Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/181/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX / 297 / 06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Dobromierz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-07-08
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 113 pozycja: 2345
Hasła:jednostki organizacyjne gminy

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ NR XXXVIII/181/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/297/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Dobromierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Dobromierz, uchwala co następuje: §1 W uchwale nr XLIX/297/06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Urzędu Gminy Dobromierz wprowadza się następujące zmiany: W art. 1 zmienia się: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1 Podstawę prawną działania Urzędu Gminy Dobromierz stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 3) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 5) Statut Gminy Dobromierz, 6) uchwały Rady Gminy Dobromierz, 7) zarządzenia Wójta Gminy Dobromierz?. 2) § 9 otrzymuje brzmienie: ?§ 9 Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Skarbnika Gminy?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MAREK JAWORSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/228/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/212/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 października 2009 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica

 • uchwała nr XXXI/188/2009 Rady Gminy Borów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Borów

 • uchwała nr XXXI/187/2009 Rady Gminy Borów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXX/194/09 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały nr VI/29/03 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, bonifikat od ceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej oraz ustalania stawki oprocentowania przy sprzedaży ratalnej mienia komunalnego ze zmianami / Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2003r. Nr 62, poz. 1399 ze zmianami Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2007r. Nr 264, poz. 3082/.

 • uchwała nr XXX/192/09 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sali sportowej przy ul. 1-go Maja w Wąsoszu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.