Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3713

Tytuł:

uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3713
Hasła:kultura fizyczna

UCHWAŁA Nr XXXII/223/09 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i art.. 28 ustawy z dnia18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje: § 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik

Załącznik do uchwały nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. REGULAMIN przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym § 1. Za osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nagrody pieniężne ze środków budżetu gminy Wierzbica zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami. § 2. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień mają stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające siedzibę na terenie gminy Wierzbica. § 3. Wnioski w sprawie rozpatrywania nagród i wyróżnień opiniuje i przedkłada Wójtowi Gminy Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu działająca przy Radzie Gminy Wierzbica, zajmująca się problematyką sportu, i stowarzyszeń kultury fizycznej. Kryteria przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica: Podstawą obliczania nagród pieniężnych jest minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dniu 1 stycznia roku przyznawania nagrody, zwane dalej minimalnym wynagrodzeniem. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane sportowcom Gminy Wierzbica za: Osiągnięcie wysokich lokat ? do 15 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich ? do wysokości 5 krotnego minimalnego wynagrodzenia. Osiągnięcie wysokich lokat ? do 10 miejsca w Mistrzostwach Świata i Europy ? do wysokości 4 krotnego minimalnego wynagrodzenia. Osiągnięcia wysokich lokat - do 5 miejsca w Mistrzostwach Polski ? do wysokości 3 krotnego minimalnego wynagrodzenia.

Wybitne osiągnięcia sportowe o niewymiernym charakterze, mające znaczenie dla gminy ? do wysokości 2 krotnego minimalnego wynagrodzenia. § 4. Zawodnikom, którzy w danym roku osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych może być przyznana tylko jedna nagroda, odpowiednia do najwyższego osiągnięcia. § 5. Nagrody wręcza się podczas uroczystego podsumowania roku sportowego lub innych uroczystościach gminnych. § 6. Wójt Gminy Wierzbica może również przyznać nagrody i wyróżnienia zawodnikom, trenerom, instruktorom i działaczom sportowym w postaci pucharów, dyplomów za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla promocji gminy Wierzbica oraz za całokształt działalności. Tego rodzaju nagrody mogą być wręczane w ciągu całego roku. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/104/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień Burmistrza Zwierzyńca dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.323.5329

  uchwała nr 227 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia ?Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Konina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za szczególne zasługi dla sportu?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1404

  uchwała nr 219/XXX/09 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2712

  uchwała nr X/46/2010 Rady Gminy Adamówka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3712

  uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3711

  uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3710

  uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3709

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3708

  uchwała nr XXXII/369/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.