Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3152

Tytuł:

zarządzenie nr 396/156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-13
Organ wydający:Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 3152
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 396/156/09 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - zarządza się, co następuje: § 1. Przedkładam Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za 2008 rok w następującej szczegółowości: 1. 2. 3. 4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta - załącznik nr 1, Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta - załącznik nr 2, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik nr 3, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych Miastu w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik nr 4, Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe - załącznik nr 5, Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych ? załącznik nr 6, Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżeto-wych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków ? załącznik nr 7, Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta z zakresu przekazanych dotacji podmiotowych ? załącznik nr 8, Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta z zakresu przekazanych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ? załącznik nr 9,

5. 6. 7. 8. 9.

10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - załącznik nr 10, 11. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu miasta związane z finansowaniem deficytu ? załącznik nr 11, 12. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń ? załącznik nr 12, 13. Część objaśniającą do wykonania budżetu miasta stanowi załącznik nr 13, 14. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej ? załącznik nr 14, 15. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik nr 15, 16. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury ? załącznik nr 16. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za 2008 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta: mgr inż. Zbigniew Grzesiak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 396/156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział Rozdział 2 60014 2320 § Treść Plan na 2008 rok 5 233 564 233 564 233 564 Wykonanie planu 6 233 564 233 564 233 564 Wsk.% 6:5 7 100,00 100,00 100,00 Należności pozostałe do zapłaty 8

1 600

3 Transport i łączność

4 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność

700 70005 0470 0690 0750

3 416 067 3 415 000 420 000 220 000 900 000

2 885 711 2 884 644 419 312 182 035 934 020

84,47 84,47 99,84 82,74 103,78

98 655 98 655 21 178

34 179

0760

50 000

58 361

116,72

0770 0920 70095 0970 710 71095 0830 750 75011 2010

1 750 000 75 000 1 067 1 067 5 000 5 000 5 000 302 292 273 012 268 012

1 219 531 71 385 1 067 1 067 2 195 2 195 2 195 302 300 272 640 268 012

69,69 95,18 100,00 100,00 43,90 43,90 43,90 100,00 99,86 100,00

30 393 12 905

Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpływy z różnych dochodów Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2360

5 000

4 628

92,56

75023 0970 751 75101 2010

29 280 29 280 5 520 5 520 5 520

29 660 29 660 5 520 5 520 5 520

101,30 101,30 100,00 100,00 100,00

754 75404 0970 75414 2010

57 110 9 619 9 619 1 200 1 200

61 958 9 619 9 619 1 200 1 200

108,49 100,00 100,00 100,00 100,00

42 855

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 0570 756 Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 0350 0910 75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 75616 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0560 0910 75618 0410 0480 0490 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 758 75801 2920 75814 0920 0970 8510 75815 2980 801 80101 0690 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do wyjaśnienia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat 762 664 118 036 80 30 602 019 29 612 019 990 000 17 793 614 16 909 908 16 909 908 883 706 750 000 133 706 46 291 46 291 50 171 859 51 139 51 139 54 845 984 110,47 110,47 109,32 42 855 42 855 1 768 942

161 000 160 000 1 000 9 184 540

203 702 202 453 1 249 9 590 927

126,52 126,53 124,90 104,42

280 344 280 344

534 699

8 000 000 119 150 725 000 55 000 70 000 334 271 8 180 600

8 389 804 139 181 725 069 60 758 80 617 334 359 8 888 451

104,87 116,81 120,67 100,01 110,47 115,17 100,03 108,65

474 778

15 268 572 44 081

953 504

4 500 000 16 500 1 200 800 000 270 000 1 000 000 1 500 000 2 900 90 000 2 043 700 1 100 000 733 700 210 000

4 749 977 17 628 1 338 771 271 309 307 1 071 636 1 861 441 905 104 948 2 184 742 1 220 626 729 100 234 204

105,56 106,84 111,50 96,41 114,56 107,16 124,10 31,21 116,61 106,90 110,97 99,37 111,53

429 816 765 85 193 995 63 744 194 19 631 2 071 243 203 395

359

0920 75621

812 33 978 162 32 843 343 1 134 819 17 916 098 16 909 908 16 909 908 1 005 182 870 395 133 706 1 081 1 008 1 008 561 891 118 008 249 73,67 99,98 311,25 111,03 110,91 114,63 100,69 100,00 100,00 113,75 116,05 100,00

36

34 431

0970 2030

Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Ochrona zdrowia Pozostała działalność

