Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2937
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ NR XLI/203/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: §1 W załączniku nr 1 do uchwały nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz z późn. zm. w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?§ 8 ust. 4. Złożenie wniosku do sołtysa danego sołectwa o zwołanie zebrania wiejskiego w sprawie przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego przysługuje również grupie co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MAREK JAWORSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/104/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/181/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX / 297 / 06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Dobromierz

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

 • uchwała nr XL/219/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

 • uchwała nr XXX/214/09 Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu w obszarze miejscowości Ubocze

 • uchwała nr XLVI/285/09 Rady Miasta Dzierżoniów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.