Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2889

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Radzanowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 101 pozycja: 2889
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/09 RADY GMINY RADZANOWO z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianą, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 1203, Dz.U. z 2004r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy - drodze gminnej w miejscowości Rogozino gmina Radzanowo oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 1. ul. Cicha - działka nr ew. 175/10 cz. § 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik do uchwały - w skali 1: 5000 przedstawiający przebieg ulicy - drogi. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. Przewodnicząca Rady Gminy: Jolanta Anna Sochacka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.180

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.179

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4178

  uchwała nr IX/ 53 /2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo - Rogozino - Płock

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3912

  uchwała nr XVI.113.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Stromiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.201.5810

  uchwała nr LIII/326/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2888

  uchwała nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2887

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2886

  uchwała nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2885

  uchwała nr 332/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Piękna ulicy położonej we wsi Dosin i Skubianka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2884

  uchwała nr 331/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy Zapiecek ulicy położonej we wsi Skubianka

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.