Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-08-20
Organ wydający:Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 135 pozycja: 2766
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NR 12/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje: §1 Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2008 rok zgodnie z załącznikami nr 1?14 do niniejszego zarządzenia. §2 Informację z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT MIROSŁAW HANISZEWSKI

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Warta Bolesławiecka nr 12/09 z dnia 16 marca 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/248/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sławy

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodzko oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2939

  zarządzenie nr 88/12 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-6/429/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Gromadka z dnia 26 czerwca 2009 roku nr XXXV/192/09 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gromadka

 • uchwała nr XXXVI/216/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.

 • uchwała nr XXXVI/215/2009 Rady Gminy Walim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gmina Walim.

 • uchwała nr XXXVII/376/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gałów gmina

 • uchwała nr XXXV/192/09 Rady Gminy Gromadka z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gromadka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.