2 806 115 150

2 806 114 953

100,00 99,83

80104 0690 0920 0970 2370 80110 0970 80195 0927 0970 2030

445 761 397 035 118 37 740 10 868

313 563 227 315 17 372 58 008 10 868 2 800

70,34 57,25 14 722 153,70 100,00

34 431 34 431

198 867 5 004 128 369

2 800 127 520 296 5 005 56 726

64,12 100,02 44,19

2707 851 85195 2010

65 494 2 596 2 596 2 596

65 493 2 593 2 593 2 593

100,00 99,88 99,88 99,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852 85212

6 750 787 5 811 000

6 611 221 5 667 214

97,93 97,53

1 105 997 1 102 597

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5 796 000

5 642 781

97,36

2360

15 000

24 433

162,89

1 102 597

85213

36 900

36 447

98,77

2010

36 900

36 447

98,77

85214 0690 0970 2010

389 595 11 470 4 125 325 000

387 256 15 834 125 322 297

99,40 138,05 3,03 99,17

2030

49 000

49 000

100,00

85219 0970 2030

411 292 2 000 409 292

411 292 2 000 409 292

100,00 100,00 100,00

85228 0830 85295 2030

48 000 48 000 54 000 54 000

55 012 55 012 54 000 54 000

114,61 114,61 100,00 100,00

3 400 3 400

854 85415 2030

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 0920 0970 2440 6630 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 0970 6220 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Ogółem z tego: dochody bieżące dochody majątkowe

304 923 304 923 304 923

299 078 299 078 299 078

98,08 98,08 98,08

921 92116

1 094 678 43 778 43 778

94 680 43 778 43 778

8,65 100,00 100,00

92195

1 050 900 900 50 000 1 000 000

50 902 2 900 50 000

4,84 100,00 100,00

926 92601

379 693 268 731 68 731 200 000

154 964 60 770 60 770

40,81 22,61 88,42

5 728 297 5 728 297 5 728 297

92605 0830 0870 0970

110 962 110 000 543 419 81 280 367 78 479 824 2 800 543

94 194 93 031 543 620 83 977 757 82 699 322 1 278 435

84,89 84,57 100,00 147,97 103,32 105,38 45,65 8 779 177 8 748 784 30 393

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 396/ 156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2008 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dział Rozdział § Treść Plan na 2008 rok Wykonanie planu Wsk. % Zobowiązania 6:5 wg stanu na koniec roku sprawozdawczego 7 336 336 336 17 710 645 74,67 74,67 74,67 96,33 8 47 47 47 3 020

1 010

2 01030

3 Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze

4

5 450 450 450 18 385 188 350 000 350 000

6

600 60013

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 60016 Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych

300 000 300 000 17 735 188 6 230 588

299 034 299 034 17 411 611 6 227 417

99,68 99,68 98,18 99,95 3 020 3 020

4300 Zakup usług pozostałych 700 70005 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 71004 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 71035 71095 Cmentarze 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

30 000 11 474 600 3 187 000 1 353 000 99 500 3 500 1 250 000 1 834 000 1 000 630 000 30 000 10 000 3 000 60 000 1 100 000 251 000 120 000 20 000 100 000 6 000 6000 125 000 3 000 122 000 7 500 812 268 012 215 000 36 960 5 270 6 000 1 900 100 1 500 500 782 253 500 242 000 7 100 1 500 700 2 200 6 500 300 15 000 3 566 700 255 300 573 900 90 700 83 000 4 000 194 500 95 000 4 100 350 900 18 000

29 280 11 154 914 3 053 825 1 304 949 84 231 3 322 1 217 396 1 748 876 199 566 970 27 375 8 479 689 45 164

97,60 97,21 95,82 96,45 84,65 94,91 97,39 95,36 19,90 90,00 91,25 84,79 22,97 75,27 14 139 2 135 16 274 16 274

70095

1 100 000 100,00 229 974 112 398 19 900 92 498 2 035 20 35 115 541 115 541 91,62 93,67 99,50 92,50 33,92 33,92 92,43 94,71 379 599

7 216 686 96,21 268 012 100,00 215 000 100,00 36 960 100,00 5 270 100,00 6000 100,00 1 900 100,00 100 100,00 1 500 100,00 500 100,00 782 100,00 247 923 241 980 2 897 181 692 2 173 6 279 763 12 051 3 521 658 255 217 565 404 89 587 75 503 3 044 184 837 80 626 2 447 319 108 16 673 97,80 99,99 40,80 12,07 98,86 98,77 96,61 80,34 98,74 99,97 98,52 98,77 90,97 76,10 95,03 84,87 59,68 90,94 92,63

