Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2928

Tytuł:

uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-30
Organ wydający:Rada Gminy Paprotnia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 102 pozycja: 2928
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr XXVI/132/09 RADY GMINY PAPROTNIA z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia. Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Paprotnia uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki

Załącznik do uchwały nr XXVI/132/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. REGULAMIN przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia § 1. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach / placówkach oświatowych z terenu gminy Paprotnia. 2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. § 2. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi: 1) dla rodziny 1 osobowej ? 20zł, 2) dla rodziny 2 osobowej ? 30zł, 3) w przypadku rodziny 3 osobowej i więcej ? 40zł. 2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka nauczyciela, 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki w szkole (gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole wyższej, 5) dzieci niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności nie posiadające własnego źródła dochodu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek ? Wójta Gminy. 4. W przypadku nie powiadomienia dyrektora lub Wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. § 3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły ? Wójt Gminy. § 4. Dodatek przysługuje nauczycielowi pod warunkiem posiadania przez nauczyciela lub jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego. § 5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego pracodawcę. § 6. 1. Nauczycielowi i jego małżonkowi będącemu nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 2. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. § 7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. § 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie. § 9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy przez nauczyciela, a także w okresach: 1) niewykonywania pracy, za które przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem, zasiłku macierzyńskiego, 3) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do jej odbywania zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który zawarta została umowa, 4) korzystania z urlopu wychowawczego. Przewodniczący Rady: Leszek Biernacki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2081

  uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 25 marca 2010r. uchwała w sprawie regulaminu przyznania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu zawodnikom z terenu Gminy Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.97.3085

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gmiminy Paprotnia na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4942

  uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2686

  uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4943

  uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mkieszkaniowego zasobu Gminy Paprotnia.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2927

  uchwała nr XXVI/131/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2926

  uchwała nr XX/170/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2925

  uchwała nr XX/169/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Myszyniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2924

  uchwała nr XVIII/155/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendium sportowego oraz ustanawiania nagród i wyróżnień dla zawodników posiadających licencję zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we spółzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2923

  uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.