 000,00 207 000,00 7 000,00 14 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4300 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260

54 120,00 373 180,00 25 400,00 65 000,00 11 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 25 560,00 5 748 742,00 472 635,00 3 628 057,00 265 940,00 659 890,00 105 660,00 5 000,00 207 000,00 7 000,00 14 000,00 3 628 057,00 265 940,00 659 890,00 105 660,00 5 000,00 207 000,00 7 000,00 14 000,00 3 628 057,00 265 940,00 659 890,00 105 660,00 5 000,00 207 000,00 7 000,00 14 000,00 373 180,00 25 400,00 65 000,00 11 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 25 560,00 5 276 107,00 4 664 547,00 373 180,00 25 400,00 65 000,00 11 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 25 560,00 611 560,00

54 120,00

472 635,00 472 635,00

368 500,00

368 500,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 845

4270 4280 4300 4350

Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół

115 000,00 3 000,00 55 000,00 500,00 2 000,00 3 000,00 2 500,00 201 060,00 1 500,00 368 500,00 1 105 000,00 2 720,00 420,00 17 000,00 1 079 860,00 5 000,00 112 553,00 3 000,00 10 600,00 2 085,00 96 868,00 1 881 143,00 2 100,00 782 453,00 59 610,00 126 266,00 20 334,00 28 500,00 823 000,00

115 000,00 3 000,00 55 000,00 500,00

115 000,00 3 000,00 55 000,00 500,00

115 000,00 3 000,00 55 000,00 500,00

4370

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4410 4430 4440

3 000,00 2 500,00 201 060,00 1 500,00

3 000,00 2 500,00 201 060,00

3 000,00 2 500,00 201 060,00

4700

1 500,00

1 500,00

6050 80113 4110 4120 4170 4300 4430 80146 4210 4300 4410

368 500,00 1 105 000,00 2 720,00 420,00 17 000,00 1 079 860,00 5 000,00 112 553,00 3 000,00 10 600,00 2 085,00 1 105 000,00 2 720,00 420,00 17 000,00 1 079 860,00 5 000,00 112 553,00 3 000,00 10 600,00 2 085,00 20 140,00 2 720,00 420,00 17 000,00 1 079 860,00 5 000,00 112 553,00 3 000,00 10 600,00 2 085,00 1 084 860,00

368 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne

4700

96 868,00 1 881 143,00 2 100,00 782 453,00 59 610,00 126 266,00 20 334,00 28 500,00 823 000,00

96 868,00

96 868,00

80148 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220

1 879 043,00

988 663,00

890 380,00

2 100,00 2 100,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

782 453,00 59 610,00 126 266,00 20 334,00 28 500,00 823 000,00

782 453,00 59 610,00 126 266,00 20 334,00 28 500,00 823 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 845

4280 4300 4440

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność

500,00 6 000,00 31 380,00 1 000,00 143 230,00 3 020,00 490,00 23 300,00 12 300,00 9 000,00 4 000,00 91 120,00 664 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 7 000,00 7 000,00 600 000,00 22 000,00 1 000,00 170 000,00 103 000,00 100 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 7 792 600,00 6 000,00

500,00 6 000,00 31 380,00

500,00 6 000,00 31 380,00

500,00 6 000,00 31 380,00

4700

1 000,00 143 230,00 3 020,00 490,00 23 300,00 12 300,00 9 000,00 4 000,00 91 120,00 664 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 7 000,00 7 000,00 600 000,00 22 000,00 1 000,00 170 000,00 103 000,00 100 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 7 792 600,00 6 000,00

1 000,00

1 000,00

80195 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4440

143 230,00 3 020,00 490,00 23 300,00 12 300,00 9 000,00 4 000,00 91 120,00 664 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 7 000,00 7 000,00 600 000,00 22 000,00 1 000,00 170 000,00 103 000,00 100 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 2 071 100,00

26 810,00 3 020,00 490,00 23 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00

116 420,00

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 300,00 9 000,00 4 000,00 91 120,00 471 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 7 000,00 7 000,00

851

85149 4300 85153 4210 4300 85154 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4430 4610

Ochrona zdrowia

Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

193 000,00 22 000,00 1 000,00 170 000,00

407 000,00

103 000,00 100 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 1 598 050,00 473 050,00 127 200,00 5 594 300,00 6 000,00