75022

379 599

297 496 45 190 7 249 6 551

193 8 647 11 478 1 037

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75095 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 751 75101 4430 Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 75414 Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 75416 4300 Zakup usług pozostałych Straż Miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

32 500 53 000 20 000 500 1 000 76 100 500 45 000 16 800 78 800 860 000 65 000 150 000 5 000 9 000 131 000 5 000 329 000 15 200 44 600 210 200 9 000 50 000 5 520 5 520 5 520 996 714 50 000 50 000 57 310 650 120 4 800 37 743 4 400 4 860 4 737 11 400 247 1 400 9 753 798 004 7 000 500 800 32 200 91 504 12 000 3 000 37 000 6 000 2 000 6 000 66 000

27 654 39 579 18 255 289 455 74 784 325 43 363 9 608 75 396 810 557 53 343 145 604 7 076 128 528 5 000 275 384 9 800 26 061 191 960 8 228

85,09 74,68 91,28 57,80 45,50 98,27 65,00 96,36 57,19 95,68 94,25 82,07 97,07 78,62 98,11 100,0 83,70 64,47 58,43 91,32 91,42

1 758

75075

5 000 100,00

39 335 78,67 5 520 100,00 5 520 100,00 5 520 100,00 877 104 88,00 50 000 100,00 50 000 100,00 53 494 513 93,34 78,92 42 088

754 75404

4 800 100,00 37 743 100,00 845 4 856 10 265 213 323 9 729 683 350 6 481 440 674 32 130 71 489 11 531 700 30 704 2 946 664 63 625 19,20 99,92 90,04 86,23 23,07 99,75 85,63 92,59 87,99 99,78 78,13 96,09 23,33 82,98 49.,10 33,20 96,40 1 757 34 227 5 199 838 42 088

4 737 100,00

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 75818 801 80101 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000 3 000 2 500 6 000 13 000 8 000 80 000 80 000 290 150

1 240 1 214 869 3 142 11 061 4 880 79 995 79 995 261 267

67,00 40,47 34,76 52,37 85,08 61,00 99,99 99,99 90,05

67

75495

1 376

290 150 180 000 12 000 1 650 47 000 9 000 40 500 538 883 538 883 538 883

261 267 164 670 10 982 1 604 46 286 3 367 34 358 518 861 518 861 518 861

90,05 91,48 91,52 97,21 98,48 37,41 84,83 96,28 96,28 96,28

1 376 1 376

30 000 30 000 30 000 33 229 759 13 540 767 35 867 8 253 069 573 457 1 308 934 210 695 13 700 370 521 109 396 592 873 231 000 10 950 190 240 3 468 31 300 8 642 5 300 544 355 17 500 15 000 41 000 967 000 6 500 343 386 626 32 422 479 13 336 485 31 994 8 160 997 573 230 1 295 063 205 874 10 470 370 366 109 246 521 578 230 341 10 052 186 819 2 689 27 888 8 025 4 987 543 883 16 687 14 913 40 672 964 245 6 466 323 921 339 97,57 98,49 89,20 98,88 99,96 98,94 97,71 76,42 99,96 99,86 87,97 99,71 91,80 98,20 77,54 89,10 92,86 94,09 99,91 95,35 99,42 99,20 99,72 99,48 94,33 54,15 16 919 1 375 48 939 5 885 641 682 98 152 15 721 1 349 664 763 802

80103

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80104 Przedszkola 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 80120 Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80132 Szkoły artystyczne

187 722 14 000 28 788 4 559 66 500 10 000 15 000 150 500 12 341 3 200 8 129 590 5 858 897 2 070 193 55 500 19 000 71 000 55 000

172 809 10 941 28 064 4 463 66 335 9 970 130 435 12 292 3 143

92,06 78,15 97,48 97,89 99,75 99,70 86,67 87,00 99,60 98,22 14 357 2 210 352

15 000 100,00

7 922 509 97,45 5 858 897 100,00 1 870 915 55 319 12 868 90,37 99,67 67,73

69 510 97,90 55 000 100,00

80110

7 758 047 329 364 21 797 4 801 398 332 090 767 873 123 942 4 200 3 000 189 400 77 700 352 520 115 500 10 400 146 500 4 360 23 700 12 620 6 443 332 340 11 600 15 000 22 000 48 800 5 500 175 000 175 000 250 000 250 000

