Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3719

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy Przasnysz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3719
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA Nr XXXIV/283/09 RADY GMINY PRZASNYSZ z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - części wsi Leszno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ? ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. w związku z uchwałą nr XXIII/202/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Leszno oraz zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przasnysz nr IV/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. Rada Gminy w Przasnyszu uchwala, co następuje: Dział I Ustalenie ogólne Rozdział 1 § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na obszarze części wsi Leszno, o łącznej powierzchni 0,67ha. § 2. 1. Granica planu została określona na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, w skali 1:1000. 2. Wykaz uwag do planu wraz z ich rozstrzygnięciem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu należy traktować jako uzupełnienie części tekstowej w zakresie przebiegu i lokalizacji linii oraz obiektów i są to obowiązujące ustalenia planu: 1) granica planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) symbole terenów literowo - cyfrowe określające funkcję terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 2. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach. 3. Granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wody ?Leszno?, pokazana na rysunku planu ma charakter informacyjny. § 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy lub komunikację; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica budynku (obiektu kubaturowego) od ulicy, ciągu pieszo-jezdnego, granicy działki lub innego obiektu, zgodnie z rysunkiem planu. Z pominięciem

loggii, balkonów, wykuszy, wysuniętych poza obrys budynku oraz wejść do budynku (schodów, podestów, pochylni dla niepełnosprawnych i zadaszeń); 3) obiektach obsługi technicznej ? należy przez to rozumieć obiekty infrastruktury technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni miejskiej, urządzenia wodne i inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym; 4) terenie ? należy przez to rozumieć teren o różnym przeznaczeniu oraz różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy lub teren komunikacji, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu; 5) usługach nieuciążliwych ? należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana; 6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003r.; 7) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji, bez piwnic, istniejących, budowanych lub rozbudowywanych budynków, zlokalizowanych na danej działce budowlanej lub terenie do powierzchni tej działki lub kilku działek, na których ma stanąć jeden budynek mieszkalny; 8) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość liczoną w metrach od poziomu istniejącego terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części do górnej płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi przekrycia stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa; 9) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi wbudowanymi w budynek mieszkalny lub wolnostojącymi. 2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami odrębnymi. § 5. Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji planu: 1) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu; 2) każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały unikalnym symbolem terenu literowo-cyfrowym. Symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe, następująca po nim cyfra oznacza numer terenu. 3) ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu. Rozdział 2 Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów § 6. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: 1) MN/U ? teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usług nieuciążliwych. Rozdział 3 Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 7. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu za wyjątkiem: 1) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 2) zagospodarowania rolniczego;

3) zagospodarowania związanego z realizowaniem inwestycji budowlanej. § 8. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu, w odległości minimum 5m od drogi lokalnej i drogi wewnętrznej, położonych poza obszarem planu. 2. Budynki należy realizować zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1. Rozdział 4 Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 9. Na obszarze objętym ustaleniami planu nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 10. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: budowle obsługi technicznej, drogi wewnętrzne, można realizować na przedmiotowym terenie w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi. Rozdział 5 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 11. Wskazuje się zachodnią granicę planu, jako fragment wschodniej granicy strefy ochrony pośredniej ujęcia wody ?Leszno?. § 12. Ustala się zakaz: 1. wysypywania, zakopywania, wylewania i składowania wszelkich odpadów lub innych nieczystości, oraz innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza; 2. składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym niniejszą uchwałą. § 13. Przekraczające dopuszczalne wielkości oddziaływanie na środowisko poprzez emisję substancji i energii, w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, zamykać się będzie na terenie działki budowlanej na jakiej jest wytwarzane.

§ 14. Na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagana, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem: obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności sieci uzbrojenia terenu. § 15. Na obszarze objętym planem nie występuje potrzeba ustalenia: 1) zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego; 2) granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów dotyczących terenów górniczych, a także obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Rozdział 6 Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego i zasad obsługi komunikacyjnej § 16. Ustala się, że obsługa terenu MN/U-1odbywać się będzie z drogi gminnej klasy lokalnej, poprzez istniejące drogi wewnętrznej, położonej poza obszarem planu. § 17.

Ustala się ogólne warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązujące dla całego obszaru objętego ustaleniami planu: 1) potrzeby parkingowe dla inwestycji należy realizować na terenie własnej działki; 2) ilość stanowisk postojowych dla poszczególnych terenów musi być zgodna z ustaleniami szczegółowymi. Rozdział 7 Ustalenia dotyczące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej § 18. 1. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić przez teren dróg wewnętrznych, przylegających od wschodu i południa do obszaru planu, położonych poza jego obszarem; 2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny jak ust. 1 dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez teren MN/U-1, po uzyskaniu zgody właściciela terenu. § 19. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki ściekowej: 1) Wszystkie budynki oraz działki budowlane należy przyłączyć docelowo do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. 2) Przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w ust. 2 musi umożliwiać odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków. 3) Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków; zbiorniki te mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej budynki mieszkalne należy obowiązkowo do niej podłączyć, a zbiorniki bezodpływowe należy obowiązkowo odłączyć lub wykopać. 4) Odprowadzanie wód opadowych z terenu MN/U-1 może nastąpić do gruntu w granicach działki. § 20. Ustala się, że wszystkie budynki muszą być podłączone do gminnej sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania. § 21. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną: 1) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze umożliwiające pobór energii w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 2) zasilanie w energię elektryczną odbywa się z istniejących linii elektroenergetycznych; 3) ustala się możliwość realizowania stacji transformatorowych na terenie MN/U-1 w trakcie realizacji planu. § 22. Ustala się, że wszystkie budynki muszą posiadać indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. § 23. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące telekomunikacji: 1) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejącą i rozbudowywaną sieć telekomunikacyjną; 2) sieć telekomunikacyjną należy realizować obowiązkowo jako podziemną § 24. Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami: 1) bezwzględnie zabrania się składowania odpadów;

