Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3715

Tytuł:

uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Zatory
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3715
Hasła:ochrona zwierząt

UCHWAŁA Nr 164/XXXII/09 RADY GMINY ZATORY z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 11 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Weterynarii i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało zwanych dalej ?zwierzętami bezdomnymi?. § 2.1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Zatory będzie miało charakter stały i wymagać będzie humanitarnego traktowania zwierząt. 2. O terenie i granicach terenu, na którym prowadzone będzie wyłapywanie bezdomnych zwierząt należy powiadomić mieszkańców w formie pisemnej obwieszczeń podanych do sołtysów i wywieszonych w miejscach ogólnodostępnych na minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt. 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 musi także zawierać informacje dotyczące nazwy podmiotu który będzie wykonywał wyłapywanie zwierząt oraz nazwę i adres schroniska dla zwierząt w którym zostaną umieszczone wyłapywane zwierzęta. § 3.1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone na mocy zwartej przez Gminę umowy uprawnionym podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie. 2. Los zwierząt bezdomnych wyłapywanych na terenie gminy będzie monitorowany przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy. Podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt, będą one miały zapewnioną pomoc weterynaryjną. 3. Podmiot wyłapujący zwierzęta o których mowa w ust. 1 winien mieć podpisaną umowę dotyczącą przekazywania wyłapanych zwierząt ze schroniskiem dla zwierząt spełniającym wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657), lub prowadzić schronisko dla zwierząt spełniające wymogi zawarte wymienionym rozporządzeniu. 4. Podmiot wyłapujący zwierzęta o których jest mowa w ust. 1 musi podczas transportu zwierząt do schroniska spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 października 2003r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 185, poz. 1809 z późn. zm.). § 4.1. Bezdomne zwierzęta będą przetrzymywane w schronisku do chwili adopcji lub do końca życia. 2. Schronisko, z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązane do prowadzenia rejestru bezdomnych zwierząt, przyjęcia i wydania ze schroniska, zgodnie z § 6 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2004r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). § 5. Właściciele zwierząt w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownej opłaty za przetrzymywanie zwierząt. § 6. Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie względami określonymi w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. § 7. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki jest finansowane z budżetu gminy?.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zatorach i poszczególnych sołectwach gminy Zatory. § 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zatory: Zdzisław Lasocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1712

  uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4176

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.2430

  uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brańszczyk i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.3993

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Goszczyn oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom

 • DZ. URZ. 2011.40.931

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym na terenie gminy Konarzyny zwierzętom bezdomnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3714

  uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3713

  uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3712

  uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3711

  uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3710

  uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.