7 608 728 327 667 20 186 4 736 258 327 683 747 412 119 680 3 177

98,08 99,48 92,61 98,64 98,67 97,34 96,56 75,64

434 236

368 444 56 390 9 023

189 190 77 660 333 718 111 143 8 021 142 971 3 000 18 309 10 437 5 100 325 943 11 073 14 899 21 656

99,89 99,95 94,67 96,23 77,13 97,59 68,81 77,25 82,70 79,16 98,08 95,46 99,33 98,44 379

48 800 100,00 4 745 86,27 170 527 97,44

170 527 97,44 250 000 100,00 250 000 100,00

1 693 583

1 635 755

93,59

89 525

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80145 80146 Komisje egzaminacyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4427 Podróże służbowe zagraniczne 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 845 939 586 64 900 155 338 24 740 200 145 000 67 396 28 800 45 000 46 100 1 500 32 500 3 400 6 700 6 500 2 500 1 000 58 828 3 250 500 8 000 50 000 1 500 1 500 121 709 7 937 113 772 975 264 6 074 533 290 34 452 80 510 13 013 51 430 120 741 28 884 1 460 18 700 21 360 1 300 1 250 800 44 000 18 000 240 913 5 000 47 894 170 419 17 600 868 550 853 454

1 842

99,84 76 081 11 580 1 864

939 566 100,00 64 876 99,96 154 533 24 722 198 99,48 99,93 99,00

145 000 100,00 67 243 99,77 28 301 41 712 45 891 98,27 92,69 99,55

1 080 72,00 32 500 100,00 3 328 6 431 5 053 2 447 806 97,88 95,99 77,74 97,88 80,60

58 828 100,00 3 250 100,00 467 7 681 93,40 96,01

636 636 108 402 4 905 103 497 954 994 5 132 530 697 33 677 77 681 12 581 51 246 116 789 25 212 1 043 16 580 21 342 1 080 1 233 752 43 346 16 603 110 522 338 97 726 12 458 774 019 758 926

42,40 42,40 89,07 61,80 90,97 97,92 84,49 99,51 97,75 96,49 96,68 99,64 96,73 87,29 71,44 88,66 99,92 83,08 98,64 94,00 98,51 92,24 45,88 6,76 57,34 70,78 89,12 88,92 829 829 45 182

38 377 5 865 940

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85195 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

148 000

147 500

99,66

19 360 3 202 227 282 141 360 246 777 3 000 7 000 57 473 15 096 12 500

14 028 1 961 197 183 122 138 214 599 2 184 2 690 56 643 15 093

72,46 61,24 86,76 86,40 86,96 72,80 38,43 98,56 99,98 829

12 500 100,00

2 200 342 54 10 062 152 5 796 000

2 200 100,00 339 99,12 54 100,00 9 824 196 5 642 781 97,63 97,36 107 862 10 061

5 525 000 91 000 13 000 90 100 2 900 15 210 45 000 2 490 5 000 6 300 36 900

5 430 086 82 048 61 338 2 260 13 645 36 614 1 990

98,28 90,16 68,08 77,93 89,71 81,36 79,92

10 061

13 000 100,00

1 800 36 447

28,57 98,77

85213

85214

36 900 1 387 800 1 387 800 780 000 780 000 1 757 752 11 000 1 179 200 77 930 187 682 29 510 26 300 28 000 1 200 1 500 36 500 1 000 13 200 100 000

36 447 1 318 510 1 318 510 772 291 772 291 1 751 463 10 833

98,77 95,01 95,01 99,01 99,01 99,64 98,48 97 801

85215

1 179 200 100,00 77 904 99,97 185 138 29 402 26 185 98,64 99,63 99,56

82 960 12 809 2 032

28 000 100,00 1 200 100,00 505 33,67 36 500 100,00 735 73,50 11 867 89,90

100 000 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 854 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3110 Świadczenia społeczne 3240 Stypendia dla uczniów 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85495 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5 000 500 31 730 13 200 2 500 11 800 75 000 75 000

4 858 225 31 653 12 959 2 499

97,16 45,00 99,76 98,17 99,96

11 800 100,00 75 000 100,00 75 000 100,00

85228

85295

228 700 54 000 174 700 1 113 998 678 278 1 475 469 994 29 269 75 398 12 001 35 850 10 000 1 050 4 900 35 691 400 2 050 200 385 720 17 579 127 264 9 549 1 531 96 023 65 959 34 485 25 870 7 460 50 000 50 000

