Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2923

Tytuł:

uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Siemiątkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2923
Hasła:

17 UCHWAŁA Nr XXV/12/09 RADY GMINY SIEMIĄTKOWO z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?n. zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pó?n. zmianami) Rada Gminy Siemiątkowo uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budşetu gminy Siemiątkowo za 2008 rok, w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinię Komisji Rewizyjnej, udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Siemiątkowo. § 2.1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Elżbieta Lorenc

ZARZĄDZENIE Nr 7 2009 WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pó?n. zm) oraz na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó?n. zm.) Wójt Gminy Siemiątkowo zarządza, co następuje: § 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budşetu Gminy Siemiątkowo za rok 2008 stanowiące załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Gminy w Siemiątkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie. § 2. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy: mgr Piotr Kostrzewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/09 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2009r. Część opisowa z wykonania budşetu gminy za 2008r. Budşet gminy na 2008 rok został uchwalony uchwałą nr XII/49/2007 Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2007r. i określił dochody budşetu gminy na kwotę 8 167 037zł., oraz wydatki budşetu gminy na kwotę 7 943 137zł. Nadwyşkę budşetu w wysokości 223.900,00zł. przeznaczono na spłatę poşyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. W trakcie 2008 roku, dostosowując budşet do realnie uzyskiwanych dochodów i moşliwości finansowania poszczególnych ?ródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia ponişsza tabela:

Wyszczególnienie/podstawa dokonania zmiany Plan budşetu Gminy na początek okresu budşetowego Uchwała nr XIII/1/08 Uchwała nr XIV/6/08 Uchwała nr XV/10/08 Uchwała nr XVI/13/08 Zarządzenie nr 15/2008 Uchwała nr XVII/17/08 Uchwała nr XVIII/23/08 Zarządzenie nr 23/2008 Uchwała nr XIX/26/08 Uchwała nr XX/30/08 Uchwała nr XXI/36/08 Zarządzenie nr 40/2008 Zarządzenie nr 44/2008 Ogółem zmiana planu w 2008r. Plan dochodów/wydatków po zmianie 18.01.2008r. 05.03.2008r. 25.04.2008r. 27.05.2008r. 30.06.2008r. 10.07.2008r. 27.08.2008r. 29.09.2008r. 28.10.2008r. 18.11.2008r. 05.12.2008r. 15.12.2008r. 29.12.2008r. Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały Plan dochodów (w zł) 8 167 037,00 61 076,00 150 000,00 645 031,00 49 060,00 106 330,00 22 311,00 87 257,00 655 581,00 36 907,00 232 000,00 2 045 553,00 10 212 590,00 Wielkość deficytu (niedoboru) na koniec roku 2008 wynosi Plan wydatków (w zł) 7 943 137,00 61 076,00 150 000,00 645 031,00 187 964,00 106 330,00 22 311,00 587257,00 655 581,00 36 907,00 232 000,00 2 684 457,00 10 627 594,00 415 004,00

Zobowiązania gminy wg stanu na 31.12.2008r. wynoszą 1 545 000zł, z tego: 1. z tytułu zaciągniętych poşyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ? 1 045 000zł.; 2. z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Raciąş ? 500 000zł. Zaległości z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2008r. wynoszą ogółem 69 198,69zł. Dotyczą one: 1. Podatek od nieruchomości, w tym: osoby prawne osoby fizyczne 19.787,70zł 329,40zł 19.458,30zł 36.304,97zł 5,00zł 36.299,97zł 431,00zł 12.675,02zł

2. Podatek rolny, w tym: osoby prawne osoby fizyczne

3. Podatek leśny - osoby fizyczne 4. Podatek od środków transportowych ? osoby fizyczne

W ogólnej kwocie naleşności z tytułu dochodów podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 115 500,37zł., zaległości stanowią 59,9%. W celu zmniejszenia zaległości wszczęto postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie 780 szt. upomnień. Brak reakcji dłuşników powodował konieczność występowania na drogę postępowania egzekucyjnego. W 2008 roku wystawiono 95 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 54 450,10zł. W styczniu 2009 roku komornik Urzędu Skarbowego w Şurominie dokonał juş wpłaty w wysokości 9 518,00zł od dłuşnika z tytułu podatku od środków transportowych. Pozostałe zaległości wynoszą 7 753,58zł., w tym: 1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej ? 3 942,06zł 2. Podatek od spadków i darowizn ? 500,00zł 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych ? 48,00zł 4. Wpływy z najmu i dzierşawy składników majątkowych oraz odpłatności za przedszkole ? 3.263,82zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2008 rok w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budşetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej części opisowej.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 10 212 590,00 wyniosło 9 936 084,89zł., co stanowi 97,3% wykonania planu. Wykonanie dochodów według ?ródeł ich pochodzenia przedstawia ponişsza tabela

Lp. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 1. 2. 3. 4. 5. C. 1. 2. 3. ?ródła pochodzenia dochodów Dochody własne, w tym: Dochody podatkowe Opłaty lokalne Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Dochody ze sprzedaşy składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Inne dochody własne Dotacje, w tym: Dotacje celowe na zadania zlecone gminie Dotacje celowe na zadania własne gminy Wpływy z tytułu pomocy finansowej Wpływy z tytułu porozumień Wpływy na realizowane projekty Subwencja, w tym: Część oświatowa Część podstawowa Część rekompensująca Ogółem Plan 1 712 998,00 1 318 454,00 66 904,00 2 000,00 88 000,00 160 000,00 77 640,00 3 629 255,00 2 204 443,00 715 839,00 624 939,00 15 034,00 69 000,00 4 870 337,00 2 605 146,00 2 052 069,00 213 122,00 10 212 590,00 Wykonanie 1 700 395,58 1 321 438,09 60 901,12 1 522,31 88 947,00 142 600,00 84 987,06 3 365 352,31 2 181 288,03 476 222,78 624 939,00 15 033,51 67 868,99 4 870 337,00 2 605 146,00 2 052 069,00 213 122,00 9 936 084,89 % wykonania 99,3 100,2 91,0 76,1 101,0 89,1 109,3 92,7 99,0 66,5 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 97,3

A.

