Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2926

Tytuł:

uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Miejska w Myszyńcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2926
Hasła:wynagrodzenia

18 UCHWAŁA Nr XX/170/09 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Myszyniec. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674. z póź. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, który określa wysokość stawek dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Regulamin został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Sławomir Świtaj

Załącznik do uchwały nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI W GMINIE MYSZYNIEC Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia, o: szkole, to należy przez to rozumieć także przedszkole, nauczycielu, to należy przez to rozumieć także dyrektora szkoły, uczniu, to należy przez to rozumieć także wychowanka. I. Dodatek funkcyjny § 1. 1. Dodatek funkcyjny otrzymują nauczyciele, którym powierzono funkcję: a) wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego ? w wysokości 150,00 PLN miesięcznie; b) opiekuna stażu ? w wysokości 117,00 PLN miesięcznie; c) dyrektora przedszkola lub szkoły liczącej do 60 uczniów ? w wysokości 650,00 PLN miesięcznie; d) dyrektora szkoły liczącej do 120 uczniów ? w wysokości 700,00 PLN miesięcznie; e) dyrektora szkoły lub zespołu szkół liczącego do 240 uczniów ? w wysokości 900,00 PLN miesięcznie; f) dyrektora szkoły lub zespołu szkół liczącego ponad 240 uczniów ? w wysokości 1300,00 PLN miesięcznie; g) wicedyrektora zespołu szkół liczącego ponad 240 uczniów- w wysokości 900,00 PLN miesięcznie. 2. Nauczycielowi, który ma wychowawstwo w klasach łączonych przysługuje jeden dodatek funkcyjny. § 2.

1. Prawo do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 1, przysługuje od pierwszego do ostatniego dnia pełnienia funkcji. 2. Dodatek funkcyjny jest pomniejszany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego w wysokości 1/30 stawki miesięcznej za każdy dzień niezdolności do pracy. 3. Dodatki, o których mowa w § 1 nie przysługują nauczycielowi za okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. II. Dodatek motywacyjny § 3. Do otrzymania dodatku motywacyjnego uprawniony jest nauczyciel, który przepracował w danej szkole co najmniej jeden rok. § 4. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny, gdy prowadzi obowiązkowe zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym oraz spełnia, co najmniej trzy z następujących warunków: a) ma osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, b) ma osiągnięcia wychowawczo- opiekuńcze, c) wprowadza innowacje pedagogiczne, skutkujące efektami w procesie kształcenia i wychowania, d) angażuje się w realizację czynności i zajęć, o których mowa w Karcie Nauczyciela, tj. innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, e) szczególnie efektywnie wypełnia zadania i obowiązki związane z powierzonym stanowiskiem, f) realizuje w szkole zadania edukacyjne, wynikające z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w zakresie oświaty, g) pozyskuje środki na przedsięwzięcia edukacyjne. § 5. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę w szczególności: a) podejmowanie systematycznych wysiłków na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, b) sposób dysponowania powierzonym mieniem i środkami finansowymi, c) pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia edukacyjne, d) sposób wywiązywania się z innych zadań będących w kompetencji dyrektora szkoły. § 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje z własnej inicjatywy: a) nauczycielowi ? dyrektor szkoły, b) dyrektorowi przedszkola, szkoły, zespołu szkół ? burmistrz, c) wicedyrektorowi zespołu szkół ? dyrektor szkoły. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na sześć miesięcy, na okres od 1 września do końca lutego i od 1 marca do 31 sierpnia, z zastrzeżeniem ust.3 3. W uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny może być przyznany na okresy krótsze, jednak niewykraczające poza te wymienione ust. 2 § 7. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego powinna być uzależniona od stopnia spełniania wymagań niezbędnych do jego uzyskania. 2. Organ prowadzący gwarantuje w planach finansowych szkół środki na dodatki motywacyjne w wysokości 4% kwoty przeznaczonej w planie finansowym szkoły na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

