Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2994

Tytuł:

uchwała nr 136/XXII/2009 Rady Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-05
Organ wydający:Rada Gminy Lubowidz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 105 pozycja: 2994
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr 136/XXII/2009 RADY GMINY w LUBOWIDZU z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ? Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 169/XXVII/2006 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 października 2006r. i uchwałą nr 39/VI/2007 Rada Gminy w Lubowidzu z 28 czerwca 2007r. ? Rada Gminy po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Lubowidz? przyjętego uchwałą nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dn.16 grudnia 2008r., uchwala, co następuje: § 1.1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący części obrębów geodezyjnych Osówka, Żeleźnia i Lubowidz, zwany dalej ?Planem?. 2. Częściami składowymi planu są: 1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały, 2) część graficzna ? rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 3) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag do projektu Planu - załącznik nr 2, 4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 3. 3. Rysunek Planu w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w następującym zakresie ustaleń: 1) granicy obszaru objętego planem, 2) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy, 4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonalnych określonych odpowiednio symbolem cyfrowym i literowym lub literowym. § 2.1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. planie ? należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej uchwały (wraz z załącznikiem graficznym), dotyczące części obrębów geodezyjnych Osówka, Żelaźnia i Lubowidz, 2. przepisach szczególnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy zawarte w rozporządzeniach ministrów oraz wojewody, wydanych z upoważnienia ustawowego, 3. uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 4. rysunku planu ? należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:2000, stanowiący załącznik graficzny do uchwały, 5. terenie ? należy przez to rozumieć teren funkcjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu, dla którego obowiązują ustalenia planu, 6. linii rozgraniczającej ? należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, 7. linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ustaloną niniejszym planem, określającą najmniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną odległość obiektów budowlanych od linii rozgraniczającej teren, 8. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną budynków i budowli w stosunku do powierzchni całkowitej wyznaczonego terenu,

9. wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną wielkość łącznej powierzchni biologicznie czynnej, wyrażoną w stosunku do powierzchni całkowitej działki, przy czym za powierzchnie biologicznie czynne uznaje się: grunt rodzimy pokryty roślinnością, wodą powierzchniową, a także 50% sumy powierzchni nawierzchni urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2. § 3.1. Dla obszaru objętego uchwałą plan określa: 1) przeznaczenie terenów, określone liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźnik intensywności zabudowy, 6) warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu. 2 Na obszarze objętym planem nie zachodzą przesłanki do określenia: 1) wymagań dotyczących potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych , 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych osuwaniem się mas ziemnych, 3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości. § 4.1. Dla obszaru objętego planem określa się następujące przeznaczenie terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczone symbolem: 1) tereny przeznaczone pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do ich obsługi ? oznaczone na rysunku planu symbolem od 1EW do 5EW, 2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolem od 1RM do 8RM, 3) tereny rolnicze ? obejmujące tereny użytków rolnych z drogami dojazdowymi do pól, oznaczone na rysunku planu symbolem R, 4) tereny lasów ? obejmujące tereny gruntów leśnych z drogami leśnymi (wg geodezyjnej ewidencji gruntów), oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, 5) tereny komunikacji drogowej ? wyznaczone liniami rozgraniczającymi: a) tereny dróg publicznych oznaczone 1KDP - 3 KDP (droga powiatowa) i KDG (droga gminna), b) tereny dróg wewnętrznych dla potrzeb obsługi elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu symbolem od 1KDW do 4KDW. Ustalenia ogólne § 5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się następujące zasady: 1) przekształcanie wskazanych w planie terenów w kierunku zgodnym z jego przeznaczeniem, 2) każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej poprzez takie ukształtowanie działki, które umożliwi wjazd na działkę z terenu drogi publicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 3) możliwość budowy nowej oraz przebudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej i komunikacji,

4) wszelkie budynki, obiekty i urządzenia niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania powinny być realizowane w sposób zgodny z ustaleniami planu w zakresie warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego. § 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody: 1) obowiązek przestrzegania zasad gospodarowania określonych w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, lokalizacja siłowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska, w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania realizacji elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze i ludzi nakazuje się: a) przeprowadzenie badań geotechnicznych terenu objętego posadowieniem fundamentów obiektu budowlanego, b) racjonalne korzystanie z terenu w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, c) przeprowadzanie okresowego monitoringu w zakresie wpływu elektrowni wiatrowych na śmiertelność ptaków (o ile to zjawisko w ogóle wystąpi) oraz pomiarów rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu obiektów, d) odbiór i utylizację odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych (oleje z przekładni wiatrowych) przez specjalistyczne służby, zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy o odpadach, 4) 5) 6) maksymalną ochronę istniejącego drzewostanu i zakaz nieuzasadnionego usuwania istniejących zadrzewień i zakrzaczeń, ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i produkcyjne nie może wykraczać poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, konieczność zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej (niezabudowanej i nieutwardzonej) na poziomie min.

