Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/196/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Przemkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 15 pozycja: 454
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE NR XXVIII/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków zmienionej uchwałą nr XXXII/185/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia19 maja 1998 r. IV/33/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 15 marca 1999 r. uchwałą nr XVII/138/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2000 r . uchwałą nr XIX/159/2000 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2000 r. uchwałą nr XXXI/217/01 z dnia 30 czerwca 2001 r. oraz uchwałą nr XVI/79/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 10, poz. 229 z dnia 19 stycznia 2004 r., uchwałą nr XXI/117/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 122, poz. 2151 z dnia 29 czerwca 2004 r., uchwałą nr XXV/145/04 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 240, poz. 3775 z dnia 7 grudnia 2004 r., uchwałą nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 133, poz. 2706 z dnia 22 lipca 2005 r., uchwała nr XLIII/257/06 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 6 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 225, poz. 3239 z dnia 23 października 2006 r., uchwałą nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 lutego 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 68, poz. 717 z dnia 13 marca 2007 r. oraz uchwałą nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 295, poz. 3832 z dnia 12 grudnia 2007 r. w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,,4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Przemków do zawierania kolejnych umów najmu lub dzierżawy z podmiotami będącymi stronami dotychczasowych umów, po umowie na czas oznaczony do lat 3, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość." §2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przemków. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ur zędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JACEK JANIKOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 12 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr LV/319/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2010r. w sprawie : ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/132/2008 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 grudnia 2008r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.19

  uchwała nr XIX/204/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2000 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Braniewskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/47/2011 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu legnickiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi

  Jakie zasady rządzą obrotem nieruchomościami publicznymi?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XX/215/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XLI/158/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Lubina

 • uchwała nr XXXIII/291/08 Rady Miaskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr XXVII/192/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/430/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • uchwała nr XXXVI/177/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.