Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

Tytuł:

porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-27
Organ wydający:Zarząd Powiatu Kozienickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 192 pozycja: 5356
Hasła:

POROZUMIENIE Nr 11/2009 zawarte w dniu 1 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta - Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, reprezentowaną przez: Wójta ? Stefana Marka Banasia, przy kontrasygnacie Z-cy Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Sotowskiej, zwaną dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXIV/133/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Rady Gminy Gniewoszów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2009 oraz uchwałą nr XXX/226/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu budżetu na rok 2009 Strony zawierają Porozumienie następującej treści: § 1. Porozumienie dotyczy realizacji zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny dł. 1700mb. § 2.1. Na realizację zadania wymienionego w § 1, Powiat przeznaczy środki finansowe w wysokości: 420.000,00zł słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. 2. Na realizację zadania wymienionego w § 1, Gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości: 150.000,00zł słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. § 3. Kwoty wymienione w § 2 w łącznej wysokości 570.000,00zł przeznacza się na przebudowę drogi powiatowej nr 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny dł. 1700mb. § 4.1. Przygotowanie zadania o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Kozienicach. 2. W ramach przygotowania zadania, o którym mowa w § 1, Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach przygotuje: dokumentację przetargową z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami. 3. Postępowanie przetargowe przeprowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach. 4. Gmina Gniewoszów zastrzega sobie prawo udziału w publicznej sesji otwarcia ofert dotyczących zadania wymienionego w § 1. § 5. Szczegółowe warunki wydatkowania i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 zostaną określone w drodze odrębnej umowy. § 6. Gmina Gniewoszów zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorze końcowym robót. § 7. Powyższe porozumienie obowiązuje do dnia zakończenia robót i rozliczenia finansowego zadania. § 8.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Organem uprawnionym do ogłoszenia porozumienia jest Powiat. § 9. Zmiana porozumienia wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności. § 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egz. otrzymuje Powiat, 1 egz. Gmina Gniewoszów, 1 egz. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Starosta: mgr Janusz Stąpór Wicestarosta: Józef Małaśnicki

Skarbnik Powiatu: mgr Jadwiga Kręcisz Wójt: Stefan M. Banaś Z-ca Skarbnika Elżbieta Sotowska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1442

  porozumienie nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.149.4503

  porozumienie nr 7/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.6013

  porozumienie nr 44/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.352

  porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 17 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych pod nazwą: ?Rozbudowa układu komunikacyjnego - ulica Rzeszowska w Dębicy na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Sandomierskiej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.309

  porozumienie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 12 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasta Dębica w sprawie przejęcia i współfinansowania zadań inwestycyjnych w ciągach dróg powiatowych pod nazwą: ? Rozbudowa ulicy Świętosława na odcinku od ulicy Wiśniowej do nr 154?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5354

  zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5353

  zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5352

  zarządzenie nr 84/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5351

  zarządzenie nr 503/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.