70% powierzchni terenu wyznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowych oraz min. 40% powierzchni terenu zabudowy zagrodowej. W zakresie ochrony wód ustala się następujące zasady: a) utrzymanie istniejącego układu hydrograficznego - cieków powierzchniowych i oczek wodnych, b) zakaz odprowadzania do wód powierzchniowych i gruntowych nie oczyszczonych ścieków nie spełniających warunków określonych w przepisach odrębnych, c) utrzymanie drożności cieków wodnych z uwzględnieniem budowy przepustów przy urządzaniu nowych dróg. Wszelkie działania związane z przebudową, przykryciem, przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej rowów należy przeprowadzać w porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń melioracyjnych, 8) W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się następujące zasady: a) podejmowanie działań realizacyjnych dotyczących instalowania urządzeń przeciwdziałających zanieczyszczaniu powietrza, b) ewentualna uciążliwość obiektów produkcyjnych i usługowych powinna być utrzymana w granicach własnych działek, c) preferencje do stosowania czynników grzewczych ze źródeł bezpiecznych ekologicznie (olej opałowy, gaz, biomasa lub energia elektryczna), 9) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami obowiązują następujące zasady: a) dopuszczalne poziomy hałasu dla poszczególnych obszarów zgodnie z przepisami szczególnymi, b) preferowanie działań służących wyeliminowaniu hałasu o ponad normatywnym natężeniu, głównie z obszarów zabudowy mieszkaniowej poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń, 10) w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym elektroenergetycznym promieniowaniem niejonizującym obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 5m od skrajnego przewodu linii SN 15kV,

2) 3)

7)

11) w zakresie gospodarki odpadami plan ustala realizację gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym gromadzenie odpadów w szczelnych zbiornikach z uwzględnieniem selektywnej zbiórki (odpady wymieszane przeznaczone na składowisko, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, wydzielone odpady niebezpieczne). § 7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek dokonania rozpoznania archeologicznego przed przystąpieniem do prac ziemnych lokalizacji elektrowni wiatrowych, w przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne przeprowadzenie jego zbadania na koszt inwestora a wyniki rozpoznania oraz ewentualnych badań należy dostarczyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. § 8 W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu plan ustala: 1) zakaz realizacji budynków i obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi, na terenach rolniczych i leśnych, 2) obowiązek zachowania istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych (rowów, sieci drenarskiej). Wszelkie zmiany kolidujące z lokalizacją obiektów powinny być przebudowane w porozumieniu z zarządcą sieci, 3) realizację obiektów elektrowni wiatrowych po przeprowadzeniu badań gruntowych terenu. § 9. W zakresie systemu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej plan ustala: 1. obsługę komunikacyjną terenu zapewniają: 1) drogi publiczne powiatowe relacji: Zielona ? Osówka nr 4636W oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDP; Osówka - Lubowidz 2KDP oraz Osówka ? Żuromin 3KDP; 2) droga publiczna gminna oznaczona na rysunku planu symbolem KD G, 3) drogi wewnętrzne dla obsługi elektrowni wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW ? 4KDW, 4) drogi wewnętrzne dojazdowe do pól i lasów występujące na terenach rolnych oznaczonych na rysunku symbolem R i ZL, 2. odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni ciągów komunikacyjnych w oparciu o urządzenia odwadniające w pasach drogowych z odprowadzeniem do systemu melioracyjnego. 3. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) zachowanie z możliwością modernizacji lub przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej, 2) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w energię elektryczną dla potrzeb własnych zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny, 3) odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez poszczególne elektrownie wiatrowe poprzez linie kablowe średniego napięcia do stacji transformatorowej zgodnie z warunkami określonymi przez właściwy Zakład Energetyczny. 4. utrzymanie istniejących urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i modernizacji wynikającą z potrzeby utrzymania ich w należytym stanie techniczno-użytkowym oraz zastosowania nowych technologii, 5. dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej nie wymienionych w tekście uchwały bez potrzeby zmiany planu, pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów szczególnych, 6. sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających drogi.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie sieci na terenach o innym przeznaczeniu, po zawarciu umowy między inwestorem a właścicielem gruntu. § 10. Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów i sposobu ich zagospodarowania 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1EW do 5EW przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej niezbędnej do ich obsługi ustala się: 1) 2) powierzchnia każdego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi terenu EW ? ok. 1,0ha, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach np. wynikających z badań gruntowych pod posadowienie fundamentu elektrowni przesunięcie linii rozgraniczającej teren w stosunku do określonej na rysunku planu do 20,0 m w kierunku uzasadnionym rozwiązaniem technicznym,

