Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3450

Tytuł:

uchwała nr XXII/211/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia "Na Górce" w Brwinowie (z późn. zm.)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu Pruszkowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 119 pozycja: 3450
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA Nr XXII/211/09 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie (z późn. zm.). Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, pkt 2 i art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728.) Rada Powiatu postanawia, co następuje: § 1. Uchwalić zmiany do uchwały nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie i w Brwinowie (z poźn. zm.) zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego: Tomasz Osiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/211/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czubinie i Środowiskowym Domu Samopomocy ?Na Górce? w Brwinowie w 2009 roku Średni koszt 1 miejsca w placówce w 2008 roku wynosił 900zł/1 os. Kryterium dochodowe (art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 wg Ustawy o pomocy społecznej Osoba samotnie gospodarująca / osoba w rodzinie Do 100% sam. 477zł wsp. 351zł Powyżej 100% - 200% sam. 477zł ? 954zł wsp. 351zł ? 702zł Powyżej 200% - 300% sam. 955zł ? 1.431zł wsp. 703zł ? 1.053zł Powyżej 300% - 400% sam. 1.432zł. ? 1.908zł wsp. 1.054zł. ? 1.404zł. Powyżej 400% - 500% sam. 1.909zł ? 2.385zł wsp. 1.405zł ? 1.755zł Powyżej 500% 15% ? 20% (135zł ? 180zł) 5% - 10% (45zł ? 90zł) 10% ?15% (90zł ? 135zł) Do 5% (do 45zł) Odpłatność procentowa od średniego kosztu 1 miejsca w środowiskowym domu samopomocy za rok 2008 Nieodpłatnie

sam. 2.386zł wsp. 1.756zł

20% - 30% (180zł ? 270zł)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6140

  uchwała nr IX/82/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1849

  uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1904

  uchwała nr XIII/114 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.4796

  uchwała nr VIII/ 67 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pruszkowskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3451

  uchwała nr Nr XXII/214/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3449

  uchwała nr XXII/208/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3448

  zarządzenie nr 232 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.118.3447

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.118.3446

  uchwała nr 2/2009 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.118.3445

  uchwała nr VI/18/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.