Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2927

Tytuł:

uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Paprotnia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2927
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr XXVI/131/09 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Oddziałem ZNP w Siedlcach Rada Gminy Paprotnia uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Paprotnia. § 3. Traci moc uchwała nr XV/83/08 Rady Gminy w Paprotni z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 53, poz. 1891). § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki

Załącznik do uchwały nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI § 1. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paprotnia: 1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: a) dodatku motywacyjnego, b) funkcyjnego, c) za warunki pracy, d) za wysługę lat, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo oraz godziny doraźnych zastępstw. Rozdział I Dodatek motywacyjny § 2. 1. Tworzy się fundusz motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 3,5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a dla dyrektorów w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów. 2. Wysokość odpisu określa się corocznie w uchwale budżetowej. § 3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się za:

1) Osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: a) uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno ? wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, d) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczniów, e) diagnozowanie, eliminowanie zachowań niepożądanych: f) tworzenie warunków do rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów, g) organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno ? wychowawczej, 2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, a) stosowanie w pracy z uczniami nowatorstwa i innowacji pedagogicznych; b) sporządzenie bądź wykorzystanie dostępnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, c) opracowywanie programów autorskich i ich wdrażanie, d) opracowywanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych, 3) zaangażowanie w realizację czynności o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, e) przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i poza szkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów, g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, 4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem: a) rzetelne wypełnianie funkcji opiekuna stażu, b) udział w komisjach awansu zawodowego, c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy / oddziału, 5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych zgodnych z priorytetami lokalnej polityki oświatowej: a) tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, b) organizowanie imprez pozaszkolnych, c) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, d) promowanie szkoły w środowisku lokalnym i młodzieżowym, e) włączanie się do realizacji projektów związanych z edukacją. § 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa się w granicach do 15% stawki osobistego zaszeregowania, a dla dyrektorów w granicach do 20% stawki osobistego zaszeregowania, w ramach środków ustalonych stosownie do § 2. § 5.

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy. § 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż rok szkolny. § 7. Dodatek funkcyjny 1. Dodatek funkcyjny związany jest z pełnieniem funkcji. 2. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz nauczyciele, którym powierzono funkcję w zastępstwie, 2) wychowawstwo klasy, 3) opiekuna stażu. § 8. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko związane z przyznaniem dodatku funkcyjnego dyrektor szkoły. 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora uwzględnia się, wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, ilość oddziałów, liczbę stanowisk kierowniczych, złożoność zadań wynikająca z pełnienia funkcji. § 9. Prawo do dodatku powstaje od dnia w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji.

§ 10. 1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi szkoły od dnia powierzenia funkcji w zastępstwie. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi pełniącemu funkcję w zastępstwie dyrektora od dnia w którym nastąpiło powierzenie funkcji. 3. Dodatek funkcyjny dla stanowisk określonych w ust. 1 i 2 przyznaje Wójt Gminy. § 11. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości określonej w poniższej tabeli: Lp. Typ placówki 1. Szkoły wszystkich typów do 8 oddziałów 2. Szkoły wszystkich typów powyżej 8 oddziałów 3. Wszystkie typy szkół / placówek Stanowisko Dyrektor Dyrektor Nauczyciel / wychowawca - do 20 uczniów/ wychowanków (włącznie) w oddziale - od 21 uczniów/ wychowanków w oddziale Opiekun stażu § 12. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje dodatek za wychowawstwo za jeden oddział (grupę przedszkolną niezależnie od liczby oddziałów) grup w których prowadzą zajęcia. § 13. Wysokość dodatku 300- 500zł 400- 700zł

50zł 80zł 50zł

4.

Wszystkie typy szkół / placówek

Dodatek za trudne warunki pracy Nauczycielom i wychowawcom, pracującym w trudnych warunkach wyszczególnionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określającego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy bez względu na stopień awansu zawodowego przysługują dodatki za trudne warunki pracy w następujących wysokościach: za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. § 14. 1. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach całość obowiązującego go wymiaru zajęć. 2. Dodatek wypłaca się w części, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach część obowiązującego go wymiaru godzin. § 15. Dodatek za wysługę lat 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje na zasadach określonych w art. 33. Karty nauczyciela. 2. Dodatek za wysługę wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku, a jeżeli nabycie prawa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia. Rozdział II Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw § 16. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową oraz doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne warunki ? jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach zajęć ponadwymiarowych. § 17. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela o którym mowa w § 16 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.719

  uchwała nr XXV/202/09 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.628

  uchwała nr 46/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.673

  uchwała nr XXV/217/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.542

  uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2351

  uchwała nr XXIX/217/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 18 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2926

  uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2925

  uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2924

  uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2923

  uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2922

  uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.