Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.11.265

Tytuł:

aneks nr 7 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Burmistrz Miasta Piastów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 11 pozycja: 265
Hasła:

ANEKS Nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 30 marca 2004r. zawarty dnia 5 stycznia 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej Miastem, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę ? p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Piastów z siedzibą w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: Pana Zdzisław Brzeziński ? Burmistrz Miasta, przy kontrasygnacie Skarbnika ? Pani Janiny Flont o następującej treści: § 1. W porozumieniu międzygminnym z dnia 30 marca 2004r., zwanym w dalszej części porozumieniem, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: ?2) uzupełniania infrastruktury przystankowej w przypadku zniszczenia lub kradzieży.? 2. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Stawka za jeden wozokm wynosi 6,80zł (sześć złotych osiemdziesiąt groszy).? 3. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. § 3. W terminie do dnia 28 lutego 2009r. Gmina zobowiązuje się do zapłaty na rachunek Miasta dopłaty za miesiąc styczeń i luty 2009 roku wynikającej z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2009r. zmian, o których mowa w § 1. § 4.1. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym aneksie zastosowanie mają postanowienia porozumienia międzygminnego z dnia 30 marca 2004r. 3. Niniejszy aneks sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden do celów publikacji. p.o. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego:

Burmistrz Miasta Piastowa:

Leszek Ruta

Zdzisław Brzeziński

mgr Janina Flont

Skarbnik Miasta:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.1786

  aneks nr 4 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 1 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.365

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28 września 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2010 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2803

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r; zawarty w dniu 11 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, oraz Gminą Piastów, z siedzibą w Piastowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.4386

  porozumienie Burmistrza Piastowa z dnia 2 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.264

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. Międzygminnego zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Aneks do umowy przedwstępnej w formie notarialnej

  Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaż mieszkania w formie aktu notarialnego. Obecnie wraz z kupującym chciałbym dokonać modyfikacji tej umowy. Czy aneks do umowy przedwstępnej (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Dokonanie rozgraniczenia przed sądem

  Zamierzam dokonać rozgraniczenia działek pomiędzy mną a sąsiadem. Ugodowego załatwienia sprawy nie spodziewam się, ponieważ sąsiad uznaje tylko geodetę sądowego. (...)

 • Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

  W 1991 r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z gminą. W 1994 r. został podpisany aneks do umowy z 1991 r., zmieniający jej paragraf (dokładnie - odwołujący (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.264

  aneks nr 1 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 5 stycznia 2009r. Międzygminnego zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Piastów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.263

  porozumienie nr . Starosty Lipskiego z dnia 6 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego zwanym dalej "Starostą", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule, zwanym dalej "Nadleśniczym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.262

  porozumienie nr . Starosty Lipskiego z dnia 6 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej "Starostą", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń, zwanym dalej "Nadleśniczym".

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.261

  uchwała nr XXIII/151/08 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.260

  uchwała nr 142/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2009 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.