Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3712

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rady Miejskiej w Nasielsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3712
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA Nr XXXVII/259/09 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: § 1.1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. § 3. Traci moc uchwała nr XXV/174/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Dariusz Leszczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. § 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom, wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90 b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ?ustawą?. § 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek szkolny. Rozdział 2 Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego § 4.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), zwaną dalej ?ustawą o pomocy społecznej" - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. § 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), zwanej dalej ?ustawą o świadczeniach rodzinnych" - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200% tej kwoty. 2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - od 80% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1; 2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej - od 80% do 150% kwoty, o której mowa w ust. 1; 3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej -od 80% do 100% kwoty, o której mowa w ust. 1. 3. Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym, łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności tej kwoty. Rozdział 3 Formy stypendium szkolnego § 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności: a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, 2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, o których mowa w § 5 ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobiera-

niem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe lub nie jest celowe. § 7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie, oraz, jeżeli forma stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo. § 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. Rozdział 4 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 - ustawy, do których uczęszcza uczeń, 2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o których mowa w punkcie 1, do których uczęszcza uczeń. 2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów składa się w siedzibie danej szkoły, do której uczęszcza uczeń lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul, Elektronowa 3 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. 4. Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 3, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. § 10. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania a w szczególności: 1) zaświadczenia o zarobkach, 2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy. 2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. § 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Nasielska w drodze decyzji administracyjnej. 2. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, terminy wypłaty oraz sposób i termin rozliczenia. 3. Burmistrz Nasielska może powołać komisję stypendialną w celu analizy i oceny wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Skład, tryb pracy oraz zadania komisji ustala Burmistrz Nasielska w drodze zarządzenia. § 12. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 ust. 2 wypłacane jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia bądź pełnoletniemu uczniowi, na których wystawiono decyzję administracyjną przyznającą stypendium. 2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, realizowane będą poprzez wydane rzeczy. Rozdział 5 Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia śmierci rodziców lub opiekunów prawnych. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na podstawie wniosku złożonego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. § 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 9 ust. 1-2, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, ust. 3, § 12 regulaminu. Rozdział 6 Przepisy końcowe § 15. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania. § 16. Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń, słuchacz lub wychowanek ukończył naukę.

§ 17. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (unijne), które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu, 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar gminy. 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1. 3. Decyzje w sprawie wstrzymania cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Burmistrz Nasielska. § 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Dariusz Leszczyński

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Imię i Nazwisko ucznia ????????????????????????????..??????????? Data urodzenia ?????????????..????..PESEL ????????????????..????? Imię ojca ?????????????????????NIP???????????????..???????.. Imię matki ?????.???????????????NIP????????????????..????......... Miejsce stałego zamieszkania????????????????????..???????????????? Adres do korespondencji ???????????????????.??, telefon ????????..????. Nazwa szkoły ??????????????????????. i klasa ??.??...do której uczeń uczęszcza. Dane uzasadniające przyznanie stypendium, oświadczenie rodziców ucznia o sytuacji materialnej rodziny: a) Liczba osób w rodzinie pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym b) Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Imię i Nazwisko PESEL Stopień pokrewieństwa Wysokość miesięcznego dochodu netto

Łączny miesięczny dochód wszystkich członków rodziny ?????zł minus dochód utracony ?????. zł, w przeliczeniu na jednego członka rodziny ???.zł (za dochód utracony uważa się dochód, który wnioskodawca uzyskał w miesiącu sierpniu danego roku ale w miesiącu wrześniu danego roku utracił go trwale, np. utrata pracy, renty, emerytury, itp.)

data i podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Dariusz Leszczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lubartów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3997

  uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie Uchwały Nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3711

  uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3710

  uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3709

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3708

  uchwała nr XXXII/369/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3707

  uchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.