Dochody własne Dochody własne stanowią 17,11% ogólnego wykonania dochodów budşetowych za 2008 rok. Dochody podatkowe za 2008 rok zostały wykonane w 100,2%. Najwyşszą wagę w dochodach własnych mają podatki lokalne ? 58,2%, drugim znaczącym wpływem dla budşetu są wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałe wpływy podatkowe wykazują znikomy udział w ogólnym wykonaniu dochodów podatkowych

Wyszczególnienie Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Opłata skarbowa Ogółem Plan 0 462 554,00 619 600,00 141 800,00 29 200,00 16 100,00 26 200,00 6 000,00 17 000,00 1 318 454,00 Wykonanie 82,90 513 030,00 610 837,80 104 996,68 21 085,20 24 426,98 32 192,80 4 174,33 10 611,40 1 321 438,09 % wykonania 110,9 98,6 74,04 72,2 151,7 122,8 69,6 62,4 100,2

Najwyşsze wykonanie to: podatek od środków transportowych co związane jest z wyegzekwowaniem od części podatników zaległości z roku ubiegłego. Realizacja podatków od osób prawnych została wykonana z harmonogramem, wpływy z podatków od osób fizycznych są nişsze co związane jest z opó?nianiem wpłat naleşnych rat przez podatników. Podatki od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i wpływy są trudne teş do oszacowania w skali roku. Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 91% a stanowią 4,6% udziału w strukturze dochodów własnych co ilustruje ponişsza tabela.

Wyszczególnienie Wpływy za zezwolenia na sprzedaş alkoholu Wpływy za uşytkowanie wieczyste Wpływy z róşnych lokalnych opłat Plan 45 828,00 2 576,00 9.500,00 Wykonanie 45 827,76 2 576,32 6 225,58 % wykonania 100,0 100,0 65,5

Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z róşnych opłat Ogółem

3.000,00 1 000,00 5.000,00 66 904,00

3 569,00 1 238,00 1 464,46 60 901,12

118,9 123,8 29,3 91,0

Plan wpływów z opłat lokalnych oraz róşnych opłat został ?le oszacowany gdzie wykonanie jest niskie. Realizacja wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alkoholu oraz wpływy z tytułu uşytkowania wieczystego zostały wykonane w 100 % względem planu. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez urzędy skarbowe ? wykonanie jest wyşsze od planowanego, jak równieş wpływy z opłaty targowej gdzie wykonanie jest wyşsze o 24%, lecz w tych przypadkach trudno jest oszacować z dokładnością plan roczny. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wykonane zostały w 76%. Dochody ze sprzedaşy składników majątku zostały wykonane w całości względem planu, są to wpływy z tytułu sprzedaşy działek, budynku mleczarni w Gradzanowie, budynku zlewni mleka w Krzeczanowie oraz budynku w Dzieczewie. Środki na finansowanie inwestycji są to dobrowolne wpłaty ludności jako partycypacja w kosztach budowy wodociągu na terenie gminy, wykonanie wynosi 89,1% względem planu. Inne dochody własne stanowią 5% w dochodach własnych budşetu za 2008r. Na powyşsze dochody składają się wpływy z czynszów z najmu lokali i dzierşawy obwodów łowieckich, wpływy z wydanych dowodów osobistych oraz wpływy z usług opiekuńczych. Powyşsze dochody wykonane zostały w 109% względem planowanych wpływów z dochodów własnych. Wyşsze wykonanie wynikło z braku planu na wpływy odsetek z BS od środków na rachunkach rozliczeniowych oraz braku planu z wpływów od komornika z funduszu alimentacyjnego. B. Dotacje Dotacje na zadania własne, na zadania zlecone gminie oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej na inwestycje stanowią 33,87 % wykonania ogółem dochodów budşetowych z tego: Dotacje na zadania zlecone gminie otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ? 2 181 288,03zł. Dofinansowanie z budşetu państwa własnych zadań bieşących ? 476 222,78zł. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, w tym: dofinansowanie budowy wodociągu ? 150 000,00zł., dofinansowanie budowy dróg ? 369 999,00zł., dofinansowanie remontu szkoły podstawowej w Siemiątkowie ? 50 000,00zł., dofinansowanie budowy bieşni w Gimnazjum ? 30 000,00zł dofinansowanie zakupu sprzętu dla straşy poşarnych ? 24 490,00zł. Dotacja otrzymana z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę przy zwalczaniu wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2007 i 2008 roku Środki w wysokości 67 868,99zł. otrzymano na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych finansowanych w całości ze środków pochodzących z poşyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

