Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4764

Tytuł:

uchwała nr XL/214/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-10-19
Organ wydający:Rada Gminy w Zakrzewie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 163 pozycja: 4764
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XL/214/2009 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 5 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego uchwałą nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje: § 1. W § 7 zmianie ulega pkt 2, który otrzymuje brzmienie: ?§ 7.2. Jednostkami organizacyjnymi Gminy Zakrzew są: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Szkoła Filialna w Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszewie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gulinie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie,

10) Świetlica Wiejska w Zakrzewskiej Woli, 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, 12) Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, 13) Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, 14) Dom Ludowy w Gulinku?. § 2. Skreśla się § 51 Statutu Gminy. § 3. Zmianie ulega § 52 pkt 1 i 2 Statutu Gminy, który otrzymuje brzmienie: ?§ 52.1. Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Gminy, jest stosowane wobec Skarbnika Gminy. § 52.2. Uchwały rady w sprawie odwołania Skarbnika Gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie?. § 4. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Statutu ? Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - § 4 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: ?§ 4.1. Komisja składa się z: Przewodniczącego, oraz pozostałych członków wybieranych wyłącznie spośród radnych uchwałą rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów działających w radzie?. § 5. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Statutu ? Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, który otrzymuje brzmienie: Lp. Gminna Jednostka Organizacyjna Określenie formy organizacyjno-prawnej Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi 3. Szkoła Filialna w Mleczkowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kochanowskiego w Zakrzewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wacynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiszewie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Podłężnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Gulinie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie Świetlica Wiejska w Zakrzewskiej Woli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie Dom Ludowy w Gulinku

Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Jednostka budżetowa Zakład budżetowy Instytucja kultury Jednostka budżetowa

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Halina Lewandowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1204

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.462

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5875

  uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6111

  uchwała nr XV/73/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz okreslenia terminów poboru opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4346

  uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia terminów poboru opłaty.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4763

  uchwała nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4762

  uchwała nr XLIII/135/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4761

  uchwała nr XXX/99/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4760

  uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.163.4759

  uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Grobice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.