227 704

99,56

54 000 100,00 173 704 99,43 1 086 418 663 579 941 460 215 28 682 72 837 11 614 35 678 9 998 812 4 873 97,52 97,83 63,80 97,92 97,99 96,60 96,78 99,52 99,98 77,33 99,45 35 001 5 353 858 41 212 41 212

35 296 98,89 400 100,00 2 033 99,17

200 100,00 372 839 11 116 124 709 8 931 1 432 95 872 65 275 33 951 96,66 63,23 97,99 93,53 93,53 99,84 98,96 98,45

24 093 93,13 7 460 100,00 50 000 100,00 50 000 100,00

900 90003

3 550 000 800 000 800 000 280 000 5 000 275 000 1 650 000 930 000 370 000 350 000 820 000 12 000

3 014 632 747 064 747 064 258 091 789 257 302 1 377 401 763 860 330 994 282 547 632 076 11 100

84,92 93,38 93,38 92,18 15,78 93,56 83,48 82,14 89,46 80,73 77,08 92,50

119 867 10 439 10 439

107 721 81 717 26 004 1 707

4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 4270 Zakup usług remontowych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000 277 000 50 000 251 000 200 000 6 187 100 1 200 000 1 200 000 905 000 905 000 690 000 690 000 3 392 100 197 000

25 151 147 802

83,84 53,36

1 707

250 000 198 023

99,60 99,01

5 177 263 83,68 1 200 000 100,00 1 200 000 100,00 905 000 100,00 905 000 100,00 690 000 100,00 690 000 100,00 2 382 263 188 765 70,23 95,82

92118

92195

107 100 3 088 000 4 853 041 2 717 000 100 000 20 000 2 597 000 2 136 041 361 000

107 035 2 086 463 4 770 062 2 688 533 94 184 599 2 593 750 2 081 529 360 725

99,94 67,57 98,29 98,95 94,18 3,00 99,87 97,45 99,92 59 656 59 656

12 000 436 100 34 540 79 520 13 000 75 000 175 113 68 000 17 000 2 000 409 600 1 000 2 600 6 700 7 750 2 855 13 100 9 858 19 705 11 000 4 500 14 100 300 000 60 000

11 693 431 588 34 521 78 258 12 843 73 314 174 118 25 454 16 484 1 776 409 574 926 2 562 6 079 7 670

97,44 98,97 99,94 98,41 98,79 97,75 99,43 37,43 96,96 88,80 99,99 92,60 98,54 90,73 98,97 19 444 33 943 5 438 831

2 855 100,00 12 964 98,96 9 858 100,00 19 705 100,00 10 341 94,01 4 480 13 963 99,56 99,03

300 000 100,00 59 778 99,63

Ogółem z tego: 1) wydatki majątkowe 2) wydatki pozostałe w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu publicznego wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

91 050 317 23 598 873 67 451 444 23 477 702 4 067 241 11 947 404 578 883 ______

86 943 287 21 702 124 65 241 163 23 101 446 3 943 848 11 737 305 518 861 ______

95,49 91,97 96,73 98,40 96,97 98,25 89,64 ___

2 121 494

208 780 1 624 773 287 894 47 ____

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 396./156./09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami miastu Mińsk Mazowiecki za rok 2008 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dochody Plan na 2008r. 1 750 75011 2010 2 3 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 2010 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia 85195 2010 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 796 000 5 642 781 6 157 900 5 796 000 6 001 525 5 642 781 2 596 2 596 2 596 2 593 2 593 2 593 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 520 5 520 55 20 5 520 5 520 5 520 4 5 268 012 268 012 268 012 Wykonanie planu 6 268 012 268 012 268 012 Wydatki bieżące Wynagrodzenia Plan na 2008r. 7 268 012 268 012 Wykonanie planu 8 268 012 268 012 Plan na 2008r. 9 215 000 215 000 Wykonanie planu 10 215 000 215 000 w tym: Pochodne od wynagrodzeń Plan na 2008r. 11 42 230 42 230 Wykonanie planu 12 42 230 42 230

