Logowanie

DZ. URZ. 2012.927

Tytuł:

uchwała nr XIV/101/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-08
Organ wydający:Rada Gminy Lanckorona
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 927
Hasła:Ochrona środowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 marca 2012 r. Poz. 927

UCHWAŁA NR XIV/101/12 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.1 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 400 a ust.1 pkt.8 i 9, art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z 2008 r. Nr 25,poz.150 ze zm.) Rada Gminy Lanckorona u c h w a l a, co następuje: § 1. Uchyla uchwałę Nr XII/88/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie : ustalenia zasad finansowania ze środków bud etu Gminy Lanckorona kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na terenie nieruchomości poło onych na obszarze gminy Lanckorona, nale ących do osób fizycznych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Frączek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.390.3449

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.340.2825

  uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.

 • DZ. URZ. 2011.499.4847

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lanckorona.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.926

  uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

 • DZ. URZ. 2012.925

  uchwała nr XI/91/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Stryszów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 • DZ. URZ. 2012.924

  uchwała nr XIII/105/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie:włączenia Przedszkola Samorządowego w Łączanach do Zespołu Szkół w Łączanach

 • DZ. URZ. 2012.923

  uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 • DZ. URZ. 2012.922

  uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.