C. Subwencje Subwencje za 2008r. stanowią 49,02% wykonania ogółem dochodów budşetowych, przekazywane są z Ministerstwa Finansów i wykonane są w 100% względem planu otrzymania subwencji przez gminę, w tym; część oświatowa stanowi 53,49% otrzymanych ogółem subwencji, część podstawowa stanowi 42,13% otrzymanych ogółem subwencji, część rekompensująca stanowi 4,38% otrzymanych ogółem subwencji Wykonanie wydatków budşetowych w 2008 roku na plan 10 627 594zł., wynosiło 10 312 971,78zł., tj. 97,0% z tego: wydatki bieşące

planowana kwota wykonanie

8.247.423,00zł 7.952.378,76zł

tj. 96,4 % względem planu, co stanowi 77,11 % wykonania ogółem wydatków wydatki majątkowe planowana kwota wykonanie 2.380.171,00zł 2.360.593,02zł

tj. 99,2% względem planu, co stanowi 22,89 % wykonania ogółem wydatków Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczą: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Budowy wodociągu ? 852 515,73zł., Dofinansowanie dla powiatu Şuromin na budowę chodnika w Siemiątkowie? 5 400,00zł., Dofinansowanie dla powiatu Şuromin na przebudowę drogi w miejscowości Pijawnia ? 50 000,00zł., Budowa drogi Łaszewo-Gradzanowo ? 498 071,35zł., Budowa drogi Osowa Krzeczanowska - Trakt Napoleoński ? 382 459,41zł., Budowa drogi złe Borki - Karolinowo ? 252 049,56zł., Budowa mostu w Sokołowym Kącie ? 61 522,85zł., Projekty na budowę dróg ? 31 924,00zł., Projekt na budowę hali sportowej ? 24 095,00zł.,

10. Zakup 2 zespołów komputerowych ? 7 173,43zł., 11. Zakup agregatu prądotwórczego ? 3 800,00zł., 12. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemiątkowie ? 122 881,99zł., 13. Budowa bieşni i rozbiegu skoku w dal w Gimnazjum ? 58 699,70zł., 14. Dofinansowanie dla KPSP na kupno samochodu ? 10 000,00zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2008 roku w poszczególnych działach i rozdziałach wg klasyfikacji budşetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej części opisowej. Przychody ogółem w 2008 roku wynoszą 638 904,73zł. na co składa się: zaciągnięty kredyt w BS Raciąş na okres 5 lat w wysokości 500 000,00zł., wolne środki w wysokości 138 904,73zł. Rozchody w 2008 roku wynoszą 223 900zł., na co składa się: spłata zaciągniętych poşyczek z WFGW i OŚ w Warszawie wysokości 223 900,00zł. Na dzień 31 grudnia 2008r. gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych poşyczek i kredytów w wysokości 1 545 000,00zł., z tego: poşyczki ? 1 045 000,00zł., kredyt ? 500 000,00zł. Zobowiązania budşetu gminy na dzień 31 grudnia 2008r. wynoszą 286 661,06zł., stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok oraz pochodne od wynagrodzeń, a takşe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych z powyşszych tytułów gmina nie posiada. Wydatki budşetowe urzędu gminy Siemiątkowo w układzie działowym

Dział Plan ? ? Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność 1 164 507,00 1 520 218,00 w złotych Wykonanie 1 163 580,33 1 504 661,33 99,9 99,0 %

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poş Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport

1 033 795,00 540,00 63 541,00 37 000,00 3 765 181,00 45 828,00 2 264 170,00 370 410,00 243 309,00 90 000,00 29 095,00 10 627 594,00

1 022 732,54 540,00 63 353,50 36 467,10 3 749 675,86 39 125,69 2 239 445,77 138 410,00 235 920,82 90 000,00 29 058,84 10 312 971,78

98,9 100,0 99,7 98,6 99,6 85,4 98,9 37,4 97,0 100,0 99,9 97,0

Ogółem

? Rolnictwo Infrastruktura wodociągowa ? wydatkowana kwota ? 852 515,73zł stanowi wartość za budowę sieci wodociągowej ?Wojciechowo-Osowa Drobińska-Osowa Krzeczanowska?. Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 1 962,40zł; Pozostała działalność ? wydatkowano kwotę 309 102,20zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. ? Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki wynoszą 55 400zł jako pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Pijawnia oraz budowę chodnika w Siemiątkowie; Drogi publiczne gminne ? wydatki w 2008 roku ? 1 449 261,33zł., z tego; wydatki bieşące ? 223 234,16zł., z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 103 823,18zł., zakup şwiru, şuşlu i drobnych materiałów oraz usług transportowych, usług równiarką niezbędnych do bieşących napraw dróg wynosi 119 410,98zł., wydatki inwestycyjne ? 1 226 027,17zł z tego: budowa mostu łączącego drogę przejazdową przez rzekę Wkrę w Sokołowym Kącie wysokości 61 522,85zł.

