Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/215/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Miasta w Polkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 453
Hasła:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XX/215/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje: §1 1. Uchwala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości: 1) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 l ? 6,65 zł + VAT; 2) za jednokrotnie odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 l ? 9,92 zł + VAT; 3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l ? 9,98 zł + VAT; 4) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 140 l ? 10,98 zł + VAT; 5) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l ? 17,92 zł + VAT; 6) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 660 l ? 58,05 zł + VAT; 7) za jednokrotne odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l ? 76,33 zł + VAT. 2. Uchwala się górne stawki opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 57,38 zł + VAT za 1 m 3. §2 W przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości: 1) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 l ? 3,99 zł + VAT; 2) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110 l ? 5,95 zł + VAT; 3) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l ? 5,99 zł + VAT; 4) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 140 l ? 6,59 zł + VAT; 5) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l ? 10,75 zł + VAT; 6) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 660 l ? 34,83 zł + VAT; 7) za jednokrotne odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l ? 45,80 zł + VAT. §3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§4 Traci moc uchwała nr XIV/159/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie okr eślenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY STEFAN CIŻMAR
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.82

  uchwała nr XXII/134/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.217.6557

  uchwała nr NR X/54/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLI/158/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

 • uchwała nr XXXIII/291/08 Rady Miaskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr XXVII/192/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/430/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXXVI/177/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

 • uchwała nr XXXI/293/2008 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kłodzka dla uczniów uzdolnionych artystycznie oraz określenia zasad jego przyznawania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.