Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.133.3967

Tytuł:

uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Szreńsk z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szreńsk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-08-14
Organ wydający:Rada Gminy Szreńsk
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 133 pozycja: 3967
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA Nr XXIX/131/2009 RADY GMINY SZREŃSK z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Szreńsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Szreńsk uchwala, co następuje: § 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się Regulamin utrzymania czysto?ci i porządku na terenie gminy Szreńsk, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr V/24/2007 Rady Gminy Szreńsk z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czysto?ci na terenie gminy Szreńsk. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szreńsk. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Marek Marchewka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Szreńsk z dnia 15 czerwca 2009r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO?CI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZREŃSK Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin utrzymania czysto?ci i porządku na terenie gminy Szreńsk dotyczy: § 1. 1. wymagań w zakresie utrzymania czysto?ci i porządku na terenie nieruchomo?ci oraz przyległych do nieruchomo?ci chodnikach; 2. rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczysto?ci ciekłych; 3. zasad, sposobów i częstotliwo?ci usuwania odpadów komunalnych i nieczysto?ci ciekłych z nieruchomo?ci oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwo?cią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 5. zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 6. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów ich przeprowadzania. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. 2. 3. ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008); odpadach komunalnych ? rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach; nieczysto?ciach ciekłych ? rozumie się przez to ?cieki gromadzone okresowo w zbiornikach bezodpływowych;

4. 5.

odpadach komunalnych wielkogabarytowych ? rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę; odpadach przemysłowych ? rozumie się przez to odpady powstające w zakładach produkcyjnych, w procesie technologicznym produkcji, odpady poużytkowe, których skład chemiczny zagraża skażeniem ?rodowiska i z tego powodu wymagają one osobnego gromadzenia, usuwania i zagospodarowania; odpadach medycznych ? rozumie się przez to odpady powstające w wyniku ?wiadczeń usług zdrowotnych oraz powstające w wyniku do?wiadczeń i badań medycznych; odpadach ro?linnych ? rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych i publicznych terenach zielonych, ogrodach, ogródkach działkowych, a także z targowisk, cmentarzy itp.; zbiorniku bezodpływowym ? rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczysto?ci ciekłych w miejscu ich powstawania; firmach wywozowych ? rozumie się przez to przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalno?ci gospodarczej, zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych od wła?cicieli nieruchomo?ci oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczysto?ci ciekłych, posiadających zezwolenie na prowadzenie takiej działalno?ci wydane przez Wójta, a także zakład będący gminną jednostką organizacyjną oraz spółki prawa handlowego, w których gmina posiada przeważające udziały prowadzące taką działalno?ć;

6. 7. 8. 9.

10. obiektach użyteczno?ci publicznej ? rozumie się przez to w szczególno?ci obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji: administracji, kultury, kultu religijnego, o?wiaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, Sportu i rekreacji, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, poczty i telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; 11. wła?cicielach nieruchomo?ci ? rozumie się przez to wła?cicieli, współwła?cicieli, użytkowników nieruchomo?ci, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomo?ci w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty faktycznie władające nieruchomo?ciami, tj. dzierżawcy, najemcy itp. § 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie gminy Szreńsk oraz wszystkie podmioty działające na jego terenie. Rozdział II Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użyteczności publicznej § 4. Wła?ciciele nieruchomo?ci mają obowiązek zapewnić utrzymanie porządku i czysto?ci na terenie nieruchomo?ci. § 5. 1. Wła?ciciele nieruchomo?ci położonych wzdłuż chodników maja obowiązek uprzątnięcia błota, ?niegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z czę?ci nieruchomo?ci służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich powstaniu. 2. Przez niezwłoczne uprzątnięci należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1. 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez: uprzątnięcie błota, ?niegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, lub likwidowanie ?lisko?ci lodu przy użyciu piasku oraz innych stosownych ?rodków ? z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uprzątnięcie błota, ?niegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w imieniu osób trzecich. 5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również usuwania nawisów (sopli) lodu i ?niegu z okapów, rynien i innych czę?ci nieruchomo?ci przylegających do chodnika.

