Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2997

Tytuł:

uchwała nr XVII/141/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-05
Organ wydający:Rada Gminy Sochocin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 105 pozycja: 2997
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XVII/141/2009 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust.1, ust.2 pkt15, art.40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/2007 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 stycznia 2007r. w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. Ośrodek realizuje zadania w zakresie zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.? § 2. W § 5 w pkt 5 słowa: ?zaliczek alimentacyjnych? zastępuje się słowami: ?świadczeń z funduszu alimentacyjnego? § 3. W § 9 skreśla się słowa ? głównego księgowego? § 4. W § 10 zdanie pierwsze traktuje się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Sochocin.? § 5. W pozostałym zakresie statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie nie ulega zmianie. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady: mgr Tomasz Wiktorowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.79

  uchwała nr XLV/302/2010 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 12 maja 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie

 • DZ. URZ. 2012.1792

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2822

  uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.6267

  uchwała nr 211/LII/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu.

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2996

  uchwała nr XVII/136/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sochocin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2995

  uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2994

  uchwała nr 136/XXII/2009 Rady Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2009r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Osówka, Żelaźnia i Lubowidz

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2993

  decyzja nr OWA-4210-31(8)/2009/543/V/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 czerwca 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.104.2992

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sochaczewie przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2009r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.