Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3387

Tytuł:

uchwała nr 1030/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 116 pozycja: 3387
Hasła:wynagrodzenia

UCHWAŁA Nr 1030/XXXV/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 maja 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzanie za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). § 1. W uchwale nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) § 6 ust. 10 litera c załącznika do uchwały nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. ?Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz ustalania wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 otrzymuje brzmienie: ?§ opiekuna oddziałów przedszkolnych 180zł miesięcznie?. 2) § 6 ust. 10 litera d załącznika do uchwały nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2009r. ?Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz ustalania wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok otrzymuje brzmienie: ?§ opiekuna grup świetlicowych 170zł miesięcznie?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4292

  uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2311

  uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4521

  uchwała nr 201/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.599

  uchwała nr XXI/233/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i ich wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.163

  uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3386

  uchwała nr 1029/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3385

  uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/262/2006 Rady Gminy w Pniewach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy i uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3384

  uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skórzec oraz zapewnienia im dalszej opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3383

  uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3382

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Skórzec

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.