§ 6. 1. Zarządcy dróg mają obowiązek zebrać błoto, ?nieg lub lód, a także inne nieczysto?ci uprzątnięte z chodników przez wła?cicieli nieruchomo?ci przylegających do drogi publicznej. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również poboczy dróg oraz rowów przylegających do drogi publicznej. § 7. Wła?ciciele nieruchomo?ci, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, a także zarządcy ogródków działkowych, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na ?mieci, dbania o ich wła?ciwy stan sanitarny i techniczny oraz systematycznie je opróżniać, w sposób zapobiegający ich przepełnieniu. § 8. 1. Wła?ciciel nieruchomo?ci zobowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowa winna okre?lać liczbę osób korzystających z urządzeń, liczbę urządzeń, częstotliwo?ć odbioru odpadów komunalnych. 2. Wła?ciciel nieruchomo?ci zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług firmy wywozowej, poprzez przedstawienie umowy okre?lonej w ust. 1 oraz dowodów zapłaty. Wła?ciciel nieruchomo?ci zobowiązany jest do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi przez okres dwóch lat. 3. Wła?ciciele nieruchomo?ci prowadzący działalno?ć gospodarczą są zobowiązani w celu przygotowania tre?ci umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi firmy wywozowej informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na ilo?ć i pojemno?ć pojemników. § 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania ?rodowiska i odprowadzania powstających ?cieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 2. Zabrania się odprowadzania powstających ?cieków do ziemi lub ?cieków i zbiorników wodnych. 3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania ?rodowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych. Rozdział III Zasady gromadzenia i wywozu nieczystości ciekłych § 10. Wła?ciciele nieruchomo?ci zapewniają utrzymanie czysto?ci i porządku poprzez przyłączenie posiadanej nieruchomo?ci zabudowanej do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub w przypadku braku sieci kanalizacyjnej do wyposażenia nieruchomo?ci w zbiornik bezodpływowy dla nieczysto?ci ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ?cieków bytowych. § 11. Przyłączanie nieruchomo?ci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, je?li nieruchomo?ć jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ?cieków, spełniającą wymagania okre?lone w odrębnych przepisach. § 12. 1. Odbiór nieczysto?ci ciekłych odbywa się według częstotliwo?ci uzgodnionej z firmą wywozową. Wła?ciciele nieruchomo?ci mają obowiązek zadbać, aby zgłoszenie wywozu nieczysto?ci ciekłych nastąpiło z takim wyprzedzeniem, żeby nie dopu?cić do przelewania się zawarto?ci zbiornika bezodpływowego na zewnątrz. 2. Ilo?ć wywiezionych nieczysto?ci ciekłych powinna w przybliżeniu odpowiadać wielko?ci ?rednich norm zużycia wody w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym. § 13. Zabranie się wylewania zawarto?ci zbiorników bezodpływowych w szczególno?ci na teren nieruchomo?ci w celu użyźniania pól, ogródków przydomowych, trawników, terenów zalesionych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej, rzek.

§ 14. W miejscach, gdzie nie ma możliwo?ci przyłączenia nieruchomo?ci zabudowanej do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się wyposażenie pojedynczych nieruchomo?ci lub ich grup w indywidualne instalacje i urządzenia służące do oczyszczania nieczysto?ci ciekłych. Rozdział IV Zasady zbierania i transportu odpadów stałych § 15. 1. Wła?ciciele nieruchomo?ci zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomo?ci w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czysto?ci i porządku na nieruchomo?ci. 2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez wła?cicieli nieruchomo?ci odbywa się poprzez ich umieszczanie w pojemnikach, a następnie odebranie przez uprawniony podmiot w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku. 3. Na terenie nieruchomo?ci należy stosować pojemniki o pojemno?ci od 80 do 1100 litrów. Dopuszcza się stosowanie na nieruchomo?ciach pojemników kontenerowych o pojemno?ciach od 1100 do 10000 litrów, tylko w przypadkach gdy ze względu na ilo?ć gromadzonych odpadów i ukształtowanie nieruchomo?ci nie ma możliwo?ci zastosowania pojemników o mniejszej pojemno?ci. 4. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 stanowią własno?ć gminy w Szreńsku, przekazane umową użyczenia wła?cicielom nieruchomo?ci. 5. Wła?ciciel nieruchomo?ci ma obowiązek utrzymania pojemnika na odpady w należytym stanie sanitarnym. 6. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady gorącego popiołu i żużlu, odpadów z remontu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, ?niegu, lodu, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów niebezpiecznych.

7. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów. § 16. 1. Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbywa się na podstawie umowy zlecenia pomiędzy wła?cicielem nieruchomo?ci a firmą wywozową. 2. Dopuszcza się możliwo?ć wywozu odpadów wielkogabarytowych we własnym zakresie przez wła?cicieli nieruchomo?ci do miejsc do tego przeznaczonych. § 17. 1. Wła?ciciele nieruchomo?ci mają obowiązek przekazywania odpadów ro?linnych firmie wywozowej na zasadach okre?lonych dla odpadów komunalnych. 2. Z powyższego obowiązku zwolnieni są wła?ciciele nieruchomo?ci, którzy wykorzystują odpady ro?linne we własnym zakresie z przeznaczeniem na kompost, a drewno w celach energetycznych. § 18. Odpady przemysłowe, medyczne i niebezpieczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu i odbiorowi według zasad i wymogów okre?lonych odrębnymi przepisami. § 19. W celu zagospodarowania jak największej ilo?ci segregowanych odpadów komunalnych Gmina Szreńsk sukcesywnie wprowadzać będzie selektywną zbiórkę tych odpadów. § 20. 1. Wła?ciciele nieruchomo?ci wielomieszkaniowych, np. Spółdzielnie Mieszkaniowe, zakłady pracy i inne jednostki organizacyjne utrzymują czysto?ć na terenach będących w ich władaniu we własnym zakresie. 2. Do ich obowiązków należy w szczególno?ci: ustawianie koszy na odpady komunalne w rejonach intensywnego ruchu pieszego oraz opróżnianie ich i utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Rozdział V Usuwanie i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części § 21. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt mają obowiązek zapewnić usuwanie padłych zwierząt i ich utylizację przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VI Odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych § 22. 1. Przedsiębiorcy, którzy na terenie Gminy Szreńsk chcą prowadzić działalno?ć w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła?cicieli nieruchomo?ci albo opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu mają obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalno?ci. 2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 udziela w drodze decyzji administracyjnej Wójt Gminy Szreńsk. 3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania warunków okre?lonych w otrzymanym zezwoleniu. 4. Wójt Gminy Szreńsk przeprowadza okresowe kontrole działalno?ci przedsiębiorców w zakresie wypełniania warunków okre?lonych w zezwoleniu. § 23. 1. Odbieranie i transport odpadów przez firmę wywozową powinno być prowadzone w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu oraz nie powodujący zanieczyszczania i za?miecania terenu. Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek zbierania usypów powstałych podczas opróżniania pojemników. 2. Prowadzący działalno?ć w zakresie odbierania odpadów stałych zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy wykaz wła?cicieli nieruchomo?ci, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów oraz wykaz wła?cicieli nieruchomo?ci, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko oraz adres nieruchomo?ci. 3. Prowadzący działalno?ć w zakresie odbierania odpadów stałych jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej: masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Rozdział VII Miejsca wywozu § 24. 1. Miejscem wywozu z terenu gminy Szreńsk: odpadów komunalnych jest składowisko odpadów, z którym firma wywozowa ma podpisaną umowę na ich odbiór; nieczysto?ci ciekłych jest stacja zlewna, z którą firma wywozowa ma podpisaną umowę na ich odbiór.

2. Zabrania się wywozu odpadów poza wyznaczone w ust. 1 obiekty. § 25. Wywóz odpadów komunalnych segregowanych docelowo prowadzony jest do miejsc ich wykorzystania. Przeładunek i sortowanie powinno być wykonywane przez jednostki prowadzące selektywną zbiórkę odpadów we własnym zakresie.

Rozdział VIII Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe § 26. Posiadanie i utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców ani zakłócać ich spokoju. § 27. 1. Osoby będące wła?cicielami lub opiekunami psów zobowiązani są do zachowania ?rodków ostrożno?ci w stosunku do osób trzecich. 2. Na terenach użytku publicznego zabrania się: puszczania psa samopas, pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierze to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym.

§ 28. Tereny ogrodzone, gdzie znajdują się psy, winny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny przy wej?ciu na teren nieruchomo?ci. § 29. 1. Psa na spacer należy wyprowadzać na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w kagańcu, jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy wła?ciciel lub opiekun psa ma możliwo?ć sprawowania bezpo?redniej kontroli nad jego zachowaniem. 2. Psa rasy uznanej za agresywną należy każdorazowo wyprowadzać na smyczy i obowiązkowo w kagańcu. § 30. 1. Wła?ciciele lub opiekunowie psów oraz innych zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie na klatce schodowej oraz w innych pomieszczeniach budynków przeznaczonych do wspólnego użytkowania, na chodnikach i ulicach, na zieleńcach i innych miejscach publicznych. 2. Na terenach zabudowy wielomieszkaniowej dopuszcza się wydzielanie dla zwierząt domowych przez administrację i zarządców terenów miejsc do załatwiania ich potrzeb fizjologicznych. 3. Miejsca, o których mowa w ust. 2 muszą być oznakowane w sposób widoczny oraz utrzymywane w należytym stanie. 4. Obowiązek wynikający z ust. 3 spoczywa na zarządcy terenu. 5. Zasady korzystania z wydzielonych miejsc, w tym odpłatno?ci za nie, ustala zarządca terenu. § 31. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny przeznaczone do zabaw dla dzieci. § 32. Wła?ciciele psów mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw w?ciekliźnie w terminach okre?lonych przepisami szczególnymi. § 33. 1. Na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymagane jest uzyskanie zezwolenia w Urzędzie Gminy w Szreńsku. 2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. § 34. Wła?ciciele lub opiekunowie zwierząt domowych mają obowiązek zawiadomić natychmiast lekarza weterynarii o pojawieniu się u zwierząt domowych objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, która może być przenoszona na ludzi.

