Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3425

Tytuł:

aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu Płockiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 117 pozycja: 3425
Hasła:

ANEKS Nr 2/2009 do porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007r. zawarty w dniu 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Płocku w osobach: 1) Pana Michała Boszko ? Starosty Płockiego, 2) Pana Jana Ciastek ? Wicestarosty zwanym dalej ?Powiatem? a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gostyninie w osobach: 1) Pana Jana Baranowskiego ? Starosty Gostynińskiego ,2) Pana Bolesława Justyńskiego ? Wicestarosty zwanym dalej ?Powiatem Gostynińskim? o następującej treści: § 1. W porozumieniu z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno ? pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) § 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 4 Powiat zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu Gostynińskiego w 2009 roku kwoty 81.675.14zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy), płatnej w trzech transzach: pierwsza w kwocie 27.225,14zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy) płatna w terminie do 30 kwietnia 2009r., - druga w kwocie 27.225,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) płatna w terminie do dnia 25 czerwca 2009r., trzecia w kwocie 27.225,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych) płatna w terminie do dnia 25 września 2009r.?

-

2) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Podstawą przekazania środków finansowych jest wniosek Powiatowego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Płocku skierowany do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku?. § 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. § 4. Aneks nr 2 sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje Powiat i 2 egzemplarze Powiat Gostyniński. Starosta: Michał Boszko Wicestarosta: Jan Ciastek Starosta Gostyniński: Jan Baranowski Wicestarosta: Bolesław Justyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3426

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock do Porozumienia Nr 2/WED/P/60/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia w latach 2007-2009 realizacji zadań Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Płock

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2369

  porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia w latach 2010 - 2012 realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Powiatowi Gostynińskiemu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie nr OR. 0117-5/08 Zarządu Powiatu Opolskiego; Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia terapii logopedycznej dla dziecka z terenu Powiatu Strzeleckiego przez Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną w Ozimku, będącą jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.2654

  porozumienie nr 13/WZS/P/34/2011 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy ? Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3621

  uchwała nr X/51/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3424

  porozumienie nr TD.III.0116-POR-20/2009 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3423

  porozumienie nr 19/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3422

  porozumienie nr 18/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3421

  porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 9 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu prze Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3420

  porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 8 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Łąck w sprawie powierzenia Gminie zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.