852

85201

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 845

3110 85202

Świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze

6 000,00 280 000,00 280 000,00 12 000,00 12 000,00 7 250,00 2 000,00 5 250,00

6 000,00 280 000,00 280 000,00 12 000,00 12 000,00 7 250,00 2 000,00 5 250,00 7 250,00 2 000,00 5 250,00 7 250,00 2 000,00 5 250,00 280 000,00 280 000,00

6 000,00

4330

280 000,00

280 000,00

85204 3110 85205 4210 4300

12 000,00 12 000,00

Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

4 855 500,00

4 855 500,00

371 300,00

338 100,00

33 200,00

5 500,00

4 478 700,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 500,00

5 500,00

5 500,00

3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300

4 478 700,00 172 500,00 14 400,00 140 600,00 4 600,00 6 000,00 2 500,00 21 000,00 2 200,00 4 900,00 1 200,00 1 400,00

4 478 700,00 172 500,00 14 400,00 140 600,00 4 600,00 6 000,00 2 500,00 21 000,00 172 500,00 14 400,00 140 600,00 4 600,00 6 000,00 2 500,00 21 000,00 172 500,00 14 400,00 140 600,00 4 600,00 6 000,00 2 500,00 21 000,00

4 478 700,00

4370

2 200,00

2 200,00

2 200,00

4440 4610

4 900,00 1 200,00

4 900,00 1 200,00

4 900,00 1 200,00

4700

1 400,00

1 400,00

1 400,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

56 750,00

56 750,00

56 750,00

56 750,00

56 750,00

56 750,00

56 750,00

56 750,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 845

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

254 600,00

254 600,00

600,00

254 000,00

2910

600,00

600,00

600,00

3110 85215

254 000,00 130 000,00 130 000,00 426 100,00

254 000,00 130 000,00 130 000,00 426 100,00 1 100,00

254 000,00 130 000,00 130 000,00 425 000,00

85216

2910

1 100,00

1 100,00

1 100,00

3110 85219

425 000,00 1 130 700,00 4 600,00 760 000,00 54 700,00 126 000,00 20 000,00 15 000,00 48 000,00 1 200,00 39 000,00 10 000,00 23 000,00 700,00 20 500,00 8 000,00 347 500,00 120 000,00

425 000,00 1 130 700,00 4 600,00 760 000,00 54 700,00 126 000,00 20 000,00 15 000,00 48 000,00 1 200,00 39 000,00 760 000,00 54 700,00 126 000,00 20 000,00 15 000,00 48 000,00 1 200,00 39 000,00 760 000,00 54 700,00 126 000,00 20 000,00 15 000,00 48 000,00 1 200,00 39 000,00 1 126 100,00 975 700,00 150 400,00

425 000,00 4 600,00 4 600,00

4370

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4410 4430 4440

23 000,00 700,00 20 500,00

23 000,00 700,00 20 500,00

23 000,00 700,00 20 500,00

4700

8 000,00 347 500,00 120 000,00

8 000,00

8 000,00 120 000,00 120 000,00

85228

227 500,00

227 500,00

2820

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 845

4110 4120 4170 85295 3110 4210 4300

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

30 000,00 1 500,00 196 000,00 286 200,00 284 000,00 1 500,00 700,00

30 000,00 1 500,00 196 000,00 286 200,00 284 000,00 1 500,00 700,00

30 000,00 1 500,00 196 000,00 2 200,00

30 000,00 1 500,00 196 000,00 2 200,00 284 000,00 284 000,00

1 500,00 700,00

1 500,00 700,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 4177 4179 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

209 300,00 209 300,00 177 905,00 31 395,00 999 824,00 929 510,00 96 720,00 613 740,00 41 800,00 114 650,00 18 220,00 44 380,00 64 554,00 64 554,00 5 760,00 1 370,00 4 390,00

209 300,00 209 300,00 177 905,00 31 395,00 999 824,00 929 510,00 96 720,00 613 740,00 41 800,00 114 650,00 18 220,00 44 380,00 64 554,00 64 554,00 5 760,00 1 370,00 5 760,00 1 370,00 5 760,00 1 370,00 613 740,00 41 800,00 114 650,00 18 220,00 44 380,00 613 740,00 41 800,00 114 650,00 18 220,00 44 380,00 64 554,00 64 554,00 838 550,00 832 790,00 788 410,00 788 410,00 50 140,00 44 380,00 161 274,00 96 720,00 96 720,00

209 300,00

209 300,00 177 905,00 31 395,00

854

85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85415 3240 85446 4300

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700

4 390,00

4 390,00

4 390,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 4210 4300 Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