§ 35. 1. Bezpańskie psy znajdujące się na terenie Gminy Szreńsk będą chwytane i umieszczane w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 2. Przez pojęcie bezpański pies należy rozumieć zwierzę przebywające bez opieki na terenach użyteczno?ci publicznej. Rozdział IX Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich § 36. Ustala się następujące zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Szreńsk: 1. 2. 3. 4. teren, na którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający zwierzętom swobodne wydostawanie się na zewnątrz, zabrania się dobrowolnego wypuszczania zwierząt poza teren ogrodzony, miejsce utrzymywania zwierząt oraz wybieg muszą znajdować się w odległo?ciach ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szreńsk, utrzymywanie i lokalizacja pasiek dozwolona jest w odległo?ciach gwarantujących bezpieczeństwo osób zamieszkujących przyległe nieruchomo?ci, tj, co najmniej 20 m od nieruchomo?ci sąsiednich. Prowadzący hodowlę mają obowiązek zapewnienia ogrodzenia odpowiedniej wysoko?ci co najmniej 2,5 m, pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta muszą być trwałe i wykonane w sposób estetyczny, obornik powstały przy utrzymywaniu zwierząt musi być przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich lub na terenie posesji w taki sposób, aby powstające wycieki nie zanieczyszczały sąsiednich nieruchomo?ci. Obornik winien być przechowywany na płycie obornikowej wykonanej z materiału, który zabezpiecza przedostawanie się wycieków do gruntu. Odległo?ci składowania obornika od zabudowań mieszkalnych regulują odrębne przepisy, inne odpady powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt muszą być składowane w taki sposób, aby ich zapachy nie były dokuczliwe dla otoczenia oraz nie powodowały zanieczyszczenia nieruchomo?ci, utrzymywanie zwierząt nie może powodować dla innych osób zamieszkujących na nieruchomo?ciach sąsiednich uciążliwo?ci takich jak hałas, fetor itp., wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Szreńsk w sytuacji, gdy wiąże się to z powstawaniem emisji po?rednich w stosunku do posesji sąsiednich,

5. 6.

7.

8. 9.

10. wła?ciciel utrzymywanego zwierzęcia, które zanieczy?ciło chodnik, ulicę lub teren poza własną nieruchomo?cią obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczenia, 11. zabrania się przeprowadzanie zwierząt przez drogi, ulice, place bez nadzoru. Rozdział X Przeprowadzanie deratyzacji § 37. Przeprowadzanie deratyzacji odbywa się jednocze?nie na całym trenie gminy lub na jej poszczególnych obszarach na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego. § 38. Termin i obszar przeprowadzenia deratyzacji okre?la w formie zarządzenia Wójt Gminy Szreńsk i podaje do publicznej wiadomo?ci w formie obwieszczenia okre?lając jednocze?nie sposób jej przeprowadzenia. § 39. 1. Po ogłoszeniu deratyzacji, wszyscy wła?ciciele nieruchomo?ci mają obowiązek zastosowania się do postanowień zawartych w zarządzeniu. 2. Wła?ciciele mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie posiadanej nieruchomo?ci w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

Rozdział XI Przepisy końcowe § 40. 1. Wójt Gminy Szreńsk sprawuje nadzór nad realizacją przez wła?cicieli nieruchomo?ci obowiązków utrzymania czysto?ci wynikających z niniejszego regulaminu, w tym celu powołuje komisję oraz okre?la jej uprawnienia. 2. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej. Przewodniczący Rady Gminy: Marek Marchewka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.21

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. 2010.613.4856

  uchwała nr XLII/275/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/205/2010 Rady Gminy Potok Górny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potok Górny.

 • DZ. URZ. 2010.345.2390

  uchwała nr LXII/329/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.227.3632

  uchwała nr XLIII / 256 / 10 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku z na terenie Gminy i Miasta Odolanów

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Mycie samochodu w miejscu publicznym

  W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.133.3966

  uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmiany ?Regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Gostyninie przy ulicy Bagnistej?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.133.3965

  uchwała nr 157/XXIII/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów dla części działki Nr ewid. 116/3 w miejscowości Brwilno Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.132.3964

  decyzja nr OWA-4210-38(4)/2009/142/VIII/Mar/KM/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 sierpnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.132.3963

  zarządzenie nr 57/09 Wójta Gminy Baranowo z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.132.3962

  uchwała nr XXXII/133/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.