Logowanie

DZ. URZ. 2012.990

Tytuł:

uchwała nr XX/ 174 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 1).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 990
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 990

UCHWAŁA NR XX/ 174 /2012 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 1). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański po stronie wydatków na 2012 r. w podziale według klasyfikacji budżetowej jak w załączniku do niniejszej uchwały, plan po zmianach wynosi 133.611.513 zł , w tym: 1) wydatki bieżące 124.187.927,2) wydatki majątkowe 9.423.586,-. § 2. W uchwale Nr XVIII/154/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok, w § 11 skreśla się pkt 1. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Sławomir Ruśniak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 990 ?

Załącznik do Uchwały Nr XX/ 174 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 990 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 990 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.2598

  uchwała nr XXVII/248/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 5).

 • DZ. URZ. 2011.165.3482

  uchwała nr XV/135/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.989

  uchwała nr XIV/238/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno, rejon ulic Kartuskiej i Szpitalnej

 • DZ. URZ. 2012.988

  uchwała nr XII/96/12 Rady Gminy Bobowo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobowo w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.987

  zarządzenie nr 12/2012 Starosty Wejherowskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego

 • DZ. URZ. 2012.986

  zestawienie Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 9 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Kołczygłowy.

 • DZ. URZ. 2012.985

  uchwała nr XVI.157.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/395/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 października 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce i nadania mu statutu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.