Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3370

Tytuł:

uchwała nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Serocku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 116 pozycja: 3370
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr 341/XL/09 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku, uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 15 % różnicy wzrostu wartości nieruchomości wynikłej z tytułu jej podziału. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. § 3. Traci moc uchwała nr 137/XVII/2007 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku: Artur Borkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.583

  uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3369

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3368

  uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3367

  uchwała nr XXXIV/248/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3366

  uchwała nr XXX/252/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3365

  uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2009 ? 2012"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.