2) na terenie MN/U-1 należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Rozdział 8 Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane § 25. Każda nowo wydzielona działka budowlana musi możliwość: 1) dostępu do drogi publicznej; 2) realizowania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych; 3) wydzielenia miejsc właściwego gromadzenia odpadów; 4) przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej. § 26. Przy ustalaniu parametrów działek budowlanych należy przyjąć: 1) minimalną wielkość działek określoną w ustaleniach szczegółowych dla przedmiotowego terenu; 2) na cele budowli infrastruktury technicznej wielkość działek oraz minimalne fronty działek należy kształtować w zależności od potrzeb.

3) dopuszcza się 30o odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego. § 27. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona planem dla potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej. Dział II Ustalenia szczegółowe § 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/U-1 ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe; 2) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) dozwolone budynki mieszkalne wolnostojące, b) dozwolone budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, c) dozwolone budynki usługowe wolnostojące lub wbudowane w budynek mieszkalny, d) dozwolone garaże, budynki gospodarcze jako obiekty wolnostojące lub wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do tego budynku, e) dopuszczalne obiekty małej architektury, altany, wiaty, zadaszenia itp., zgodnie z przepisami odrębnymi; f) dopuszczalne urządzenia rekreacyjne, g) linie zabudowy należy kształtować zgodnie z rysunkiem planu, h) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo ? usługowej do 13 m, i) maksymalna ilość kondygnacji naziemnych nowej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowousługowej ? trzy kondygnacje, w tym ostatnia poddaszowa, j) maksymalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej, gospodarczej do 6 m, k) maksymalna ilość kondygnacji naziemnych zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej i gospodarczej ? dwie, l) rodzaj dachu ? płaski, dwu lub wielospadowy, m) kolorystyka elewacji ścian zewnętrznych stonowana, zharmonizowana w granicach całego terenu, n) kolorystyka dachów stonowana, zharmonizowana w granicach całego terenu, preferowany kolor naturalny, powstały po wypaleniu dachówki,

o) minimalna powierzchnia nowowydzielanych działek budowlanych 800m2, p) minimalna powierzchnia działek budowlanych w zabudowie bliźniaczej 600m2, q) minimalna powierzchnia czynna biologicznie na działce budowlanej, liczona do powierzchni terenu w granicach własności ? 50%; r) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 0.6, s) maksymalna wysokość ogrodzenia do 1.80 m, t) dopuszczalne maksimum 30% wysokości ogrodzenia w formie pełnej, u) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów do budowy słupów i podmurówek, 3) warunki parkingowe: a. minimum 2 stanowiska postojowe na jeden budynek mieszkalny, b. minimum 1 stanowisko postojowe na każde 25m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego oraz dodatkowo 1 stanowisko postojowe dla osób niepełnosprawnych, dla usług nieuciążliwych 4) bezpośrednia obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej położonej poza obszarem planu; 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z ustaleniami ogólnymi. Dział III Przepisy przejściowe i końcowe § 29. 1. Wszystkie inwestycje na terenie objętym ustaleniami planu, które zostały zrealizowane, rozpoczęte lub są realizowane oraz są zgodne z obowiązującym w momencie ich rozpoczęcia prawem, lecz są niezgodne z ustaleniami planu, zostają uznane za przyjęte. 2. Wszelkie nowe działania na działkach związanych z inwestycjami, o których mowa w pkt 1, muszą być zgodne z ustaleniami planu. § 30. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 20% stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. § 31. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na obszarze objętym planem, traci moc fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przasnysz nr XVI/83/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. § 32. Na obszarze objętym planem nie występują grunty rolne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze. § 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/283/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. WYKAZ UWAG DO PLANU 1. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 23 kwietnia do 15 maja 2009r. oraz minimum 14 dni po nim następujących tj. do dnia 1 czerwca 2009r. nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/283/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie sposobu realizacji oraz zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) stwierdza się, że na terenie objętym planem nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Przasnysz. Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3641

  uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno ?Podzaborówek we wsi Leszno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3069

  uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.8.316

  uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.460

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.204

  uchwała nr XIII/92/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3718

  uchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3717

  uchwała nr XXXIV/281/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu wsi Zakocie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3716

  uchwała nr 479/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3715

  uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3714

  uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.