3. Suma wszystkich przyznanych dodatków motywacyjnych nie może przewyższać kwoty przyznanej na ten cel w planie finansowym szkoły. § 8. 1. Nauczyciel automatycznie traci dodatek w przypadku: a) oddelegowania go do pracy w organizacji związkowej, b) ukarania karą porządkową w rozumieniu Kodeksu Pracy lub karą dyscyplinarną w rozumieniu Karty Nauczyciela. 2. Cofnięcie dodatku motywacyjnego następuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła przyczyna jego utraty. 3. Ponowne przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego po jego cofnięciu z powodu przyczyny określonej w: a) ust. 1 lit a - może nastąpić nie wcześniej niż po trzech miesiącach od początku kolejnego miesiąca, b) ust. 1 lit b - może nastąpić nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od początku kolejnego miesiąca.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezpłatnego i wychowawczego. 2. Dodatek motywacyjny jest pomniejszany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego w wysokości 1/30 stawki miesięcznej za każdy dzień niezdolności do pracy. 3. Ponowne przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego po powrocie do pracy z urlopu bezpłatnego, może nastąpić nie wcześniej niż po sześciu miesiącach, a po powrocie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub urlopu dla poratowania zdrowia od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. § 10. Wypłata dodatku motywacyjnego następuje z góry. III. Dodatek za warunki pracy § 11 Nauczycielowi, który prowadzi zajęcia w trudnych warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki pracy. § 12. Do trudnych warunków pracy zalicza się: a) prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w klasach łączonych w szkołach podstawowych, b) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. § 13. 1. Wysokość dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w § 12 lit. a ustala się w wysokości 25 procent stawki godzinowej, a zajęć wymienionych w § 12 lit. b w wysokości 10 procent stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. 2. Do wyliczenia kwot procentowych, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się stawkę godzinową przysługującą nauczycielowi, który prowadzi zajęcia. § 14. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi za zajęcia faktycznie zrealizowane. § 15. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. IV. Godziny ponadwymiarowe § 16.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną mu stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o której mowa w ust 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, który jest określony w Karcie Nauczyciela dla rodzaju stanowiska zajmowanego przez nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w taki sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 liczy się jako pełną godzinę. § 17. W sytuacji, gdy nauczyciel realizuje zajęcia z różnych wymiarów, a ich łączna liczba w tygodniu jest wyższa od liczby tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla zajmowanego przez niego stanowiska, to dyrektor szkoły określa rodzaj zajęć, w ramach których nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe. § 18. 1. Za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym przypadają dni ustawowo wolne od pracy lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ? dla nauczyciela o czterodniowym tygodniu pracy) za każdy taki dzień, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2. 2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być wyższa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły. § 19. Dodatek za trudne warunki pracy w godzinach ponadwymiarowych przysługuje nauczycielowi wówczas, gdy liczba godzin przepracowanych przez niego w tygodniu w takich warunkach przewyższa liczbę godzin jego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. § 20. 1. Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe faktycznie przepracowane, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły i przypadające w okresie: a) zawieszenia zajęć z przyczyn nie zależnych od nauczyciela, b) uczestnictwa uczniów w wycieczkach lub imprezach szkolnych i pozaszkolnych, c) uczestnictwa uczniów w rekolekcjach, d) urlopu szkoleniowego, e) wyjazdu służbowego, traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane. § 21. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu. V. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa § 22. 1. Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa w wysokości 100 procent stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową, właściwej dla jego osobistego zaszeregowania, gdy spełnione są następujące warunki: 1) przeprowadza je w swoim czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, 2) realizuje temat zajęć zgodny z programem nauczania, § 23. Jeżeli nauczyciel realizuje zastępstwo w trudnych warunkach, wyszczególnionych w rozdz. III § 12, przysługuje mu także dodatek za warunki pracy w wysokości określonej w rozdz. III § 13 ust. 1. § 24.

Wynagrodzenie za godziny doraźnego zastępstwa wypłaca się z dołu. VI. Dodatek mieszkaniowy § 25. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, który spełnia następujące warunki: a) jest zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, b) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, c) jest zatrudniony w jednej szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru czasu pracy.

§ 26. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi, który spełnia warunki określone w § 25 niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. § 27. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela i wynosi miesięcznie: a) 10,00 PLN dla jednej osoby, b) 20,00 PLN dla dwóch osób, c) 30,00 PLN dla trzech osób, d) 40,00 PLN dla czterech i więcej osób. 2. Do członków rodziny nauczyciela zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na jego utrzymaniu: a) współmałżonka, b) dzieci nauczyciela do ukończenia 18-ego roku życia lub do czasu pobierania nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26-ego roku życia. § 28. O zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 27 ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi. § 29. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się nauczycielowi na jego wniosek skierowany do dyrektora szkoły, a dyrektorowi szkoły na jego wniosek skierowany do organu prowadzącego. § 30. 1. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany w okresach za które przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 2. Dodatek mieszkaniowy jest pomniejszany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego w wysokości 1/30 stawki miesięcznej za każdy dzień niezdolności do pracy, 3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu wychowawczego i urlopu bezpłatnego. § 31. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, który jest także nauczycielem zatrudnionym w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Myszyniec, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 27 ust 1. Małżonkowie składają wspólny wniosek, w którym określają szkołę - płatnika dodatku mieszkaniowego. § 32.

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. § 33. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, a jeśli wniosek złożono pierwszego dnia miesiąca, to od tego dnia. § 34. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. VII. Dodatek za wysługę lat § 35. Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33, ust 1 Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.). § 36. Dodatek za wysługę lat przysługuje: a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. § 37. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: a) dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej b) okres urlopu dla poratowania zdrowia. 2. Dodatek za wysługę lat jest odpowiednio pomniejszany za okres pobierania a) wynagrodzenia chorobowego, b) zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego w wysokości 1/30 stawki miesięcznej za każdy dzień niezdolności do pracy. 3. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje nauczycielowi za okres urlopu wychowawczego i bezpłatnego. § 38. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry. VIII. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Przeznacza się w roku budżetowym 2009 środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków na ich wynagrodzenia zasadnicze. Przewodniczący Rady Miejskiej: Sławomir Świtaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1834

  zarządzenie nr 146/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Myszyniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1835

  zarządzenie nr 145/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Myszyniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1420

  zarządzenie nr 130/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1422

  zarządzenie nr 141/06 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1421

  zarządzenie nr 133/09 Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2925

  uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2924

  uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2923

  uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2922

  uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2921

  uchwała nr XXI/265/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie szczególowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.