Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/211/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-09-16
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 154 pozycja: 2939
Hasła:drogi

UCHWAŁA RADY GMINY JERZMANOWA NR XXXIV/211/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: ?§ 4a Nie nalicza się opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustalonej na podstawie stawek określonych w § 2, jeżeli łączna wysokość opłaty nie przekracza 5,00 zł.? §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY TOMASZ PAWŁOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/197/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/63/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Jerzmanowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu nadawania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/227/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2009r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Jerzmanowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XL/359/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Ogrodowa w miejscowości Jodłownik.

 • uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • uchwała nr XLI/190/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia dla gruntów położonych na terenie Gminy Dobromierz stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • uchwała nr XXXII/176/09 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie ?MOJE BOISKO-ORLIK 2012?

 • uchwała nr XL/219/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.