3)

powierzchnia zabudowy elektrowni (fundament żelbetowy, platforma montażowa, wieża elektrowni z rotorem, pomieszczenia innych urządzeń) do 1000,0m2, pozostała część terenu EW pozostaje w użytkowaniu rolniczym, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) wysokość wieży elektrowni do osi rotora - do 100,0m i całkowitej wysokości w stanie wzniesionej łopaty wirnika - do 150,0 m mierzonej od poziomu terenu, b) minimalna moc generatora - 1,5 MW o regulowanym poziomie emisji hałasu, c) maksymalna moc akustyczna elektrowni na poziomie, który nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub inną przeznaczoną na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, d) ujednolicenie kolorystyki całego parku elektrowni,

4) 5)

6) 7)

dostęp komunikacyjny poprzez drogi publiczne lub wewnętrzne, ewentualne kolizje zjazdów z drogi powiatowej lub gminnej oraz przejazdy pojazdów ponadnormatywnych dowożących elementy konstrukcyjne powinny być uzgodnione na etapie projektu budowlanego z zarządcą drogi, maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 0,2, minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 70% .

8) 9)

2. Dla terenów zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolami od 1RM do 8RM ustala się: 1) adaptację istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, wymiany i modernizacji, 2) dopuszcza się możliwość lokalizacji usług o ewentualnej uciążliwości nie przekraczającej granic działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, 3) dopuszcza się możliwość zmiany funkcji obiektów zabudowy zagrodowej na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej lub usługowej, 4) nieprzekraczalna linię zabudowy w odległości min. 5,0m od linii rozgraniczającej drogę gminną, 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) wysokość budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji ze stromym dachem, b) wysokość obiektów związanych z produkcją rolniczą wynikająca z wymogów technologicznych i konstrukcyjnych, c) wskaźnik intensywności zabudowy do 0,5, 6) minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ? 40%, 7) dopuszcza się możliwość lokalizacji lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku plany symbolem R ustala się: 1) racjonalne użytkowanie rolnicze użytków rolnych oraz utrzymanie dojazdów gospodarczych do pól, 2) zakaz realizacji budynków i obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi, 3) zachowanie istniejących rowów, oczek wodnych, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 4) możliwość realizacji obiektów inwentarskich lub budynków związanych z produkcją rolną, bez funkcji mieszkaniowej. Wysokość obiektów dostosowana do wymogów technologicznych i konstrukcyjnych, 5) dopuszcza się realizację stawów rybnych, zbiorników wodnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących zrównoważonemu wykorzystaniu użytków rolnych, 6) możliwość realizacji dróg dojazdowych oraz napowietrznej i podziemnej sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej, gazowej i energetycznej), 7) dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z produkcją rolniczą na terenach bezpośrednio sąsiadujących z siedliskiem, poza liniami rozgraniczającymi teren RM. 4. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

1) zachowanie z możliwością uzupełniania istniejącego drzewostanu, 2) zakaz wszelkiej zabudowy, 3) możliwość lokalizacji niezbędnych sieciowych elementów infrastruktury technicznej. 5. Dla terenów tras komunikacyjnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ustala się: 1) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD P ? droga powiatowa relacji Zielona ? Osówka nr 4636W, szerokość w liniach rozgraniczających min. 14,0 m, 2) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KD G ? droga gminna, szerokość w liniach rozgraniczających min.

10,0 m, 3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW ? 4KDW, szerokość w liniach rozgraniczających min. 8,0 m 4) w obrębie linii rozgraniczających tereny komunikacji: a) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką drogową oraz potrzebami ruchu drogowego, b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej i zieleni, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących dróg publicznych, 5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych inwestycji w odległości min: a) 20,0m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, b) 5,0m od linii rozgraniczającej drogę gminną, c) 5,0m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne. 6) dopuszcza się możliwość przekształcenia dróg wewnętrznych na drogi publiczne, przy zachowaniu parametrów wynikających z przepisów szczególnych, 7) dopuszcza się możliwość tworzenia dróg wewnętrznych dla obsługi elektrowni wiatrowych po innych śladach niż wyznaczone na rysunku planu. Ustalenia końcowe § 11. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na skutek uchwalenia niniejszego planu ustala się w wysokości dla: terenów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe - 10%, pozostałych terenów- 0%. § 12.1. Plan nie ustala terminów realizacji inwestycji na poszczególnych terenach. 2. Tereny do czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Rady Gminy: mgr Edward Boruszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 136/XXII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 maja 2009r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz W okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz, nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Edward Boruszewski

Załącznik nr 3 do uchwały n 136/XXII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 maja 2009r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej W opracowanym projekcie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy. Przewodniczący Rady Gminy: mgr Edward Boruszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2099

  uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin ? tereny eksploatacji surowców mineralnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4293

  uchwała nr 94/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4294

  uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Lubowidz na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2346

  uchwała nr 103/XVII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Lubowidz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4335

  uchwała nr 123/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubowidz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2993

  decyzja nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2992

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sochaczewie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2991

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2990

  uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2009-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2989

  uchwała nr XXXII/135/2009 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.