Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3738

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. oraz uchwały Nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy w Orońsku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3738
Hasła:

UCHWAŁA Nr XXXIV/172/09 RADY GMINY W OROŃSKU z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. oraz uchwały Nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. poz. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2 104 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje: § 1.1. Uchyla się uchwałę nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/162/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Marian Fajdek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.3127

  uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5634

  uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5633

  uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/189/06 Rady Gminy w Orońsku z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5631

  uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku - Etap I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.3126

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Orońsko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3737

  uchwała nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3736

  uchwała nr XLIII/621/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/485/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3735

  uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3734

  uchwała nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3733

  uchwała nr XXXI/131/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krasnosielc

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.