Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Miasta Wojcieszów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2935
Hasła:obiekty użyteczności publicznej

UCHWAŁA RADY MIASTA WOJCIESZÓW NR XXXII/176/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO ORLIK 2012? Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się regulamin użytkowania obiektu publicznego o nazwie ?MOJE BOISKO ORLIK 2012? w brzmieniu: REGULAMIN 1. Administratorem zespołu boisk sportowych ?MOJE BOISKO ORLIK 2012? jest Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszowie. 2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. Harmonogram ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszowie. 3. Boiska dostępne są: a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Wojcieszowie w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00?15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela ? opiekuna grupy, b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny punkt regulaminu. 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zawiesić korzystanie z obiektu. 5. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy. 6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez trenera środowiskowego. 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska środowiskowego. 8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 10. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym. 11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 12b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się: a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego, b) używania butów piłkarskich na wysokich i metolowych korkach oraz kolców, c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, i) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna, j) wprowadzania zwierząt. 13. Trener środowiskowy w zależności od sytuacji może: a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, c) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły, d) wezwać policję. 14. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wojcieszów: a) kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Wojcieszów mogą nieodpłatnie korzystać z boiska wielofunkcyjnego ?Moje Boisko ORLIK 2012? do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u trenera środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem, b) każdy klub sportowy z terenu Gminy Wojcieszów może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z trenerem środowiskowym nadzorującym obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc,

c) w przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego) pozostałe boiska (np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców. 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZACY RADY ADAM BARAN
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1552

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO?ORLIK 2012? w Baszni Dolnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1553

  uchwała nr IX/93/2011 Rady Gminy Lubaczów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO?ORLIK 2012? w Lisich Jamach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1640

  uchwała nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego ?MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Pruchniku

 • DZ. URZ. 2009.483.3528

  uchwała nr VII/68/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Moje Boisko - Orlik 2012"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1260

  uchwała Nr IV/32/2011 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?Moje Boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/219/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 • uchwała nr XXX/214/09 Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

 • uchwała nr XLVI/285/09 Rady Miasta Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 • uchwała nr XXXV/225/2009 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec

 • uchwała nr XLII/352/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Bolesławiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.