, oraz wydatki na budowę dróg gminnych wg następujących zadań inwestycyjnych: a) ?Dzban? wydatkowano kwotę 5 856,00zł; b) ?Nowa Wieś ? Nowopole? wydatkowano kwotę 20 212,00zł; c) ?Wola Łaszewska ? Goszczk? wydatkowano kwotę 5 856,00zł; d) ?Złe Borki ? Karolinowo? wydatkowano kwotę 252 049,56zł; e) ?Osowa Krzeczanowska?Trakt Napoleoński? wydatkowano kwotę 382 459,41zł; f) ?Łaszewo ? Gradzanowo? wydatkowano kwotę 498 071,35zł. ? Administracja publiczna Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 71 908,54zł., z tego: z otrzymanych dotacji celowych ? 37 520,00zł wynagrodzenia osobowe pracowników ? 37 520,00zł

-

ze środków własnych ? 34 388,54zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ? 17 084,38zł zakup materiałów i energii ? 7 285,98zł usługi telefoniczne, kominiarskie, krajowe podróşe słuşbowe i inne usługi materialne i niematerialne ? 10 018,18zł

Na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 44 247,00zł., oraz zakup materiałów kwotę 640,80zł. Wydatki Urzędu Gminy za 2008 rok zamykają się kwotą 905 936,20zł., z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ? 684 027,85zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ? 13 668,00zł wynagrodzenie za inkaso ? 9 092,00zł zakup materiałów i wyposaşenia oraz energii ? 133 648,35zł usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne ? 61 825,94zł na wydatki majątkowe składa się zakup komputera w kwocie ? 3.674,06zł ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Za sporządzanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 540,00zł.,

? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa Środki na rzecz funduszu wsparcia Policji zostały przekazane w wysokości 3 000,00zł Środki dla Komendy powiatowej straşy poşarnej z przeznaczeniem na kupno samochodu zostały przekazane w wysokości 10 000,00zł Na działalność Ochotniczych Straşy Poşarnych wydatkowano kwotę 44 938,32zł., w szczególności: odpłatność za energię, zakup paliwa, przeglądy motopomp, ubezpieczenie kierowców i samochodów straşackich oraz z otrzymanej dotacji zakupiono pompę pływającą dla OSP w Siemiątkowie a z otrzymanej dotacji na zakupy inwestycyjne zakupiono agregat prądotwórczy; W zakresie obrony cywilnej z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki w wysokości 499,78zł na zakup biurka W dziale zarządzania kryzysowego wydatki poniesiono w związku z zagroşeniem ?ptasiej grypy? która panowała w powiecie şuromińskim. ? Obsługa długu publicznego W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 36 467,10zł na zapłatę odsetek od poşyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW. ? Oświata i wychowanie Utrzymanie trzech szkół podstawowych za 2008r. wynosi 2 247 639,73zł., z tego: wydatki inwestycyjne wynoszą 122 881,99zł, wydatki bieşące wynoszą 2 124 757,74zł

Wydatki bieşące w kaşdej ze szkół przedstawiają się następująco:

Sz.P. Nr 1 Siemiątkowo 843 403,61 45 144,38 15 310,17 930,00 Sz.P.Nr 2 Łaszewo 627 252,16 48 314,98 9 378,25 0 Sz.P. Nr 3 Sokołowy Kąt 505 907,66 23 326,24 5 790,29 0 Ogółem szkoły 1 976 563,43 116 785,60 30 478,71 930,00

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaşenia oraz energii Usługi telefoniczne, kominiarskie, krajowe podróşe słuşbowe i inne usługi materialne i niematerialne Wydatki finansowane z projektu EFS ?Ugruntowanie i wyrównywanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV-VI? Modernizacja budynku szkoły Razem

122 881,99 1 027 670,15

0 684 945,39

0 535 024,19

122 881,99 2 247 639,73

? Wydatki w klasach ?O? przy szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Klasa ?O? Łaszewo Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Razem 57 372,27 57 372,27 Klasa ?O Sokołowy Kąt 37 243,21 37 243,21 Ogółem Klasy ?O? 94 615,48 94 615,48

? Wydatki Przedszkola za 2008r. wynoszą 282 102,85zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ? 236 320,77zł Zakup artykułów, materiałów i wyposaşenia oraz energii ? 39 388,88zł; Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, krajowe podróşe słuşbowe i inne usługi materialne i niematerialne ? 6 393,20zł.

? Wydatki na Gimnazjum 2008 roku wynoszą 830 017,96zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ? 711 772,63zł, Zakup materiałów i wyposaşenia oraz energii ? 43 927,30zł., Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, krajowe podróşe słuşbowe i inne usługi materialne i niematerialne ? 15 618,33zł. Wydatki inwestycyjne na zadaniu ?Budowa bieşni przy boisku szkolnym i rozbiegu skoku w dal? wynoszą 58 699,70. ? Na dowoşenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 206 039,73zł., na zakup biletów miesięcznych z PKS Mława ? 31 121,73zł., oraz usługi dowoşenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum świadczone przez SKR ? 174 918,00zł ? W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku wydatkowano kwotę 8 452,43zł., Wydatki na poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie zakup pozostałych usług krajowe podróşe słuşbowe Razem Sz. Nr 1 Siemiątkowo 0 1 863,88 1 863,88 Sz. Nr 2 Łaszewo 1 400,00 1 940,60 3 340,60 Sz. Nr 3 Sokoł.Kąt 0 211,68 211,68 Gimnazjum 320,00 2 716,27 3 036,27 Ogółem 1 720,00 6 732,43 8 452,43