4010 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4740 4750 751

215 000 36 960 5 270 6 000 1 900 100 1 500 500 782 5 520 5 520

215 000 36 960 5270 6 000 1 900 100 1 500 500 782 5 520 5 520

215 000

215 000 36 960 5 270 36 960 5270

4740 754

5 520 1 200 1 200

5 520 1 200 1 200

4300 851

1 200 2 596 2 596

1 200 2 593 2 593 2 200 2 200 2 200 2 200 396 396 393 393

4010 4110 4120 852

2 200 342 54 6 157 900 5 796 000

2 200 339 54 6 001 525 5 642 781

2 200

2 200 342 54 339 54 63 598 63 598

104 000 104 000

95 048 95 048

93 000 93 000

3110 4010 4040

5 525 000 91 000 13 000

5 430 086 82 048 13 000 91 000 13 000 82 048 13 000

4110 4120 4210 4300 4700 4740 4750 85213

Składniki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 36 900 36 447

90 100 2 900 15 210 45 000 2 490 5 000 6 300 36 900

61 338 2 260 13 645 36 614 1 990

90 100 2 900

61 338 2 260

1 800 36 447

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe

36 900

36 447

4130 85214 2010

36 900 325 000 325 000 322 297 322 297 325 000

36 447 322 297

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenie społeczne

3110 Ogółem

325 000 6 435 228 6 278 850 6 435 228

322 297 6 278 850 321 200 312 248 135 626 106 221

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 396/156/0909 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2008 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w złotych

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Dochody Wydatki bieżące z tego w tym: Dotacje Plan dotacji Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie na 2008r. planu na 2008r. planu na 2008r. planu 600 60014 2320 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług remontowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem 277 342 277 342 43 778 43 778 43 778 43 778 43 778 43 778 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564 233 564

4270 921 92116

233 564 43 778 43 778

233 564 43 778 43 778 43 778 43 778 43 778 43 778

2480

43 778 277 342

43 778 277 342

43 778 277 342

43 778 277 342

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 396/156/09 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 marca 2009r. Sprawozdanie z wykonania planów wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku oraz w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej (w zł)

L.p. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna koordynująca zadanie 6 Okres realizacji zadania 7 Plan wydatków na 2008 rok 8 11 824 600 2008 2008 350 000 350 000 Wykonanie planu Wsk. % 9:10 Planowane wydatki 2009. 2010. 9 11 154 914 10 94,34 11 2009r. ? 5 180 000 2010r. ? 1 000 000 60013 1. 6300 Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulic: Wiśniowej, Różanej oraz drogi łączącej ulicę Warszawską z ul. Kolejową z przejazdem do drogi krajowej Nr 50 Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. 1-go PLM ?Warszawa? z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Dąbrówki wraz z przebudową ul. Dąbrówki na odc. od ul. Łupińskiego do wschodniej granicy miasta Przebudowa ul. Matejki Przebudowa ulic: Prusa i Nałkowskiej Przebudowa ulic: Chrobrego i Żwirowej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Żwirki Przebudowa ul. Bema 6050 6050 Opracowanie dokumentacji przebudowy kładki dla pieszych w rejonie MDK Przebudowa ulic: Gdańskiej, Gnieźnieńskiej, Majątkowej, Budowlanej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Gdańskiej Opracowanie dokumentacji i ulic:: Cichej, Śniadeckich oraz Dąbrówki oraz przebudowa ul. Cichej Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górki Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Chochołowskiej Opracowanie dokumentacji ulic: Redy, Skarżyńskiego i Z. Kalinowskiej Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. E. Orzeszkowej Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Piasta, Królewieckiej, Nowy Świat (na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Borelowskiego), Borelowskiego, Arynowskiej Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Widok, Sosnowej, Wesołej Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Struga Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Słowackiego Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Ks. Brzóski, Emilii Plater, Bratniej Przebudowa ul. Sobieskiego Gospodarka mieszkaniowa 70005 21. 70095 22. 750 75023 23. 6050 6050 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta Pozostała działalność Opracowanie projektu i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu Miasta wraz z przebudową parkingu wewnętrznego Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Urzędu Miasta Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera Urząd Miasta 2008 Urząd Miasta 2006-2012 Urząd Miasta 2008 Urząd Miasta 2006-2010 Wysokość zaciągniętych zobowiązań 2009. 2010 12 2009r. - 3 384 257

1

2 600

3

4

5 Transport i łączność

60016 2.

11 474 600 122 000

11 154 914 121 927

97,21 99,94

2009r. ? 5 180 000 2010r. ? 1 000 000 2009r. ? 1 620 000 2010r. ? 1 000 000

2009r.- 3 384 257

3.

6050

Urząd Miasta

2006-2008

1 685 000

1 675 477

99,43

4. 5. 6.

