Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4788

Tytuł:

uchwała nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Miejska w Zwoleniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 164 pozycja: 4788
Hasła:

UCHWAŁA Nr XL/318/2009 RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z pó?n. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pó?niejszymi zmianami) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje: § 1.1. Zaciąga się pożyczkę w kwocie 600.000zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy? ujętego w budżecie gminy na 2009 rok. 2. ?ródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowany zwrot pożyczki jest podatek od nieruchomości. 3. Spłata pożyczki nastąpi w ratach kwartalnych w latach 2010-2014. 4. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco. § 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/289/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Mateusz Sałbut
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3738

  uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. oraz uchwały Nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1392

  uchwała nr XXXIII/267/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.1365

  uchwała nr XLVI/363/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.1363

  uchwała nr XLV/359/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.1364

  uchwała nr XLVI/362/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4787

  uchwała nr XXXIV/176/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4786

  uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4785

  uchwała nr 499/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4784

  uchwała nr 498/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4783

  uchwała nr XXXVII/124/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 września 2009r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jastrzębia.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.