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zostaną poniesione w wysokości 80 807,68zł. ? ochrona zdrowia W ramach środków na zwalczanie narkomanii w 2008 roku poniesiono wydatki 434,00zł Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 691,69zł. w tym: Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji ? 1 020,00zł Zakup materiałów i wyposaşenia ? 10 208,97zł Zakup usług ? 26 537,72zł Pozostałe wydatki tj. szkolenia i krajowe podróşe słuşbowe ? 925,00zł ? Opieka społeczna W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyşszych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 485 056,46zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ? 35 350,19zł Zakup materiałów i wyposaşenia i pozostałych usług ? 17 583,71zł., Wypłata świadczeń ? 1 421 013,40zł Ubezpieczenie emerytalne i rentowe ? 7 609,79zł Zakup komputera ? 3 499,37zł ? Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6 655,91zł ? Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 434 553,68zł., z tego:

zadania zlecone ? 341 633,68zł., w tym: zasiłki stałe, gwarantowane wynoszą 44 133,68zł wypłacone świadczenia z tytułu złagodzenia skutków suszy ? 297 500,00zł zasiłki okresowe ? 78 000,00zł zadania własne ? zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ? 14 920,00zł ? Wypłacone dodatki mieszkaniowe za 2008 roku wynoszą 6 989,30zł. ? Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008r. wynosi 188 390,56zł., z tego: zadania zlecone ? 120 300,00zł., na co składa się wynagrodzenie trzech pracowników w wysokości 85 300,00zł, zakup wyposaşenia do biur ? 35 000,00 zadania własne ? 68 090,56zł., na co składa się dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług. ? W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 799,86zł., z tego: na doşywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich ? 49 999,11. z otrzymanych dotacji ? 40 000,00zł ze środków własnych ? 9 999,11zł Realizacja projektów ze środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich ? 67 800,75zł Pomoc logopedyczna dla dzieci ? 27 650,00zł., Organizacja czasu wolnego ? 30 306,88zł., Wsparcie dla rodzin potrzebujących pomocy ? 9 843,87zł ? Edukacyjna opieka wychowawcza ? W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 119 610,00zł. Zakup podręczników dla klas I ? III dla uczni szkół podstawowych ? 18 800,00zł Zwrócono dotację w wysokości 232 000,00zł., z powodu şe miała przeznaczenie udzielenia pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu 2008r. nawałnic i huraganów. W naszym rejonie nie wystąpiły huragany. ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ? Wydatki w ramach utrzymania zieleni w gminie wynoszą 2 990,32zł ? Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 203 865,38zł; ? W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 065,12zł głównie jako odpłatność za opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla rolników, oraz planu odnowy miejscowości Gradzanowo Kościelne i Krzeczanowo oraz róşne opłaty i składki; ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ? Na działalność GOK przekazano dotację w wysokości 43 000,00zł ? Na działalność GBP przekazano dotację w wysokości 47 000,00zł ? Kultura fizyczna i sport ? W dziale kultury i sportu wydatkowana kwota w wysokości 24 095,00zł stanowi odpłatność za projekt budowy hali sportowej w Siemiątkowie oraz kwota w wysokości 2 964,64zł. to zakup sprzętu sportowego i opłaty za usługi transportowe oraz inne drobne usługi w zakresie sportu.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów gminy Siemiątkowo wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

Dział /rozdział ? 010 Rolnictwo i łowiectwo ? 01010 ? Infrastruktura wodociągowa Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 6300 wanie własnych zadań inwestycyjnych ? 01022 ? Zwalczanie chorób zaka?nych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizo- 2020 wane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ? 01095 ? Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? 600 Transport i łączność ? 60016 ? Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 2010 § Plan 477.737,00 150 000,00 150 000,00 15.034,00 w złotych Wykonanie 478.081,57 150 000,00 150 000,00 15.033,51

% 100,1 100,0 100,0 100,0

15.034,00

15.033,51

100,0

312.703,00 3 600,00

313.048,06 3.945,86

100,1 109,6

309.103,00 369.999,00 369.000,00

309.102,20 369.999,00 369.999,00 70.000,00 299.999,00 107.255,43 107.255,43 2.576,32 15.732,11

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,0 97,0 100,0 78,7

6260

70 000,00 299 999,00 110.576,00 110.576,00 2.576,00 20 000,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 6300 wanie własnych zadań inwestycyjnych ? 700 Gospodarka mieszkaniowa ? 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nierucho- 0470 mości Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Dochody ze sprzedaşy składników majątkowych 0870 ? 750 Administracja publiczna ? 75011 ? Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? 75023 ? Urzędy gmin Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięşnej 0960

88 000,00 197.630,00 37 630,00 37.520,00

88 947,00 185 131,16 37 805,00 37 520,00

101,1 93,7 100,5 100,0

110,00

285,00

259,1

160 000,00 160 000,00 0,00 540,00 540,00 540,00

147 326,16 142 600,00 4 726,16 540,00 540,00 540,00

92,1 89,1 100,0 100,0 100,0

Pozostałe odsetki 0920 ? 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ? 75101 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşar. ? 75412 ? Ochotnicze straşe poşarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 2710 wanie własnych zadań bieşących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 6300 wanie własnych zadań inwestycyjnych ? 75414 ? Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 440,00 24 940,00 21 140,00 3 800,00 500,00 500,00

25 439,78 24 940,00 21 140,00 3 800,00 499,78 499,78

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.384.782,00

1 381 285,20

99,8

? 75601 ? Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie 0350 karty podatkowej ? 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek od nieruchomości 0310 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 0320 0330 0340

6 000,00 6 000,00 596 700,00

4 174,33 4 174,33 582 192,95

69,6 69,6 97,6

569 600,00 1 800,00 18 000,00 6 100,00 1 200,00 247 200,00 50 000,00 140 000,00 11 200,00 10 000,00 3 000,00 1 000,00 25 000,00 5 000,00 2 000,00 72 328,00 17 000,00 45 828,00 9 500,00 462.554,00 462 554,00 0,00 4.870.337,00 2 605 146,00

