Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Powiatu w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5358
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2009 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, z 2008r., poz. 415 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1.1. W § 1 wykreśla się zapis ust. 6 o treści: ?Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu używa pieczęci podłużnej o treści:?, a zastępuje się zapis o treści: ?Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu używa pieczęci o treści:? 2. W § 2 zapis dotychczasowego pkt 13 objęty zostaje jako zapis pkt 14 i dodaje się zapis pkt 13 o treści: ?13 ustawy z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. z 2009r. Nr 115, poz. 964)? 3. W § 3 dodaje się ust. 3 o treści: ?3 w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, które realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy?. 4. W § 6 pkt 1 lit c dotychczasowy zapis o treści: ?Dział Usług Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zasobów Ludzkich? wykreśla się i zastępuje zapisem o treści: ? Centrum Aktywizacji Zawodowej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu: Marek Sokołowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.51.756

  uchwała nr XXXVI/197/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2594

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2595

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

  porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5354

  zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5353

  zarządzenie nr 102/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.