6050 6050 6050

Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

2007-2008 2007-2008 2007-2008

349 800 1 105 000 3 150 000

349 707 1 104 976 3 114 478

99,97 99,99 98,87

7. 8. 9.

Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

2007-2008 2006-2008 2007-2009

762 300 30 500 2 250 000

762 221 30 500 2 249 801

99,99 100,00 99,99 2009r. ? 1 750 000 2009r. ? 1 750 000

10.

6050

Urząd Miasta

2007-2009

500 000

494 884

98,98

11. 12. 13. 14.

6050 6050 6050 6050

Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

2007-2008 2007-2008 2008 2008

30 000 100 000 55 000 50 000

30 000 77 619 55 000 48 190

100,00 77,62 100,00 96,38

15.

6050

Urząd Miasta

2008-2009

100 000

100 000

100,00

2009r. - 200 000

2009r.- 198 900

16. 17. 18. 19. 20. 700

6050 6050 6050 6050 6050

Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009

95 000 20 000 20 000 50 000 1 000 000 2 350 000 1 250 000 1 250 000 1 100 000 1 100 000 925 000 925 000 800 000

95 000 20 000 20 000 50 000 755 134 2 317 396 1 217 396 1 217 396 1 100 000 1 100 000 863 900 863 900 750 557

100,00 100,00 100,00 100,00 75,51 98,61 97,39 97,39 100,00 100,00 93,39 93,39 93,82

2009r. - 100 000 2009r. - 30 000 2009r.- 30 000 2009r. - 50 000 2009r. - 1 400 000 2009r. - 1 300 000 2010r. - 2 000 000

2009r.- 98 370 2009r. ? 14 526 2009r. ? 7446 2009r. -12 702 2009r. -1 302 313 2009r. ? 956 989

2009r. - 1 300 000 2010r. - 2 000 000 2009r. - 1 300 000 2010r. - 2 000 000 2009r. - 240 000

2009r. - 956 989 2009r. - 956 989 2009r. ? 139 789

24.

6050

Urząd Miasta

2008-2009

60 000

60 000

100,00

2009r. - 240 000

2009r. - 139 789

25.

6060

Urząd Miasta

2008

65 000

53 343

82,07

754 75495 26. 801 80101 27. 6050 6050

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Opracowanie dokumentacji i modernizacji budynku siedziby szkół: SP Nr 1 i GM Nr 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół budynku Budowa bieżni wokół boiska sportowego i oświetlenia przy SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP Nr 2 Opracowanie projektu i budowa SP przy ul. M. Grochowskiej Zakup kserokopiarki w SP Nr 1 Przedszkola 6050 Opracowanie projektu przebudowy budynku PM Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja pomieszczeń gospodarczych na cele dydaktyczne w PM Nr 4 Zakup windy towarowej do przewożenia posiłków Zakup pieca konwekcyjno-parowego Gimnazja 6050 Opracowanie dokumentacji budowy sali sportowej i boisk w GM Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu Zakup urządzenia do pielęgnacji terenu wokół GM Nr 2 Licea ogólnokształcące 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Szkoły Artystyczne 6050 80148 Opracowanie dokumentacji przebudowy MSA Stołówki szkolne 6050 6050 6060 6060 Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stołówki w SP Nr 2 Modernizacja stołówki w SP Nr 6 Zakup zmywarki w SP Nr 5 Zakup zmywarki w GM Nr 2 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci z klas I-III SP nr 6 Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci z klas I-III SP nr 2 Zakup urządzeń rekreacyjnych umożliwiających zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Mareckiego nr 13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 90095 Budowa punktów świetlnych Pozostała działalność 6010 6010 6010 6050 6050 Zwiększenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. Zwiększenie kapitału zakładowego ZDM sp. z o.o. Zwiększenie kapitału zakładowegoCywilny Port Lotniczy sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji przebudowy placu Stary Rynek Przebudowa fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Konstytucji 3-go Maja Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Przemysłowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 6050 6050 Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej Wykonanie dokumentacji i przebudowa domu Dr. Huberta przy ul. Sosnkowskiego Budowa pomnika ku czci gen. Władysława Andersa Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 6050 Opracowanie projektu i budowa Urząd Miasta 2004-2010 Urząd Miasta Urząd Miasta 2004-2010 2006-2008 Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta 2008 2008 2008 2008 2008 Urząd Miasta 2008 SP Nr 6 2008 Urząd Miasta Urząd Miasta SP Nr 5 GM Nr 2 2008 2008 2008 2008 Urząd Miasta 2008-2009 2008 Urząd Miasta 2008-2009 Urząd Miasta 2008 Urząd Miasta 2008 Urząd Miasta 2008

80 000 80 000 80 000 1 515 800 973 500 562 000

79 995 79 995 79 995 1 458 715 970 711 561 200

99,99 99,99 99,99 96,28 99,71 99,86 2009r. - 1 340 000 2009r. - 1 100 000 2009r. ? 1 249 145 2009r. ? 1 100 000

28.