558 415,20 980,00 13 249,00 6 776,00 2 772,75 219 140,28 52 422,60 104 016,68 7 836,20 17 650,98 3 569,00 1 238,00 29 420,05 1 464,46 1 522,31 62 664,74 10 611,40 45 827,76 6 225,58 513 112,90 513 030,00 82,90 4.870.337,00 2 605 146,00 2 601 694,00 2 052 069,00 2 052 069,00 213 122,00 213 122,00 238 370,91 100 132,23 31 427,13

98,0 54,4 73,6 111,1 231,1 88,7 104,9 74,3 70,0 176,5 119,0 123,8 117,7 29,3 76,1 86,6 62,4 100,0 65,5 111,0 111,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 96,1 116,4

Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 ? 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róşnych opłat 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 ? 75618 ? Wpływy z róşnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaş alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.

s. t na postawie odrębnych ustaw ? 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ? 758 Róşne rozliczenia ? 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budşetu państwa ? 75807 ? Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budşetu państwa ? 75831 ? Część równowaşąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budşetu państwa ? 801 Oświata i wychowanie ? 80101 ? Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin 2030 0410 0480 0490

0010 0020

2920 2920 2920

2 601 694,00 2 052 069,00 2 052 069,00 213 122,00 213 122,00 240 059,00 104 250,00 27 000,00

26 320,00 930,00 50 000,00 25.000,00 5 000,00

18 705,10 0,00 50 000,00 27 431,00 7 504,30

71,1 100,0 109,7 150,1

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieşących gmin pozyskane z 2718 innych ?ródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 6300 wanie własnych zadań inwestycyjnych ? 80104 ? Przedszkola Dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ? 80110 ? Gimnazja 0830

20 000,00 30 000,00 30 000,00 80 809,00 80 809,00 280,00 280,00 280,00

19 926,70 30 000,00 30 000,00 80 807,68 80 807,68 280,00 280,00 280,00

99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinanso- 6300 wanie własnych zadań inwestycyjnych ? 80195 ? Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin ? 852 Ochrona zdrowia ? 85195 ? Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 2030

cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą ? 852 Opieka społeczna ? 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wpływy z róşnych opłat 0690 Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ? 85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą ? 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşą- 2010 cych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin ? 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin ? 85228 ? Usługi opiekuńcze Wpływy z usług ? 85295 ? Pozostała działalność 2030 2 164 800,00 1 491 900,00 0 1 488 400,00 2 140 954,84 1 486 146,26 1 089,80 1 481 557,09 99,0 99,6 99,5

3 500,00

3 499,37

100,0

6 900,00 6 900,00

6 655,91 6 655,91

96,5 96,5

435 700,00 357 700,00

419 633,68 341 633,68

96,3 95,5

78 000,00 120 300,00

78 000,00 120 300,00 120 300,00 350,00 350,00 107 868,99 67 868,99

100,0 100,0 100,0 35,0 35,0 99,0 98,4

2030

120 300,00 1.000,00 1.000,00 109 000,00 69 000,00

0830

Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na zadania bieşące realizo- 2023 wane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin ? 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin Ogółem 2030 2030

40 000,00 370 410,00 370 410,00 370 410,00 10 212 590,00

40 000,00 138 410,00 138 410,00 138 410,00 9 936 084,89

100,0 37,4 37,4 37,4 97,3

Załącznik nr 2 Wydatki budşetowe urzędu gminy Siemiątkowo wg stanu na 31 grudnia 2008r.

Dział/rozdział ? 010 Rolnictwo i łowiectwo ? 01010 ? Infrastruktura wodociągowa Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ? 01030 ? Izby Rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych ? 01095 ? Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Róşne opłaty i składki ? 600 Transport i łączność ? 60014 ? Drogi publiczne powiatowe 6050 2850 4110 4120 4170 4210 4430 § Plan 1 164 507,00 852 568,00 852 568,00 2 836,00 2 836,00 309 103,00 747,47 120,67 4 949,00 244,35 303 041,51 1 520 218,00 55.400,00 55.400,00 1 464 818,00 w złotych Wykonanie 1 163 580,33 852 515,73 852 515,73 1962,40 1962,40 309 102,20 747,31 120.67 4 949,00 244,00 303041,22 1 504 661,33 55.400,00 55.400,00 1 449 261,33 % 99,9 100,0 100,0 69,2 69,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,0 100,0 100,0 98,9

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zadań inwestycyjnych ? 60016 ? Drogi publiczne gminne

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ? 750 Administracja publiczna ? 75011 ? Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 6050

72 600,00 8 734,00 11 620,00 3 880,00 9 120,00 61 552,00 57 700,00 804,00 1 238 808,00 1 033 795,00 74 093,00

71 521,69 8 733,78 10 652,18 3 804,03 9 111,50 60 951,77 57 655,21 804,00 1 226 027,17 1 022 732,54 71 908,54 43 607,68 1 648,65 6 659,53 1 080,52 4 483,01 2 802,97 7 955,02 1 648,81 351,02 1 608,00 63,33 44 887,80 44 247,00 640,80 905 936,20 543 525,59 40 305,81 9 092,00 80 102,24 14 139,21 5 955,00 119 549,34 11 401,72 35 816,99 1 465,12 2 709,96 12 525,42 1 571,95 3 356,50 13 668,00 4 380,00 2 697,29 3 674,06 540,00 540,00 540,00 63 353,50 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 44 938,32 3300,00 32 879,76 2 383,16 238,40