2 558 050,00 97 500,00 8 500,00 89 000,00

2 088 050,00

2 085 050,00

90 150,00

1 994 900,00

3 000,00

470 000,00

470 000,00

97 500,00 8 500,00 89 000,00

97 500,00 8 500,00 89 000,00

97 500,00 8 500,00 89 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 845

90003 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4280 4300 4410 4430 4440 90004 4210 4300 4390 90015 4210 4260 4270 6050

Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

166 550,00 3 000,00 56 600,00 3 000,00 12 100,00 1 950,00 16 500,00 3 000,00 500,00 65 000,00 2 000,00 500,00 2 400,00 143 000,00 20 000,00 118 000,00 5 000,00 1 871 000,00 66 000,00 1 100 000,00 450 000,00 255 000,00 250 000,00 35 000,00

166 550,00 3 000,00 56 600,00 3 000,00 12 100,00 1 950,00 16 500,00 3 000,00 500,00 65 000,00 2 000,00 500,00 2 400,00 143 000,00 20 000,00 118 000,00 5 000,00 1 616 000,00 66 000,00 1 100 000,00 450 000,00

163 550,00

90 150,00

73 400,00

3 000,00 3 000,00

56 600,00 3 000,00 12 100,00 1 950,00 16 500,00 3 000,00 500,00 65 000,00 2 000,00 500,00 2 400,00 143 000,00 20 000,00 118 000,00 5 000,00 1 616 000,00 66 000,00 1 100 000,00 450 000,00

56 600,00 3 000,00 12 100,00 1 950,00 16 500,00 3 000,00 500,00 65 000,00 2 000,00 500,00 2 400,00 143 000,00 20 000,00 118 000,00 5 000,00 1 616 000,00 66 000,00 1 100 000,00 450 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych

35 000,00

35 000,00

35 000,00

215 000,00

215 000,00

4520

35 000,00

35 000,00

35 000,00

6230

215 000,00

215 000,00

215 000,00

90095

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 845

921

92105 4210 4260 4270 4300 4430 6050 6067 6069 92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych

2 652 030,00 657 030,00 72 000,00 170 000,00 89 000,00 67 700,00 5 000,00 43 000,00 136 800,00 73 530,00 1 500 000,00 1 500 000,00 170 000,00 170 000,00 235 000,00 235 000,00 90 000,00

2 398 700,00 403 700,00 72 000,00 170 000,00 89 000,00 67 700,00 5 000,00

453 700,00

453 700,00

1 945 000,00

253 330,00

253 330,00

210 330,00

403 700,00 72 000,00 170 000,00 89 000,00 67 700,00 5 000,00

403 700,00 72 000,00 170 000,00 89 000,00 67 700,00 5 000,00

253 330,00

253 330,00

210 330,00

43 000,00 136 800,00 73 530,00 1 500 000,00 1 500 000,00 170 000,00 170 000,00 235 000,00 235 000,00 90 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 170 000,00 170 000,00 235 000,00 235 000,00 40 000,00

43 000,00 136 800,00 73 530,00 136 800,00 73 530,00

2480

92114

2480

92116

2480

92120

2720

40 000,00

40 000,00

40 000,00

4300

50 000,00 1 013 235,00 373 235,00 371,00 28 000,00 4 228,00 686,00 15 000,00 20 000,00

50 000,00 124 235,00 69 235,00 371,00 28 000,00 4 228,00 686,00 15 000,00 20 000,00

50 000,00 118 864,00 68 864,00 32 914,00 32 914,00

50 000,00 85 950,00 35 950,00 0,00 371,00 371,00 371,00 5 000,00 889 000,00 304 000,00 889 000,00 304 000,00 304 000,00 304 000,00

926

92601 3020 4010 4110 4120 4210 4300

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe Wydatki osobowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4070

  uchwała nr 148/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3548

  uchwała nr 134/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 15 maja 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA ROK 2011

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.844

  uchwała nr 89/XII/VI/2011 Rady Gminy Linia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Linia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.843

  uchwała nr XV/132/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.842

  uchwała nr XV/166/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Gowino, Orle, Gniewowo i Bieszkowice

 • DZ. URZ. 2012.841

  uchwała nr XIX/109/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.840

  uchwała nr XV/180/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie : przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2012-2013 ? Pomoc rzeczowa dla potrzebujących ?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.