6050

Urząd Miasta

2008-2009

35 000

34 770

99,34

2009r. - 1 100 000

2009r. ? 1 100 000

29.

6050

Urząd Miasta

2008

67 000

65 715

98,08

30. 31. 80104 32.

6050 6060

Urząd Miasta SP Nr 1

2008 2008

303 000 6 500 126 000 36 000

302 560 6 466 124 510 35 380

99,85 99,48 98,82 98,28

33. 34. 35. 80110 36.

6050 6210 6210

Urząd Miasta PM nr 3 PM Nr 4

2008 2007-2008 2008

35 000 30 000 25 000 54 300 48 800

34 130 30 000 25 000 53 545 48 800

97,51 100,00 100,00 98,61 100,00 2009r. - 150 000 2009r. - 150 000 2009r.- 149 145 2009r.- 149 145

37. 80120 38.

6060

GM Nr 2

2008

5 500 250 000 250 000

4 745 250 000 250 000

86,44 100,00 100,00

80132 39.

50 000 50 000 62 000 59 949 96,69

2009r. - 60 000 2009r. - 60 000 2009r. - 30 000 2009r. - 30 000

40. 41. 42. 43 851 44.

44 000 11 000 7 000 57 473 57 473 25 000

43 346 10 248 6 355 56 643 56 643 24 628

98,51 93,16 90,79 98,56 98,56 98,51

45.

6060

Urząd Miasta

2008

25 000

24 542

98,17

46.

6060

Urząd Miasta

2008

7 473

7 473

100,00

900

801 000 350 000 350 000 451 000 1 000 200 000 50 000 100 000 100 000

730 570 282 547 282 547 448 023

91,21 80,73 80,73 99,34

2009r. ? 3 000 000 2010r. ? 3 000 000

47.

2009r. ? 3 000 000 2010r. ? 3 000 000

48. 49. 50. 51. 52.

200 000 50 000 100 000 98 023

100,00 100,00 100,00 98,02

53.

6050

Urząd Miasta

2009?2010

2009r. ? 3 000 000 2010r. ? 3 000 000 3 088 000 3 088 000 1 018 000 2 000 000 2 086 463 2 086 463 17 744 2 000 000 67,57 67,57 1,74 100,00 2009r. ? 4 700 000 2010r. ? 2 100 000 2009r. ? 4 700 000 2010r. ? 2 100 000 2009r. ? 36 600 2009r. - 36 600 2009r. ? 36 600

921

54. 55.

56. 926

6050

Urząd Miasta

2008

70 000 2 957 000 2 597 000 2 100 000

68 719 2 953 528 2 593 750 2 098 127

98,17 99,88 99,87 99,91 2009r.?10 850 000 2010r. ? 500 000 2009r.?10 850 000 2010r. ? 500 000 2009r.?10 850 000 2009r. ? 9 898 594 2009r. 9 898 594 2009r. 9 898 594

57.

ośrodka sportowo rekreacyjnego przy ul. Granicznej 58. 6050 Opracowanie dokumentacji przebudowy stadionu sportowego przy ul. Budowlanej Budowa zespołu obiektów przeznaczonych na funkcjonowanie Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6050 Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół boiska treningowego Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, pomieszczenia kasowego oraz suszarki do łyżew Ogółem Urząd Miasta 2007-2008 Urząd Miasta 2008 367 000 366 055 99,74

2010r. ? 500 000

59.

6050

Urząd Miasta

2007-2008

130 000

129 568
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.3540

  zarządzenie nr 70/21/11 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2010 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3245

  zarządzenie nr 352/92/12 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2011 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4116

  zarządzenie nr 607/229/10 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2009 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.1067

  uchwała nr III/13/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.5926

  uchwała nr XXIV/223/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3151

  zarządzenie nr 279/2009 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3150

  zarządzenie nr 21/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3149

  zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3148

  uchwała nr 382/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.110.3147

  uchwała nr 381/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.