98,5 100,0 91,7 98,0 99,9 99,0 99,9 100,0 99,0 98,9 97,1 99,1 99,9 95,8 84,4 89,7 93,4 99,4 82,4 87,8 100,0 31,7 95,5 98,3 32,0 99,3 99,8 100,0 99,9 99,9 95,5 98,4 98,0 95,0 99,5 97,7 87,4 99,4 78,6 95,9 100,0 99,5 89,9 91,8 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,8 99,3 95,4

4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410

44 000,00 1 650,00 6 955,00 1 280,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 2 000,00 400,00 1 608,00 200,00 47 000,00 45 000,00 2 000,00 912 702,00 544 500,00 40 307,00 9 100,00 80 210,00 14 805,00 6 050,00 121 982,00 12 000,00 35 980,00 1 500,00 3 100,00 12 600,00 2 000,00 3 500,00 13 668,00 4 400,00 3000,00 4 000,00 540,00 540,00 540,00 63 541,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 45 041,00 3 300,00 32 941,00 2 400,00 250,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych ? 75022 ? Rady gmin Róşne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaşenia ? 75023 ? Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetowej Opłaty za zakup usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty za zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe Róşne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3030 4210 4010 4040 4100 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuşby cywilnej 4700 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 6060 ? 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ? 75101 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw Wynagrodzenia bezosobowe 4170 ? 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa ? 75404 ? Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy ? 75411 ? Komendy powiatowe państwowej straşy poşarnej Wydatki na pomoc inwestycyjną udzielaną między j.s.t. ? 75412 ? Ochotnicze straşe poşarne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 3000 6300 4170 4210 4260 4300

Róşne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych ? 75414 ? Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe ? 75421 ? Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych ? 757 Obsługa długu publicznego ? 75702 ? Obsługa papierów wartościowych kredytów i poşyczek j.st.

4430 6060 4170 4170 4300

2 350,00 3 800,00 500,00 500,00 5.000,00 4.680,00 320,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 3 765 181,00 2 253 386,00 117 653,00 1 378 597,00 101 335,00 236 426,00 37 974,00 1 350,00 91 534,00 3 000,00 729,00 21 460,00 17 420,00 7 140,00 3 770,00 201,00 2 342,00 103 285,00 1 170,00 128 000,00 94 621,00 6 140,00 66 966,00 5 273,00 10 664,00 1 739,00 3 839,00 285 970,00 9 495,00 170 361,00 10 923,00 31 863,00 4 847,00 19 169,00 20 000,00 4 077,00 4 124,00 2 076,00 200,00 8 835,00 831 504,00 39 041,00 495 800,00 37 900,00 87 330,00 13 900,00 33 480,00 2 360,00 7 606,00

2 337,00 3 800,00 499,78 499,78 4.

915,40 4.680,00 235,40 36 467,10 36 467,10 36 467,10 3 749 675,86 2 247 639,73 117 620,80 1 378 577,89 101 333,33 236 423,54 37 972,87 1 350,00 91 528,76 2 698,63 729,00 21 429,32 17 353,18 7 127,11 3 669,21 201,00 2 329,21 103 285,00 1 128,89 122 881,99 94 615,48 6 140,00 66 964,47 5 272,22 10 662,45 1 737,34 3 839,00 282 102,85 9 494,40 170 360,08 10 922,88 31 862,33 4 846,08 19 168,60 16 143,46 4 076,82 4 123,60 2 075,46 194,14 8 835,00 830 017,96 39 040,32 495 797,59 37 875,38 87 327,26 13 899,08 33 476,25 2 352,66 7 605,99

99,4 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 73,6 98,6 98,6 98,6 99,6 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,9 100,0 99,9 99,6 99,8 97,3 100,0 99,5 100,0 96,5 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 80,7 100,0 100,0 100,0 97,1 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz poşyczek i kredytów ? 801 Oświata i wychowanie ? 80101 ? Szkoły Podstawowe Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie. społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, ksiąşek Zakup pomocy naukowych, ksiąşek-projekt Zakup energii Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe Krajowe podróşe słuşbowe - projekt Róşne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych ? 80103 ? Klasy ?O? przy szkołach podstawowych Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na ZFŚS ? 80104 - Przedszkola Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup artykułów spoşywczych Zakup energii Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe Odpisy na ZFŚS ? 80110 ? Gimnazjum Nagrody i wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pomocy naukowych, ksiąşek Zakup energii 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4248 4260 4300 4370 4410 4418 4430 4440 4740 6050 3020 4010 4040 4110 4120 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4300 4370 4410 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260

Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe Róşne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jedn. budşetowych ? 80113 ? Dowoşenie uczniów do szkół Zakup pozostałych usług ? 80146 ? Dokształcanie nauczycieli Zakup usług pozostałych Krajowe podróşe słuşbowe ? 80195 ? Pozostała działalność Zakup pozostałych usług ? 851 Ochrona zdrowia ? 85153 ? Zwalczanie narkomanii Zakup pozostałych usług ? 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pozostałych usług Krajowe podróşe słuşbowe Róşne opłaty i składki

4300 4370 4410 4430 4440 4740 6050 4300 4300 4410 4300

10 450,00 3 500,00 1 000,00 804,00 37 833,00 500,00 60 000,00 210 000,00 210 000,00 8 891,00 1 906,00 6 985,00 80 809,00 80 809,00 45 828,00 7.000,00 7.000,00 38 828,00 1 020,00 9 900,00 26 568,00 230,00 800,00 310,00 2 264 170,00 1 491 900,00 1 421 500,00 27 400,00 1 650,00 17 437,00 793,00 11 433,00 6300,00 400,00 804,00 483,00 200,00 3 500,00 6 900,00 6 900,00 450 700,00 450 700,00 7 000,00 7 000,00 188 670,00 110 260,00 9.341,00 19 090,00 2 833,00 39 200,00 600,00 2 510,00 1 300,00 150,00 3 216,00 170,00 119 000,00

