Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2993

Tytuł:

decyzja nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-04
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 104 pozycja: 2993
Hasła:energetyka

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML z dnia 24 czerwca 2009 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz.1217, z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Gminę Iłża, prowadzącą działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży zwany dalej ?Przedsiębiorstwem?, który posiada: posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-83-93, zawartego w piśmie z dnia 29 kwietnia 2009r. (znak: ZEC/87/2009), uzupełnionego pismami w dniu 21 maja 2009r. (znak: ZEC/92/2009), w dniu 10 czerwca 2009r.( znak: ZEC/111/2009), w dniu 17 czerwca 2009r. (bez znaku) oraz w dniu 22 czerwca 2009r. (znak: ZEC/114/2009), postanawiam zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 lipca 2010r. Uzasadnienie W dniu 30 kwietnia 2009r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego. Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na: ­ wytwarzanie ciepła - decyzją Nr WCC/877/543/N/3/2000/MJ z dnia 7 września 2000r., ­ przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PC/489/543/U/OT-4/98/AM z dnia 30 października 1998r., zmieniona decyzją nr PCC/489/S/543/U/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999r. oraz zmieniona decyzją nr PCC/489ZTO/543/W/OWA/2007/KM z dnia 12 października 2007r. Na podstawie powyższej koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Iłży. W toku niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo wyjaśniło istotne okoliczności sprawy mające wpływ na wysokość kosztów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzględniło przy ustalaniu planowanych na ten okres kosztów uzasadnionych, przewidywanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej: ?rozporządzeniem taryfowym? - stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem przy tym, określonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany warunków prowadzenia przez nie danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy. W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.:

1) grupy taryfowe, 2) rodzaje oraz wysokość cen, a także warunki ich stosowania, 3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, 4) opłaty za nielegalny pobór ciepła. Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa do dnia 31 lipca 2010r., ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: Adam Dobrowolski

Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML z dnia 24 czerwca 2009r. TARYFA DLA CIEPŁA Gminy Iłża prowadzącego działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ 27-100 IŁŻA ul. Bodzentyńska 43

Spis treści Część I. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Część II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło Część III. Podział odbiorców na grupy taryfowe Część IV. Stawki opłat 4.1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy taryfowej A 4.2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy taryfowej C 4.3. Stawki opłat za przyłączenie do zewnętrznych instalacji odbiorczych

Część V. Zasady wprowadzania i stosowania stawek opłat 5.1. Zakres usług dotyczących zaopatrzenia w ciepło świadczonych odbiorcom w poszczególnych grupach 5.2. Zasady ustalania stawek opłat 5.3. Warunki stosowania stawek opłat 5.4. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat

Część I Objaśnienia pojęć używanych w taryfie A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 1. 2. Ustawa ? ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. ? Prawo energetyczne, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póź zm.). Rozporządzenie o taryfach ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423). Rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych ? rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 92). Przedsiębiorstwo ciepłownicze ? przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego. Źródło ciepła ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła. Lokalne źródło ciepła ? zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie. Instalacja odbiorcza ? połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie. Zewnętrzna instalacja odbiorcza ? odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła. Obiekt - budowę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10. Układ pomiarowo - rozliczeniowy ? dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

11. Grupa taryfowa ? grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania. 12. Moc cieplna ? ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu. 13. Zamówiona moc cieplna ? ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury cieplnej wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. 14. Tabela regulacyjna ? przedstawioną w postaci tabeli lub na wykresie zależności temperatury nośnika ciepła od warunków atmosferycznych.

