Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-01-27
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 11 pozycja: 288
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA NR XXIX/133/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany: 1) § 79 otrzymuje brzmienie: ?§ 79 Komisja składa Radzie w terminie do 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.? 2) w § 99 w ust. 1 skreśla się sformułowanie ??jednoosobowo?, 3) w § 99 dodaje się ust. 4 o treści: ?4. Wójt powołuje w drodze zarządzenia zastępcę wójta?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZACY RADY ALEKSANDRA SIERUGA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • DZ. URZ. 2012.1148

  uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2009.533.4004

  uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/172/08 Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 • uchwała nr 176/XXV/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 21 listopada 2008r. uchylająca uchwałę nr 148/XXI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia

 • uchwała nr 148/XXI/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

 • uchwała nr XVIII/123/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Proszowice gminie Mietków

 • uchwała nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól, przed-szkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.