10 412,07 3 455,82 946,44 804,00 37 833,00 492,40 58 699,70 206 039,73 206 039,73 8 452,43 1 720,00 6 732,43 80 807,68 80 807,68 39 125,69 434,00 434,00 38 691,69 1 020,00 9 899,26 26 537,72 175,00 750,00 309,71 2 239 445,77 1 485 056,46 1 421 013,40 27 399,19 1 629,55 12 341,49 785,75 10 915,98 6 139,93 100,90 804,00 250,00 176,90 3 499,37 6 655,91 6 655,91 434 553,68 434 553,68 6 655,91 6 655,91 188 390,56 110 233,48 9.340,06 19 076,49 2 814,80 39 118,10 501,35 2 500,81 1 283,67 142,75 3 216,00 163,05 117 799,86

99,6 98,7 94,6 100,0 100,0 98,5 97,8 98,1 98,1 95,0 90,2 96,4 100,0 100,0 85,4 6,2 6,2 99,6 100,0 100,0 99,9 76,1 93,8 99,9 98,9 99,5 99,9 100,0 98,8 70,8 99,1 95,5 97,5 25,2 100,0 51,8 88,5 100,0 96,5 96,5 96,4 96,4 95,1 95,1 99,9 100,0 100,0 99,9 99,4 99,8 83,6 99,6 98,7 95,2 100,0 95,9 99,0

4300 4170 4210 4300 4410 4430

Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4700 ? 852 Opieka społeczna ? 85212 ? Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne 3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pozostałych usług Krajowe podróşe słuşbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuşby cywilnej Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 4700 4740 6060

? 85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3110 ? 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 3110 ? 85215 ? Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne ? 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup energii Zakup pozostałych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Krajowe podróşe słuşbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ? 85295 ? Pozostała działalność 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4370 4410 4440 4740

Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup artykułów spoşywczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąşek

3110 4113 4123 4173 4213 4223 4243

50 000,00 4 807,12 773,81 31 584,00 17 337,88 1 200,27 5 339,50 7 755,78 201,64 370 410,00 370 410,00

49 999,11 4 807,12 773,81 31 583,98 17 337,69 1 200,27 5 339,50 6 556,77 201,61 138 410,00 138 410,00 138 410,00 235 920,82 2 990,32 2 396,32 594,00 203 865,38 203 865,38 29 065,12 25 694,66 3 370,46 90 000,00 43.000,00 43.000,00 47.000,00 47.000,00 29 058,84 24 095,00 24 095,00 4 963,84 2 964,64 1 999,20 10 312 971,78

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,5 100,0 37,4 37,4 37,4 97,0 59,8 59,9 59,4 98,7 98,7 91,3 91,8 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,3 98,8 100,0 97,0

Zakup usług pozostałych 4303 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4473 kserograficznych ? 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ? 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy ? 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ? 90004 ? Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pozostałych usług ? 90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii ? 90095 ? Pozostała działalność Zakup pozostałych usług Róşne opłaty i składki ? 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ? 92109 ? Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury ? 92116 ? Biblioteki Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury ? 926 Kultura fizyczna i sport 92601 ? Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jedn. budşetowych ? 92605 ? Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposaşenia Zakup pozostałych usług Ogółem 6050 4210 4300 2480 4260 4300 4430 3260

370 410,00 243 309,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 206 459,00 206 459,00 31.850,00 28.000,00 3.850,00 90 000,00 43.000,00 43.000,00 47.000,00 47.000,00 29 095,00 24 095,00 24 095,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 10 627 594,00

4210 4300

2480

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/09 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2008 rok

Gminny Ośrodek Kultury 1. Koszty na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą- 43 542,87zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 42 811,79zł; krajowe podróşe słuşbowe - 90,06zł. usługi obce - 641,02zł;

2. Przychodem Gminnego Ośrodka Kultury jest dotacja w wysokości - 43 000,00zł., 3. Wynikiem finansowym jest strata w wysokości - 542,87zł., 4. Stan zobowiązań w danej jednostce nie występuje, 5. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada, 6. Stan naleşności w danej jednostce nie występuje.

Gminna Biblioteka Publiczna 1. Koszty na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą - 53 234,73zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 38 763,76zł; zuşycie materiałów i energii - 11 959,57zł; usługi obce - 2 234,27zł; krajowe podróşe słuşbowe - 277,13zł.

2. Przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja w wysokości - 51 500,00zł., 3. Wynikiem finansowym jest strata w wysokości - 1 734,73zł., 4. Stan zobowiązań w danej jednostce nie występuje, 5. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada, 6. Stan naleşności w danej jednostce nie występuje. Wójt Gminy: mgr Piotr Kostrzewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3764

  uchwała nr XXIX/151/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/248/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sławy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2381

  uchwała nr XXXI/159/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2720

  uchwała nr XLV/222/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2077

  uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Powiatu Leskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2922

  uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2921

  uchwała nr XXI/265/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2920

  uchwała nr XXI/255/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2919

  uchwała nr LVI/1690/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2918

  uchwała nr LV/1660/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie likwidacji XVII Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.