15. Sezon grzewczy ? okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. 16. Nielegalny pobór ciepła ? pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 17. Źródło nr 1 ? kotłownia węglowa, ul. Bodzentyńska 43. 18. Źródło nr 2 ? kotłownia węglowa, Oś. Stanisława Staszica 15. 19. Źródło nr 3 ? kotłownia gazowa Nr 4 ul. Rynek 11. 20. Dostawca - Zakład Energetyki Cieplnej w Iłży. Część II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło Gmina Iłża, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej w Iłży, na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: ­ wytwarzanie ciepła ? koncesja nr WCC/877/543/N/3/2000/MJ z dnia 7 września 2000r., ­ przesyłanie i dystrybucję ciepła ? koncesja nr PCC/489/543/U/OT-4/98/AM z dnia 30 października 1998r., zmieniona decyzją nr PCC/489/S/543/U/3/99 z dnia 6 sierpnia 1999r. Działalność ta obejmuje: ­ wytwarzanie ciepła w źródłach nr 1, nr 2 oraz nr 3, ­ przesyłanie i dystrybucję ciepła w postaci gorącej wody za pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych. Część III Podział odbiorców na grupy taryfowe 1. Grupa taryfowa A Grupę stanowią odbiorcy pobierający ciepło do celów ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody wodociągowej, wytwarzane w źródłach ciepła: nr 1 i 2 skąd jest przesyłane zewnętrzną instalacją odbiorczą eksploatowaną przez dostawcę. 2. Grupa taryfowa C Grupę stanowią odbiorcy pobierający ciepło do celów ogrzewania pomieszczeń wytwarzane w źródle ciepła nr 3. Część IV Stawki opłat 4.1. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy taryfowej A. Lp. 1 Rodzaj stawki Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną: ­ bez VAT ­ z VAT Stawka opłaty za ciepło: ­ bez VAT ­ z VAT Rodzaje oraz wysokości stawek dla grupy taryfowej C. Rodzaj stawki Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną: ­ bez VAT J.m. Wysokość stawki opłat 5.510,33 J.m. Wysokość stawki opłat 6.881,02 8.394,84 35,32 43,09

zł/MW zł/MW zł/GJ zł/GJ

2

4.2. Lp. 1

zł/MW

2

­ z VAT Stawka opłaty za ciepło: ­ bez VAT ­ z VAT

zł/MW zł/GJ zł/GJ

6.722,60 46,10 56,24

W stawkach brutto uwzględniono podatek VAT w wysokości 22 % 4.3. Stawka opłat za przyłączenie do zewnętrznych instalacji odbiorczych. W związku z tym, że dla Gminy Iłża nie zostały uchwalone założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o których mowa w art. 19 ustawy, a dostawca nie planuje przyłączenia do swoich zewnętrznych instalacji odbiorczych nowych odbiorców, to uwzględniając postanowienia § 7 ust. 8 rozporządzenia o taryfach, w niniejszej taryfie nie ustalono stawek opłat za przyłączenie do zewnętrznych instalacji odbiorczych. Część V Zasady wprowadzania i stosowania stawek opłat 5.1. Zakres usług dotyczących zaopatrzenia w ciepło świadczonych odbiorcom w poszczególnych grupach Grupa taryfowa A Zakres świadczonych usług Wytwarzanie ciepła zgodnie z tabelą regulacyjną, podgrzewanie i uzupełnianie nośnika, dostarczanie ciepła zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi do określonego w umowie miejsca dostawy ciepła, eksploatacja i konserwacja rurociągów zasilających, układów pomiarowo-rozliczeniowych, armatury odcinającej oraz urządzeń ustalających natężenia przepływu. Wytwarzanie ciepła zgodnie z tabelą regulacyjną, podgrzewanie i uzupełnianie nośnika, eksploatacja i konserwacja układów pomiarowo- rozliczeniowych, armatury odcinającej.

C

5.2. Zasady ustalania stawek opłat. Stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 7, art. 44 i art. 45 ustawy oraz przepisami rozporządzenia o taryfach. 5.3. Warunki stosowania stawek opłat. Stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. W przypadku: ­ uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego postępuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 37 rozporządzenia o taryfach, ­ niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, ­ udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, ­ nielegalnego poboru ciepła. stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia o taryfach. Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie, stosując zasady zawarte w § 45 rozporządzenia o taryfach, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 5.4. Zasady wprowadzania zmian stawek opłat. Dostawca powiadamia odbiorców o zmianach stawek opłat za dostarczone ciepło w ciągu jednego okresu rozliczeniowego licząc od dnia wprowadzenia tej zmiany. Bazowe stawki opłat określone w niniejszej taryfie obowiązywać mogą nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie zmiany w taryfie będą wprowadzane zgodnie z przepisami art. 47 ustawy. Dyrektor: inż. Krzysztof Adamus
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.251

  decyzja nr OSZ-4210-3(8)/2009/284/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1014

  decyzja nr OSZ?4210-11(4)/2010/390/VIII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.152.2906

  decyzja nr OPO-4210-9(8)/2010/322/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2010r. decyzja zatwierdzajaca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 • DZ. URZ. 2009.442.3165

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki nr OŁO-4210-29(10)/2009/2249/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2992

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sochaczewie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2991

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2990

  uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2009-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2989

  uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2988

  uchwała nr XXXII/133/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.