Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3714

Tytuł:

uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Wierzbica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3714
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XXXII/227/2009 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wierzbica. Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Wierzbicy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza sie następujące zmiany do Statutu Gminy Wierzbica zatwierdzonego uchwałą nr III/28/2002 z dnia 11 grudnia 2002r.: 1. Uchyla się w całości załączniki nr 1 i 3 do Statutu Gminy Wierzbica. 2. Granice terytorium gminy Wierzbica określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały. 3. Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy stanowiący załącznik nr 3 do Statutu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do powyższej uchwały. 4. Pozostałe zapisy Statutu nie ulegają zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik

Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. Wykaz Jednostek organizacyjnych w Gminie Wierzbica: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Gminna Biblioteka Publiczna, Przedszkole Publiczne w Wierzbicy, Przedszkole Publiczne w Polanach, Przedszkole Publiczne w Łączanach, Przedszkole Publiczne w Zalesiach Oddział Zamiejscowy w Dąbrówce Warszawskiej,

10. Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej, 11. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej, 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, 14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach, 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach, 16. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, 17. Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, 18. Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy. Przewodniczący Rady Gminy: Aldona Dzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1829

  uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1825

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4581

  uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2161

  uchwała nr V/46/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wierzbica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4401

  uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbica

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3713

  uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3712

  uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3711

  uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3710

  uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3709

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.